ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр.С., 24.02.2012 год.

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД , второ гражданско отделение, в закрито заседание на ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ФЕВРУАРИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ДВАНАДЕСЕТА ГОДИНА в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АТАНАС СЛАВОВ

           ЧЛЕНОВЕ:  ПЕТЯ СВЕТИЕВА 

       МЛ.СЪДИЯ:  СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Атанас Славов Частно гражданско дело /В/ № 63 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производство е с правно основание чл.129 ал.3  от ГПК

Производството е образувано по частна жалба от „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП-гр.С.-Териториално поделение „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО” гр.С. представлявано от Г.Д.Х. в качеството му на Директор, против Определение № 384 от 26.01.2012 год. по гр. д. № 11/2012 год. на Сливенски районен съд с което е прекратено производството по делото и е върната исковата молба.

Атакуваното Определение е обявено на жалбоподателя на 31.01.2012 год., а частната жалба против него е постъпила на 07.02.2012 год.

Съдът намира частната жалба за процесуално допустима. Подадена е от надлежна страна, срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.129 от ГПК.

Жалбоподателя в частната си жалба твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно, тъй като е изпълнил стриктно всички указания на съда, но независимо от това съдът е прекратил делото и върнал исковата молба.

Моли въззивния съд да отмени изцяло обжалваното определение.

Въззивния съд като се запозна с представените по делото доказателства и прецени доводите на жалбоподателя и приема за установено следното:

Първоинстанционото производство е образувано по така наречена „Искова молба” подадена от жалбоподателя против ТД „ Фагус” ООД представлявано от И.С.П. със седалище гр.С. ул.”Н.П.” бл.* вх.* ап.* с правно основание чл.124 от ГПК и цена на иска 700 лева.В исковата молба не са изложени обстоятелствата въз основа на които се основава искът. В молбата е налице единствено петитум в който е отправено искане до съда да признае ответника за неизправен длъжник и да го осъди да заплати сумата от 700 лева имуществени вреди, ведно със законната лихва считано от датата на причиняване на вредата.

Представено е към исковата молба Нотариална покана и Споразумение.

С Разпореждане № 54/06.01.2012 год.първоинстанциония съд е оставил исковата молба без движение, като е указал на жалбоподателя в качеството му на ищец, че следва да изложи подробно обстоятелствата на които основава искът, да уточни подавал ли е заявление по заповедното производство и да заплати държавна такса в размер на 50 лева.

В дадения срок жалбоподателя е представил, копие от подадено заявление с дата 18.01.2012 год. и квитанция за внесена държавна такса.

С обжалваното определение № 384/26.01.2012 год. по гр.дело № 11/2012 год. по описа на Сливенски районен съд, съдът е констатирал, че жалбоподателя в качеството си на ищец по делото не е изпълнил дадените му указания да изложи подробно обстоятелствата на които основава искът си и е върнал исковата молба, като е прекратил производството по делото.

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Частната жалбата е неоснователна.

Определението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно.

С постъпването на исковата молба в съда и при извъшената проверка по смисъла на чл.129 ал.1 от ГПК първоинстанциония съд е констатирал, че тя не отговаря на изискванията на чл.127 ал.1 т.4 от ГПК като ищецът в настоящото производство жалбоподател не е изложил на обстоятелствата, на които се основава искът му.

Исковата молба е противоречива с оглед твърдението на ищеца - жалбоподател, че претендираната сума по предявения осъдителен иск е за причинени имуществени вреди с правно основание чл.45 от ЗЗД. Първоинстанциония съд е дал ясни, конкретни и недвусмислени указания за привеждане на исковата молба в съответствие с нормите на ГПК.

В дадения от съда срок не е последвало изпълнение и ищецът-жалбоподател не е отстранил констатираните нередовности на исковата молба.

Последиците от това негово неизпълнение са посочени изрично в закона - чл. 129, ал. 3 и ал. 4 ГПК - нередовната искова молба се връща. По същия начин се постъпва, когато нередовностите са констатирани в хода на производството, което е направил съдът по делото.

Всичко изложено води до извода, че определението на първоинстанциония съд е правилно и законосъобразно, а частната жалба следва да се остави без уважение.

Мотивиран така и на основание чл.274 ал.1 в вр. чл.129 ал.3 от ГПК въззивния съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП-гр.С. с ЕИК:20161765400050, Териториално поделение „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО” гр.С. представлявано от Г.Д.Х. в качеството му на Директор срещу Определение № 384 от 26.01.2012 год. по гр. д. № 11/2012 год. на Сливенски районен съд с което е върната исковата молба и е прекратено производството делото на основание чл.129 ал.3 от ГПК.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: