ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                

гр. С., 14.02.2012г.

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд. в закрито заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и дванадесета  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

като се запозна с докладваното ч.гр.д. № 22 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба на основание чл. 274, ал. 1, т. 2 от във вр. с чл. 396, ал. 1 от ГПК

В жалбата – подадена от адв. Ст. Р. ***, в качеството му на пълномощник на Д.С.А. и Т.В.А. се посочва, че доверителите му не са доволни от определението на РС – Сливен по гр.д. № 7003/11г., с което е отхвърлено искането им за допускане обезпечаването на предявени от тях иск с правно основание по чл. 75 от ЗС чрез спиране на изпълнението по и.д. № 941/09г. на  ЧСИ П.Г..

Иска се съдът да отмени обжалваното определение и да постанови друго, с което молбата за допускане обезпечението чрез посочената обезпечителна мярка да бъде уважена.

Частната жалба е допустима. Подадена е по пощата в срока за обжалване срещу определение подлежащо на обжалване съгласно чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК – изрично предвидено в разпоредбата на чл. 391, ал. 1 от ГПК

Въз основа на приложените преписи от гр.д. № 7003/11г. на РС – Сливен се установява следното:

Частните жалбоподатели са предявили против Т.П.С. иск за защита на владението им върху недвижим имот, находящ се в гр. С., кв. „С.К.” бл. *, вх. *, ап. * – тяхна собственост. Получили призовка да насрочено принудително изпълнение от ЧСИ П.Г. по и.д. № 941/09г., по което взискател е ответницата по предявения от тях иск. Предмет на изпълнителното производство е предоставянето на посоченото жилище с решение по гр.д. № 155/08г. на ОС – Сливен в полза на ответницата на основание чл. 107, ал. 4 от СК, по което те не са страна и не са обвързани от него. Поддържат, че при прекратяването на брака, съпругът, който отговаря на изискванията на чл. 107, ал. 4 от СК (отм.), не може да иска отстраняване на близките на другия съпруг, които са собственици на жилището.

На базата на тези твърдения са поискали съдът да постанови решение, с което след като признае, че ответницата е поискала въвод във владение в нарушение на правото им на собственост, то да я осъди да преустанови тези си действия, с които смущава владението им върху имота.

Поискали са съдът да допусне обезпечение на така предявения от тях иск чрез спиране на изпълнението по и.д. № 941/09г. на ЧСИ П.Г..

По това искане, съдът след като приел, че предявения иск е допустим, е отказал допускането на обезпечение, т.к. от посочените данни и доказателства не може да се приеме по никакъв начин, че ответницата извършва нарушение чрез принудителното изпълнение на влязлото в сила решение по чл. 107, ал. 4 от СК, съответно – предявеният иск не е вероятно основателен.

Въз основа на така установеното, макар не по изложените от районния съд съображения, но по аргумент от по-силното основание, частната жалба срещу определението, с което е отказано допускането на обезпечение, следва да се остави без уважение по следните съображения:

Първо и минимално условие за допускане на обезпечение както на бъдещ, така и на предявен иск е да е предявеният иск да е допустим и да налице обезпечителна нужда.

Предявеният от ищците иск за защита на нарушено владение не е допустим  при наличието на годно изпълнително основание, каквото е влязлото в сила решение по чл. 107, ал. 4 от ГПК в полза на ответницата като взискател. За тях липсва правен интерес от предявения иск за защита на владение, т.к. решението по такъв иск не засяга валидността на решението по чл. 107, ал. 4 от ГПК и не отрича със сила на присъдено нещо въпроса относно неговото изпълнение.

В производството по брачното дело, развило се пред РС – Сливен под № 1360/06г. на РС – Сливен и № 155/08г. на ОС – Сливен ищците и частни жалбоподатели в настоящото производство не са страна, но за установяването на правата им върху същия имот – предмет на влязлото в сила и подлежащо на изпълнение съдебно решение, законът предвижда специлен ред.

В защита на самостоятелните права на ищците върху имота като трети лица, които права изключват правото на взискателя по влязлото в сила решение по чл. 107, ал. 4 от СК (отм.), законът е предвиди специален ред – чл. 523, ал. 2 и чл. 524 от ГПК, по който следва да бъде извършена преценката за спиране на изпълнението до установяване правата, които изключват правото на ответницата по влязлото в сила решение.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на адв. С.М.Р. в качеството му на пълномощник на Д.С.А., ЕГН ********** И Т.В.А., ЕГН ********** против определение№ 3986/16.11.2011г. по гр.д. № 7003/11г. на РС – Сливен, с което е отхвърлена молбата им за допускане на обезпечение на предявения от тях иск по чл. 75 от ЗС чрез спиране на изпълнението по и.д № 941/09г. на ЧСИ П.Г. като неоснователна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: