О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 28.02.2012 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 58 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от „Гама Мотори” ООД против определение от 14.12.2011г. постановено по гр.д. № 6658/2011г. по описа на СлРС, с което не е приет за съвместно разглеждане предявеният частичен насрещен иск за сумата от 1000 лева, представляваща част от пълния размер на задължението 6 498.64 лева.

Частния жалбоподател излага доводи за липса на мотиви на първоинстанционния съд при постановяване на атакуваното определение.

Частната жалба е правилно администрирана, като препис от нея е връчен на другата страна за отговор. Такъв е депозиран, като в него се излагат подробни доводи за недопустимост и неоснователност на жалбата.

След анализ на изложеното в жалбата, отговора по нея и приложените доказателства по гр.д. № 6658/2012г. на СлРС настоящия въззивен състав констатира следното :

Исковата молба по гр.д. № 6658/2011г. на СлРС е връчена на ответната страна, като в указания от съда срок е депозиран отговор по нея. В отговора на исковата молба е дефинирана и насрещна частична претенция за сумата от 1000 лева, представляваща част от пълния размер на задължението 6 498.64 лева.

С определение от 14.12.2011г. в з.з. по реда на чл.140 от ГПК постановено по гр.д. № 6658/2011г. по описа на СлРС, първоинстанционния съд се е произнесъл, като не е приел за съвместно разглеждане предявеният частичен насрещен иск, тъй като същия не отговаря на условията на чл.211, ал.2 от ГПК.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Определението, с което първоинстанционния съд е отказал да приеме за съвместно разглеждане насрещната искова претенция на ответника, не подлежи на обжалване, защото не е от категорията актове на съда, които преграждат по-нататъшното развитие на делото и за които законът в разпоредбата на чл.274, ал.1 от ГПК постановява изрично тяхното обжалване. Разпоредбата на  чл. 211, ал. 2 ГПК предоставя възможността за преценка на решаващия съд, поради което и в настоящото производство не може да се контролира това действие. Интересите на частния жалбоподател не са накърнени, тъй като същия разполага с процесуалната възможност да предяви в отделно производство претендираните права.

Предвид гореизложените съображения, настоящия въззивен съд намира, че частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав при СлОС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната частна жалба от „Гама Мотори” с ЕИК 119103549 със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”б. Т.”, алея *, № * против определение от 14.12.2011г. постановено по гр.д. № 6658/2011г. на СлРС, в частта, с която не е приета за съвместно разглеждане насрещната частична претенция в размер на 1000 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.възз. дело № 58/2012г. по описа на СлОС.

Определението не подлежи на обжалване.

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

                           

 2.