ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 28.02.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД,    гражданско  отделение, в закрито   заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

 мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Кондова въззивно частно гражданско дело № 78 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл. 274 и сл.  ГПК.

         Образувано е въз основа на депозирана от К.П.П. *** частна жалба, насочена против Определение от 07.12.2011г. на Сливенски районен съд, държано в открито съдебно заседание, с което е спряно производството по гр.дело № 97/2011г., на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК.

         В частната  жалба не се излагат съображения, досежно спирането на производството по образуваното гражданско дело, а се навеждат доводи по съществото на спора, предмет на разглеждане в районния съд. Тъй като първоначално подадената частна жалба била оставена без движение с разпореждане на съдията докладчик и с дадени до жалбоподателката указания, последната с допълнителна жалба уточнила, че оспорва определението на съда, с което е спряно производството по делото.

         В срока по чл.276, ал.1 ГПК от насрещната по жалбата страна не е подаден писмен отговор.

Съдът констатира, че жалбата е редовна и допустима, тъй като е подадена в законоустановения едноседмичен срок от лице, имащо правен интерес от обжалване, насочена е срещу съдебен акт, подлежащ на атакуване чрез постановилия го съд.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна и съображенията за това са  следните:

Пред районен съд –гр.Сливен настоящата жалбоподателка предявила иск с правно основание чл.64 ЗС - за определяне режим на ползване на дворно място, в качеството й суперфициарен собственик.

В открито съдебно заседание, проведено на 07.12.2011г. пред районния съд, процесуалния представител на един от ответниците изразил становище за спиране на производството по делото, тъй като било установено, че ищцата и настояща жалбоподателка предявила друг иск, по който било образувано гр.д.№ 4387/2011г. на СлРС. Предявеният иск по това, очевидно по-късно образувано производство касаел иск за собственост, при който ищцата имала претенции за предаването на процесната жилищна сграда. Поради тези причини процесуалния представител на един от ответниците в производството, предмет на настоящото разглеждане е поискал съда да спре производството до приключването на делото, образувано по собственическия иск.

Становище по това искане е изразила ищцата в производството – настоящата жалбоподателка, като заявила, че действително е депозирала иск за собственост и е дала съгласие да бъде спряно производството по настоящото производство.

Спирането на производството на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, касае хипотеза, при която в същия  или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора, т.е. наличие на преюдициален спор. В тези случаи спирането се реализира след преценка на съда за наличие на определени факти – висящност на друго дело, изхода от което ще има значение за правилното решаване на спряното дело. Без значение е вида на делото, нито момента на завеждането му, като е възможно това да е станало и по-късно по време от обусловеното дело.

При така установените факти, настоящия съдебен състав намира обжалваното Определение на СлРС от 07.12.2011г. за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено. Съдът правилно е преценил, че искът за собственост се явява обуславящ изхода на спряното производство, тъй като в конкретния случай ищцата на първо място следва да докаже, че е собственик на спорния недвижим имот и едва тогава да има претенции за определяне режим на ползване на чуждото дворно място и ограничаване, макар и в минимална степен правото на собственика върху земята.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.278, ал.4, вр.чл.272 ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, като неоснователна частната жалба подадена от К.П.П., ЕГН:**********,*** 80-13.

ПОТВЪРЖДАВА, като правилно и законосъобразно Определение от 07.12.2011г., постановено по гр.д. № 97/2011г. на Сливенски районен съд, държано в открито съдебно заседание от същата дата, с което е спряно производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред ВКС РБ, по реда на чл.274, ал.3, т.1 ГПК, при наличие на предпоставките, визирани в чл.280, ал.1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                    1.

                                                                                    2.