О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 30.01.2012 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:     

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 34 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по частна жалба срещу разпореждане на районен съд, с което е отхвърлено искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист като неоснователно.

В жалбата се твърди, че разпореждането е частично неправилно и незаконосъобразно и се иска неговата отмяна като се твърди, че подаденото заявление от „Банка ДСК”ЕАД е отхвърлено, тъй като липсвала процесуално правоспособност на гражданското дружество по ЗЗД. Сочи се, че действително гражданските дружества не са юридически лица и не са самостоятелни субекти на правото, но такива са съдружниците физически лица, а заявлението е било подадено и срещу тях в това им качество. Заявлението е подадено и срещу поръчителите по договора за кредит поради което РС е следвало да издаде исканата заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу съдружниците като физически лица и поръчителите, които са посочени в заявлението.

С разпореждане № 24458/22.12.2011г. по ч.гр.д. № 8144/2011г. на СлРС е отхвърлено искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на заявителя „Банка ДСК”. Съдът е констатирал, че заявлението е било подадено срещу длъжник, който е гражданско дружество по ЗЗД, А.Т.Р. - съдружник в гражданското дружество и длъжник М.Т.Р. - съдружник в гражданското дружество, както и срещу поръчител. Съдът е посочил, че гражданските дружества нямат статут на юридически лица и не притежават процесуална правоспособност. Те не могат да бъдат страна по висящ съдебен спор, а също така и в заповедното производство. Съдът е преценил, че договора за кредит е сключен с кредитополучател гражданското дружество, а не със самите съдружници. Изпълнителният лист срещу поръчител на неправосубектно лице не може да бъде издаден, поради което съдът е приел, че искането следва да бъде отхвърлено като неоснователно.

Със заявление вх.№ 30602/22.12.2011г. заявителят - кредитор „Банка ДСК” ЕАД е поискала издаване на Заповед за изпълнение въз основа на договор за кредит № 2489/28.07.2008г. като за длъжник на първо място е посочено гражданско дружество по ЗЗД „Добър апетит” и е посочен за законен представител един от съдружниците в гражданското дружество. Правната същност на дружеството по ЗЗД сочи, че то не е юридическо лице, не е самостоятелен носител на права и задължения и за третите лица дружеството не представлява  имуществено обособено единство. Правата и задълженията на дружеството са такива на съдружниците. Сделките с третите лица сключва отделния съдружник и от тези сделки права и задължения придобиват съдружниците, а не дружеството. Претенциите срещу дружеството трябва да се предявят срещу съдружниците, а не срещу самото дружество, което не съществува като отделен правен субект. В случая заявлението е подадено на първо място срещу длъжника -гражданското дружество, а от договора, от който произтича вземането е видно, че страна по него също е гражданското дружество. Следователно като е отчел всички тези обстоятелства РС е достигнал до правилен извод, че в случая искането следва да бъде отхвърлено, тъй като дружеството не може да бъде страна в заповедното производство, поради липсата на правосубектност, а и не може да бъде издаден изпълнителен лист и срещу поръчителите, които са станали такива на едно неправосубектно лице.

Ето защо частната жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения съдът

                               О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Банка ДСК” ЕАД – София, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.М.*, чрез финансов център Сливен при регионален център Бургас, ЕИК 121830616 против Разпореждане № 24458/22.12.2011г. по ч.гр.д. № 8144/2011г. на Сливенския районен съд с което е отхвърлено искането за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: