ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

30.01.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на тридесети януари...……………………….

през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  23 описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на И.Г.Д. против Разпореждане от 30.12.2011г. по пр. вх.№ 4135/05.12.2011г. на Районен съд – Нова Загора, с което е постановено връщане на книжата, поради неотстраняване в срок на нередовностите. В жалбата се твърди че жалбоподателят искал от НзРС да започне ново дело, тъй като било доказано фалшифицирането на подписа му под документ от 1992г. моли да бъде отменено обжалваното разпореждане.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

И.Г.Д. е подал пред СлРС „Становище” на 30.11.2011г., което е било адресирано до НзРС. С писмо изх.№ РД-10-11838/01.12.2011г., подадения документ е изпратен на НзРС.

НзРС е приел, че са касае за искова молба и с разпореждане от 06.12.2011г. е указал на И.Г.Д. да уточни претенциите си и характера на депозирания документ. Указанието е съобщено на жалбоподателя на 09.12.2011г.

Същият на 15.12.2011г. е депозирал ново „Становище” до НзРС, в което не е уточнил вида на подадената молба, дали се касае за искова молба и в такъв случай какво е отправеното искане до съда и кое лице е ответник по молбата. Липсват и други искания, за които може да се счете че са от компетентността на НзРС. Изложени са твърдения за наличие на подправен документ, за наличие на вече водено гражданско дело и за наличие на изпълнително производство, но нито едно от тях не може да бъде преценено като искане по смисъла на чл. 124 от ГПК. По изложените съображения, НзРС е върнал „становището” на И.Г.Д..

Разпореждането е законосъобразно. Правилно НзРС се е опитал да уточни дали се касае за предявяване на иск и е указал на страната да го формулира, във вид, отговарящ на изискванията на чл. 127 от ГПК. С допълнителното си становище, жалбоподателят дори не е уточнил че предявява иск, неговия вид и каква защита търси, поради което е било безсмислено по-нататъшното уточняване на неговата претенция и привеждане в съответствие с чл. 127 и чл. 128 от ГПК. Съдът е длъжен да разгледа  и разреши всяка подадена молба за защита и съдействие на лични и имуществени права на гражданите (чл. 2 от ГПК), но тази дейност е строго формална и регламентирана от процесуалните закони. При отправено искане до съда, следва то да отговаря на формални критерии, които са условие за неговата допустимост и за разглеждането му. Страната, очевидно, не е разбрала дадените от съда указания, като при необходимост е следвало да прибегне до адвокатска помощ, като дори ако не е в състояние да си я осигури сам, разполага с възможността да поиска такава по реда на глава десета от ГПК.

Предвид изложеното следва да бъде оставена без уважение частната жалба.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

                     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на И.Г.Д. *** , против Разпореждане от 30.12.2011г. по преписка вх.№ 4135/05.12.2011г. на Районен съд – Нова Загора, с което е постановено връщане на книжата по преписката, поради неотстраняване в срок на нередовностите, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС, в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: