ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                    

гр. С., 21.03.2012г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на  двадесет и първи март през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 19 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена от адв. Ю.Я. в качеството му на пълномощник на М.П.С., И.П.С. и С.П.С., с която предявява спрямо ЗАД „Армеец”, „Пармаш” АД и Д.И.Д. евентуално съединени искове за заплащане на обезщетение за неимуществени и имуществени вреди в размер на общо 111847,32лв.

В течение на процедурата по размяна на съдебни книжа от името на ищците чрез техния пълномощник е направено искане първо за прекратяване на делото първоначално само спрямо ответника Д.И.Д. поради оттегляне на предявения иск на основание чл. 232 от ГПК, а в последствие с нови молби е направено искане за прекратяване на делото освен по отношение на този ответник, но така също и по отношение на „Пармаш” АД – при това поради отказ от предявените с прямо тези ответници искове.

С молба от 21.03.2012г. адв. Ю.Я. е поискал прекратяването на производството и спрямо посочения като главен ответник – ЗАД „Армеец” АД поради отказ от предявените искове, тъй като отношенията са уредени доброволно.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК ответникът ЗАД „Армеец” е поискал прекратяване на делото пред ОС – Сливен и изпращането му по подсъдност за разглеждане от СГС съгласно правилото на чл. 108, ал. 1 от ГПК – по седалището на юридическото лице.

Искането е неоснователно. Посочената в отговора практика от 2009г. на ВКС не е актуална, като към настоящия момент е застъпено трайно становище с оглед буквалното тълкуване на нормата на чл. 113 от ГПК, предоставяща право на избор на подсъдността на ищеца и дефиницията на §1, т. 1 от ДР на КЗ, според която ищците по искове на основание чл. 226, ал. 1 от КЗ са потребители на застрахователна услуга.

Предвид изложеното съдът намира, че делото му е подсъдно и следва да се произнесе по исканията за прекратяване на производството.

При наличието на по-силно основание – посочено от ищеца, спрямо отв. Д.Д. съдът следва да разгледа искането за прекратяване само с оглед направения отказ от предявения иск по чл. 233 от ГПК.

Във връзка с искането за прекратяване на производството по отношение на всички ответници поради отказ на основание чл. 233 от ГПК съдът следва да извърши проверка единствено относно наличието на активна процесуална легитимация.

С исковата молба е представено пълномощно от 11.01.2012г. за адв. Ю.Я. от името и на тримата ответници, което е изготвено в бланков вариант, включващ изрично правомощието да се отказва от предявените искове, поради което искането за прекратяване следва да се уважи.

В отговора на ЗАД „Армеец” се претендират разноски. Искането е основателно съгласно чл. 78, ал. 4 от ГПК и такива следва да бъдат присъдени. С отговора е представено пълномощно за юрисконсулт на дружеството – Поля Б. Демирева, поради което на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК следва да се присъди минималното адвокатско възнаграждение съгласно чл. 7, ал. 2, т. 4 от ГПК в размер на 2686,95лв.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на ЗАД „АРМЕЕЦ” АД, ЕИК 121076907 със седалище и адрес на управление: ГР. С., райн С., ул. „С.К.” №* във връзка с подсъдността като НЕОСНОВАТЕЛНО.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 19 по описа за 2012г. на ОС – Сливен, поради ОТКАЗ от предявените в условията на евентуално съединяване от адв. Ю.Х.Я.,***, съдебен адрес: гр. С., ул. „М.” №* в качеството му на пълномощник на М.П.С., ЕГН **********, И.П.С., ЕГН ********** И С.П.С., ЕГН ********** против ЗАД „АРМЕЕЦ” АД, ЕИК 121076907 със седалище и адрес на управление: ГР. С., район С., ул. „С.К.” №*, „ПАРМАШ” АД, ЕИК 040060959, със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. „Д.К.”, Стопански двор и Д.И.Д., ЕГН ********** *** за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 100000лв. и имуществени в размер на 1000лв., както и лихви в размер на 1847,32лв., заедно със законната лихва от завеждане на делото до окончателното изплащане на сумите.

 

ОСЪЖДА М.П.С., ЕГН **********, И.П.С., ЕГН ********** И С.П.С., ЕГН ********** съдебен адрес:*** чрез пълномощника им адв. Ю.Х.Я.,*** да заплатят на ЗАД „АРМЕЕЦ” АД, ЕИК 121076907 със седалище и адрес на управление: ГР. С., район С., ул. „С.К.” №* сумата 2686,95лв. (две хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и 95 ст.), представляваща разноски за адвокатско възнаграждение съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – Бургас!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: