ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

16.02.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на шестнадесети февруари…...……………………….

през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                              Членове: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

АТАНАС СЛАВОВ

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  45 описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на И.С.Д., чрез пълномощника му адв. В.Г. против Разпореждане № 156 от 16.01.2012 г.  по гр.д. № 144/2012 г. по описа на Районен съд Сливен.  В жалбата се твърди, че определението с която е отхвърлено искането за допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнението по изп.дело № 20098030400330 по описа на ЧСИ рег. № 803, с район на действие ОС -Бургас е незаконосъобразно, като моли съда да го отмени и постанови ново, с което допусне исканото обезпечение. Счита определението за незаконосъобразно по следните причини: СлРС е оставил исковата молба без движение и по тази причина е приел че искът е недопустим и не може да се допусна обезпечение. В този случай е следвало да отложи произнасянето по въпроса за допускане на обезпечението, след отстраняване на недостатъците на исковата молба.  Счита също така че  са налице всички предпоставки за допускане на исканото обезпечение, тъй като е налице обезпечителна нужда и същият е подкрепен с убедителни писмени доказателства. Счита че вероятната основателност на иска се обосновава от приложените съдебни решения и представеното удостоверение от Община Царево, от което е видно че в процесния имот липсват каквито и да е сгради и подобрения, както и от представеното решение на СлРС по гр.д.№ 4819/2011г., с което са признати за установени всички твърдени в исковата молба факти, макар и между ответника по делото и други наследници на процесния имот. Признава че на представените копия от съдебни решения по гр.д.№ 1005/99 на СлОС не е отбелязано кога са влезли в сила, но счита че след като е поискал прилагането на това дело като доказателство, то е следвало СлРС да го изиска или да направи служебна справка, за да констатира че решенията с влезли в сила. С жалбата си представя копие от Решение по гр.д.№ 4819/2011г. на СлРС, с отбелязване че същото е влязло в сила и молба за отмяна на обезпечение, допуснато по същото дело. Моли да бъдат изискани посочените в исковата молба дела.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по съществото си е основателна.

            И.С.Д. е предявил против „Пътни строежи” гр. Сливен, иск с правно основание чл. 439 от ГПК за признаване за установено, че не дължи на ответника сумата 16 486,67 лв., ведно със законната лихва, считано от 28.06.1999г. до окончателното й заплащане, представляваща полагащата му се 1/3 от присъдените с Решение по гр.д.№ 1005/99г. на СлОС сума, представляваща подобрения, извършени в имот, на който той е съсобственик, поради настъпили факти след влизане в сила на решението по цитираното дело. В исковата молба е поискал допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнението по изп.дело№ № 20098030400330 по описа на ЧСИ рег. № 803, с район на действие ОС –Бургас. С обжалваното определение СлРС е отказал, тъй като е приел че от представените доказателства не може да се направи извод за вероятната основателност на иска, тъй като представените преписи от решения по гр.д.№ 1005/99 на СлОС, не може да установи дали и кога са влезли в сила. По същия начин е ценил и представения препис от Решение по гр.д.№ 4819/2011г.

            Настоящата инстанция намира че искането за допускане на обезпечение на предявения иск с правно основание чл. 439 от ГПК е вероятно основателен и следва да се допусне обезпечение на същия чрез исканата обезпечителна мярка – спиране на изпълнението по изпълнително дело.

            Към частната жалба е представено копие от Решение по гр.д.№ 4819/2011г. на СлРС, с направено отбелязване че същото е влязло в сила. Същото е постановено от СлРС по иск на други съсобственици на имота по иск с правно основание чл. 439 от ГПК против същия ответник, като искът е уважен изцяло. Още с исковата молба, ищецът е поискал прилагането като доказателство на гр.д.№ 1005/99 на СлОС, с което да докаже твърденията си в молбата за наличие на задължение за заплащане на суми, представляващи подобрения в собствения му имот, извършени от ответника. Същото искане е направено в частната жалба. Тъй като гр.д.№ 1005/99 на СлОС е било приложено към гр.д.№ 4819/11 на СлРС и към момента не е върнато, СлОС извърши справка от деловодната програма на съда, от която е видна че решението по делото е влязло в сила. От представените писмени доказателства е видно че задължението по изпд.№ № 20098030400330 по описа на ЧСИ рег. № 803, с район на действие ОС –Бургас произтича от вземане за подобрения, а от представеното удостоверение на Дирекция „Устройство на територията” на Община Царево е видно че върху процесния имот липсват сгради, няма ограда. Тези доказателства, преценени в съвкупност с решението по гр.д.№ 4819/11 на СлРС обосновават извод за вероятната основателност на предявения иск. Съдът намира че не са налице предпоставки за определяне на парична гаранция.   Исканата обезпечителна мярка е адекватна, тъй като при евентуалното уважаване това ще се отрази на изпълнителното производство.

            С оглед изложените съображения съдът следва да отмени определението на СлРС в обжалваната част и постанови ново, с което допусне обезпечение чрез спиране на изпълнението.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

            ОТМЕНЯ Разпореждане (имащо характер на определение) № 156 от 16.01.2012 г.  по ч.гр.д. № 144/2012 г. по описа на Районен съд Сливен, като вместо това постановява

ДОПУСКА ОБЕЗПЧЕНИЕ на предявения от И.С.Д. ЕГН **********,****-*-* против „Пътни строежи” АД гр. Сливен, ЕИК 190022532, със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „Х. Д.”№ * иск за признаване за установено че И.С.Д. не дължи на „Пътни строежи” АД, сумата 16 486,67 лв., ведно със законната лихва, считано от 28.06.1999г. до окончателното й заплащане, представляваща полагащата му се 1/3 от присъдените с Решение по гр.д.№ 1005/99г. на СлОС и по в. гр.д.№ 122/2004г. на БАС сума, представляваща подобрения, извършени в имот: 3455 кв.м. от имот пл.№ 418 и 1185 кв.м. от имот пл.№ 419 в кв. 118, по плана на гр. Царево, за което е образувано изп. дело № № 20098030400330 по описа на ЧСИ рег. № 803, с район на действие ОС –Бургас, поради настъпили след влизане в сила на решенията нови факти,  чрез СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  по изп. дело № 20098030400330 по описа на ЧСИ рег. № 803, с район на действие ОС –Бургас.

На жалбоподателя да се издаде обезпечителна заповед след внасяне на д.т.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: