О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                           гр.Сливен, 30.01.2012 година.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети януари през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА                                                                                                                мл. съдия: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА         

като разгледа докладваното от съдия Светиева въззивно частно граждански дело 24 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 278 от ГПК, във връзка с чл. 420, ал. 3 от ГПК.           

Обжалвано е определение  № 211 от 16.01.2012 година, постановено по частно  гражданско дело № 6435 по описа на Сливенски районен съд за 2011 година, с което се спира изпълнението по изпълнително дело № 2011 837 04 01512 при ЧСИ П.Г.. Определението е обжалвано в законоустановения срок от заявители по частното гражданско дело и взискател по изпълнителното дело. С частната жалба се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на постановеното от РС – Сливен определение за спиране на изпълнението по изпълнителното дело. Жалбоподателят счита, че обжалваното определение е неправилно и постановено в нарушение на процесуалния закон. Посочва се, че делото е образувано въз основа  на подадено  заявление  по чл. 418, ал.1,  във вр. с чл. 417, т. 3 от ГПК и изпълнителното  основание, въз основа, на което е поискано издаване на заповед за незабавно  изпълнение и изпълнителен лист е договор с  нотариална заверка на подписа - Акт № 69/25.06.2009 година, том ІІ, дело № 2145/2009 година, партиден № 10996 при СП при СлРС. Посочва се, че от произнесли я се съд не е съобразено, че издадената заповед за незабавно изпълнение, касае хипотеза при която съгласно чл. 420 , ал. 1 от ГПК изпълнението не  спира. Счита, че съдът неправилно е приел, че издадената заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист са  въз основа  на  запис  на заповед, за  което и е постановил спиране  на изпълнението на основание чл. 420 , ал. 1 от ГПК  във вр.с чл. 417, т. 9 от ГПК, при положение, че делото не може да бъде спряно, когато  изпълнителното основание е договор с нотариална заверка на подписите, без длъжника да  представи  надлежно обезпечение по реда  на чл. 180 и чл. 181 от ЗЗД.

С оглед  на  така  изложените оплаквания, частния жалбоподател  претендира  за отмяна  на  обжалваното определение, което счита за незаконосъобразно.  

След като взе предвид направените в частната жалба оплаквания и данните по първоинстанционното дело, настоящият състав на СлОС, намира за установено следното:

Частно  гражданско  дело № 6435 по описа  на СлРС за 2011 година , е образувано  по заявление  на  „Сакарела „ООД,  за  издаване  на  заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК и  изпълнителен лист . Документа,  въз основа,  на  който  е поискано издаване  на  заповед, и такава е издадена,  попада  в хипотезата  на чл. 417, ал. 1, т. 3 от ГПК , а именно  нотариален акт за учредяване  на  договорна ипотека  № 6, том ІV, рег. № 6699, дело № 547  от 2009 година. Въз основа на този документ е издадена и заповед № 4654 за незабавно изпълнение на парично задължение от 28.10.2011 година и изпълнителен лист. От длъжника в срок е депозирано възражение. От докладчика  по частното  гражданско  дело, с определение № 23438 от 14.12.2011 година, са дадени указания към заявителя за предявяване на иск за установяване на вземането си, сроковете  и  условията, при които следва да бъде сторено това. За да постанови обжалваното определение № 211 от 16. 01. 2012 година, постановено по частно  гражданско дело № 6435 по описа на Сливенски районен съд за 2011 година, с което се спира изпълнението по изпълнително дело № 2011 837 04 01512 при ЧСИ  П.Г., докладчикът  в мотивите си е посочил , че  на  основание чл. 420 , ал. 1 от ГПК, подаването на възражение срещу заповед  за  незабавно изпълнение, възприемайки я и изписвайки, че е издадена, въз основа  на  запис на заповед,  т. е въз основа на документ по чл. 417 , т. 9 от ГПК, е счел че са  налице условията на закона, налагащи  изпълнението  по изпълнителното дело да бъде спряно.  

Настоящият състав, намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез съда постановил атакувания акт.

Разглеждайки жалбата по същество, въззивният съд я намира за основателна, а обжалваното определение за неправилно по следните съображения.

 Обжалваното определение е постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 420, ал. 1 от ГПК, съгласно която възражението срещу заповедта за изпълнение не спира принудителното изпълнение, в случаите по чл. 417, т. 1 - 8, освен когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. По делото  е безспорно установено, че случая касае принудително изпълнение  попадащо  в хипотезата  на чл. 417, т. 3 от ГПК, а не  както неправилно е прието от съда, постановил обжалваното определение - по чл. 417, т.9 от ГПК. Наред с това е несъмнено, че длъжникът,  не е правил надлежно искане за спиране на изпълнението и не е представил надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. При това положение неминуемо се  налага извода, че обжалваното определение е незаконосъобразно и като такова следва  да бъде отменено.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯВА определение № 211 от 16.01.2012 година, постановено по частно  гражданско дело № 6435 по описа на Сливенски районен съд за 2011 година, с което се спира изпълнението по изпълнително дело № 2011 837 04 01512 при ЧСИ П.Г., с район на действие Сливенски окръжен съд, образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден в изпълнение на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа  на документ по чл. 417 от ГПК като незаконосъобразно.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

              

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

  2.