ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 30.03.2012г.

 

Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

като разгледа докладваното от  Хр. Марева въззивно ч.гр.дело № 41 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството се движи по реда на гл. ХХІ от ГПК.

Образувано е по частна жалба на ”Райфайзенбанк /България” ЕАД против Разпореждане от 827/18.01.2012г. постановено по ч.гр.д. № 123\12г. по описа на РС – Сливен, с което е отхвърлено заявлението за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК на парично задължение в размер на 12586.34 евро. - главница, договорна лихва за периода от 05.06.2010г. до 29.11.2011г. вкл. в размер на 2546.13 евро., наказателна лихва за периода  от 05.06.2011г. до 11.01.2012г.. в размер на 370.01 евро и изискуема лихва за периода от 05.11.2009г. до 04.02.2010г. в размер на 434.72 евро, произтичаща от неиздължени вноски по договор за кредит, заедно със законна лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението – 12.01.2012г. до окончателното заплащане, срещу длъжник – В.К.И. и поръчите – С.Д.С. ***, както и за деловодни разноски и юрисконсултско възнаграждение.

В частната жалба се поддържа, че разпореждането е незаконосъобразно, т.к. със заявлението са представени всички документи, установяващи изискуемост на задълженията: извлечение от счетоводни книги и писма, с които кредита е обявен спрямо длъжника и поръчителя за предсрочно изискуем. Направено е позоваване на разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗКИ

Иска се отмяна на обжалваното разпореждане и връщане на делото с указания за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за сумите посочени в заявлението, включително за юрисконсултско възнаграждение в размер на 761,05лв. лв. и деловодни разноски направени за издаването на изпълнителен лист в размер на 623,41 лв.

Частната жалба е допустима съгласно чл. 274 ал.1 т.2 във вр. с чл. 418 ал.4 от ГПК.

От данните по представеното ч.гр.д № 2158\08г. по описа на РС – Сливен и доказателствата – представени с частната жалба се установява следното:

”Райфайзенбанк /България” ЕАД е депозирала заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против В.К. И. като длъжник и С.Д.С. като поръчител за парични вземания, произтичащи от договор за кредит от 15.09.2008г., изменен с Анекс № 1/27.07.2009г. и Анекс № 2 от 17.05.2010г. Към заявлението са приложени посочените в него договор за кредит и извлечение от сметка. Искането е за издаване на изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение за парично задължение в размер на 12586.34 евро. - главница, договорна лихва за периода от 05.06.2010г. до 29.11.2011г. вкл. в размер на 2546.13 евро., наказателна лихва за периода  от 05.06.2011г. до 11.01.2012г.. в размер на 370.01 евро и изискуема лихва за периода от 05.11.2009г. до 04.02.2010г. в размер на 434.72 евро, произтичаща от неиздължени вноски по договор за кредит, заедно със законна лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението – 12.01.2012г. до окончателното заплащане.

Районен съд – Сливен отказал издаването на изпълнителен лист и Заповед за незабавно изпълнение, тъй като не били представени доказателства, от които да е видно, че вземанията са изискуеми.

 Въз основа на така установените обстоятелства се налага извода, че частната жалба е основателна.

С оглед основаването на заявлението по чл. 418 от ГПК на представените документи посочени в разпоредбата на чл. 417 т.2 от ГПК следва да се посочи, че са налице предпоставките за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист съгласно чл. 60 ал.2 от ЗКИ и чл. 418 ал.2 от ГПК. Съществено условия за издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист е вземането срещу посочения длъжник да е изискуемо. В представения договор в чл. 11 за кредит изрично е предвидена автоматична предсрочна изискуемост, както и в чл. 12 от Анекс № 3 от 17.05.2010г. подписан от кредитополучателя и поръчителя. С така отразеното в съдържанието на договора съгласие на длъжника и поръчителя предсрочната изискуемост на вземанията настъпва с факта на предвиденото в договора неизпълнението и за банката не съществува задължение да уведоми кредитополучателя, че обявява кредита за предсрочно изискуем. Независимо от това в случая са представени и писма, от които е видно, че е обявена предсрочната изискуемост на вземанията по договора за кредит.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 278 и 279 от ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Разпореждане от 827/18.01.2012г. постановено по ч.гр.д. № 123\12г. по описа на РС – Сливен, с което е отхвърлено заявлението НА „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/” ЕАД, ЕИК 831558413 със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Н. В. Г.” № * за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК на парично задължение в размер на 12586.34 евро. - главница, договорна лихва за периода от 05.06.2010г. до 29.11.2011г. вкл. в размер на 2546.13 евро., наказателна лихва за периода  от 05.06.2011г. до 11.01.2012г.. в размер на 370.01 евро и изискуема лихва за периода от 05.11.2009г. до 04.02.2010г. в размер на 434.72 евро, произтичаща от неиздължени вноски по договор за кредит, заедно със законна лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението – 12.01.2012г. до окончателното заплащане, срещу длъжник – В.К.И., ЕГН **********,*** и поръчител – С.Д.С.,***.

 

ВРЪЩА делото на РС – Сливен за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по подаденото заявление.

 

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                     2.