О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 10.02.2012 г.

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                              мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 64 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Поизводството е образувано по частна жалба против разпореждане с характер на определение, с което е върната исковата молба поради неотстраняване на нередовностите и е прекратено производството по нея, и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателката обжалва разпореждането, като твърди, че то е, незаконосъобразно. Заявява, че всички указания от разпореждането, с което е оставена исковата молба без движение, са изпълнени точно, развива подробни доводи във връзка с характера на посочените нередовности и начина на отстраняване, както и с неизлагането на мотиви от страна наСлРС защо е приел, че те не са отстранени. Поради това моли въззивния съд да отмени обжалваното разпореждане и върне делото с указания за разглеждане по същество.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима и основателна, поради което следва да я уважи.

Жалбоподателката е подала искова молба на 16.12.11г. пред СлРС, който, с разпореждане от 19.12.11г. я е оставил без движение като нередовна и е дал указания за отстраняване в срок от една седмица на констатирани нередовности – да се уточнни  обстоятелствената част във връзка с това, че е сменено мястото на работа на ищцата, а всъщност работи на същата длъжност и да се заяви надлежен петитум, като се представят два броя искови молби, с посочен правен интерес от предявяване на установителния иск.  Разпореждането е връчено редовно на ищцата на 28.12.11г. С допълнителна искова молба, с препис за насрещната страна, подадена на 03.01.12г. – в рамките на дадения преклузивен срок, ищцата е изложила ясно и точно обстоятелствата, от които извлича основанието на иска си, описала е фактологията, определяща спорното правоотношение и е извела конкретен и ясен петитум, който съответства с нея.

С обжалваното разпореждане от 10.01.12г. СлРС е върнал исковата молба поради неотстраняване в срок на нередовностите и е прекратил на същото основание производството по делото, в което е била образувана тя. В мотивите на разпореждането е посочил само, че до момента на постановяването му указаните нередовности не са отстранени.

Въззивната инстанция счита, че разпореждането е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Преди изтичането на дадения едноседмичен срок ищцата е изпълнила указанията на съда точно както са й били съобщени – в представената допълнителна искова молба тя е описала как сама вижда спорното правоотношение, конкретизирала е фактите, които счита, че обосновават твърденията й и тези, които подкрепят накърненото й според нея право и съответно – е дефинирала петитум, кореспондиращ на изложените обстоятелства, и приканващ съда да признае със сила на пресъдено нещо съществуването на определен факт/ правоотношение. С тези действия страната е отговорила адекватно на разпореждането на съда за оставяне без движение на исковата молба и е изпълнила указанията както са й дадени. Поради това е в разрез с процесуалните правила връщането на исковата молба на основание неотстраняване на посочените нередовности, още повече, че съдът не се е мотивирал, с оглед фактически предприетите действия от страна на ищцата, защо приема, че те не поправят указаните недостатъци или в какво се разминават с очакванията на съда.

Ако първоинстанционният съд е счел, че като краен резултат е сезиран с иск по който, по някаква причина, не може да се произнесе, той е следвало да върне исковата молба и прекрати производството поради недопустимост, като се обоснове в тази посока. Но, както се посочи вече, причината за връщането е неотстраняването в срок на нередовности, а дори РС да намира за несъстоятелни аргументите на ищцата, това е въпрос на основателност на иска, а не на редовност на исковата молба, респективно – на допустимост на иска.  

 Ето защо, с оглед изложеното, частната жалба се явява основателна и следва да бъде уважена. Обжалваното разпореждане е незаконосъобразно, следва д абъде отменено, а делото – върнато на първоинстанционния съд за продължаване на процесуалните действия по хода му.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане с характер на определение № 437 от 10.01.12г. по гр.д. № 8000/11г. на СлРС като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА гр.д. № 8000/11 г. по описа на СлРС на Сливенски районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

 

Определението не  подлежи на касационно обжалване.

 

                                                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: