О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 16.02.2012 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:     

                               

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 76 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 Постъпила е частна жалба от „Топлофикация – Сливен” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. „С. К.” № *, чрез  процесуален представител адв. П. Г. срещу определение №4352 от 13.12.2011 г. по ч.гр.д. №6721/2011 г. на Сливенския районен съд, с което е обезсилена издадената в полза на дружеството заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и е прекратено производството по делото, тъй като в изпълнение на разпореждането на съда  препис от заповедта да се връчи на длъжника, заповедта не е връчена, тъй като длъжникът не е намерен на адреса.  В жалбата се твърди, че по делото е представена справка за постоянен и настоящ адрес, от която е видно, че длъжникът е с постоянен адрес в гр.София и настоящ адрес – Испания. Съдът е приел, че е налице новооткрито обстоятелство, което е основание да обезсили издадената заповед за изпълнение. Твърди се, че това определение е незаконосъобразно и неправилно, тъй като според разпоредбата на чл. 411 ал. 2 т. 3 от ГПК заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК не се издава когато длъжникът няма постоянен адрес или седалище на територията на Р България. В конкретния случай е видно, че длъжникът е с постоянен адрес гр.София.  Твърди се, че обстоятелството,  че  длъжникът не е намерен или не пребивава на адреса, не означава че същият няма обичайно местопребиваване в България. Съдът е следвало да приложи спази процедурата по съобщаване на заповедта със залепване на уведомление по реда на чл. 47 от ГПД. След изтичането на законноустановените срокове за получаване на заповедта за изпълнение, тя е трябвало да се счете за редовно връчена и да бъде издаден изпълнителен лист. Поради това се иска отмяна на  определението и връщане на делото  на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

С атакуваното определение съдът е обезсилил издадена заповед за изпълнение на парично задължение и е прекратил производството по частното гражданско дело.  Съдът е приел, че е осъществена процедурата по връчването на длъжника на адреса посочен в заявлението, но тя не е могла да приключи, тъй като се  установило, че длъжникът е извън страната и е с настоящ адрес в Испания. Поради това съдът е преценил, че длъжникът няма известно обичайно местопребиваване на територията на страната, а се намира в чужбина и в случая издадената заповед за изпълнение е в нарушение на чл. 411 ал. 2 т. 4 от ГПК, тъй като заповедта е издадена срещу лице, което има постоянно пребиваване в друга държава.

Няма спор по фактическите обстоятелства. Установено е, че длъжникът е с постоянен адрес в гр.София, който не съвпада с адреса, посочен в заявлението за издаване на заповед за изпълнение, но и с настоящ адрес в Испания. Когато длъжникът няма обичайно местопребиваване на територията на Р България, това няма как да се провери при издаването на заповедта, а се установява в един по-късен момент. Тогава съдът, след като е извършил необходимата проверка на фактите, следва да обезсили заповедта и да прекрати производството по делото. Не може да се изпълнява принудително срещу лице, което няма как да упражни правото си да възрази срещу вземането. Целта на заповедното производство е да се провери дали вземането е безспорно. Когато длъжникът няма обичайно местопребиваване в страната тази проверка не може да бъде извършена. Ето защо като е обезсилена издадената в полза на дружеството заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и е прекратено производството по делото, съдът е постановил, с оглед на конкретните обстоятелства, един законосъобразен и правилен акт, а подадената срещу този акт частна жалба се явява неоснователна и трябва да бъде оставена без уважение.

 

 

 

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Топлофикация – Сливен” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. „С. К.” № *, чрез  процесуален представител адв. П. Г. срещу определение №4352 от 13.12.2011 г. по ч.гр.д. №6721/2011 г. на Сливенския районен съд, с което е обезсилена издадената в полза на дружеството заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и е прекратено производството по делото

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: