ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

23.02.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……………в закрито   заседание на двадесет и трети февруари……….……………………….

през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова……….……ч.гр..дело № 77 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по молба за определяне на срок при бавност и намира правното си основание в чл. 255 и сл. от ГПК.

            Постъпила е на 27.01.2012г. молба от А.Д.И., ищец по гр.д.№ 385/11 по описа на СлРС, адресирана до СлРС, с която е описано че с Решение № 385/11 на СлРС по същото дело е отхвърлен иска му, а с Решение № 260/09.12.2011г. по в. гр.д.№ 485/11 по описа на СлОС, решението на СлРС е отменено, а предявения от него иск е уважен. В молбата се иска да бъде издаден изпълнителен лист, тъй като касационното обжалване на спира изпълнението на въззивното решение. С резолюция от същата дата, докладчикът е разпоредил молбата да се докладва след връщане на делото в СлРС, тъй като същото не е върнато от инстанционния контрол.

            На 07.02.2012г. е постъпила молба за определяне на срок при бавност от А.Д.И., в която се сочи молбата му за идване на изпълнителен лист не е разгледана от съда в седмодневен срок. Моли да му бъде издаден изпълнителен лист. СлРС е уведомил молителя че изпълнителен лист не е издаден , тъй като делото все още не е върнато в СлРС. След уведомяването на молителя за тази резолюция, той е заявил че поддържа молбата си за определяне на срок при бавност.

Молбата за определяне на срок при бавност е основателна и следва да бъде уважена.  След като е получил молбата за издаване на изпълнителен лист по гр.д. № 385/2011г. на СлРС и е установил, че делото е изпратено в СлОС по въззивна жалба, СлРС е следвало незабавно да изпрати молбата по делото, като инстанцията пред която делото е висящо е следвало да се произнесе по нея или ако прецени да върне делото и молбата за произнасяне на СлРС.

Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 257 ал.2 от ГПК, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

           

ОПРЕДЕЛЯ тридневен срок, считано от получаване на настоящото определение от СлРС, в който съдията-докладчик по гр.д.№ 358/11 по описа на СлРС да изпрати постъпилата от А.Д.И., молба от 27.01.2012г. по същото дело на СлОС, по компетентност.

Определението не  подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: