О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 27.02.2012 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                                    

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 87 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

       Постъпила е частна жалба от Р.Т.К., с която е обжалвано постановление на ЧСИ № 16377/13.12.2011 г. , с което е възложено на „Ива Крис” ЕООД гр. Стара Загора движими вещи. В жалбата се твърди, че продадените животни са собственост на трето лице – Д.П.Ж., и той е бил собственик още преди датата на образуване на изпълнителното дело. Против действията на ЧСИ третото лице  е подало частна жалба, по повод на която е било образувано гр.д. № 555/2011 г. по описа на  СлОС. Твърди се, че животните са били чужда собственост, но били предоставени на жалбоподателката, тъй като тя била регистрирана като земеделски производител. С частната жалба се иска отмяна на постановлението за възлагане и да бъде постановено спиране на изпълнението на възлагането до произнасянето на СлОС по другото дело.

       По повод на тази частна жалба е постъпил писмен отговор от процесуален представител на взискателката по изпълнителното дело, в който отговор  се заявява, че частната жалба е недопустима, лицето което я е депозирало не е посочило в какво качество я предявява, тя не е страна в изпълнителното производство и не е трето лице. Твърди се, че подаването на жалбата е с цел да бъде забавено влизането в сила на постановлението за възлагане. Поради това се иска да бъде постановено определение, с което да бъде прекратено съдебното производство. Претендират се и направените по делото разноски.

       Частният съдебен изпълнител е депозирал обяснения, в които е проследил хода на развитие на изпълнителното производство. Сочи се, че жалбоподателката е съпруга-недлъжник, на длъжника по изпълнителното дело. Не е взето становище по основателността на подадената жалба.

       Настоящият състав намира, че подадената жалба е недопустима. Съгласно разпоредбата на чл. 435 от ГПК могат да обжалват действията на съдебния изпълнител взискателят, длъжникът при посочените в закона обстоятелства, както и третото лице, ако изпълнението е било насочено върху вещи, които са се намирали в негово владение в деня на запора, възбраната или предаването. Освен това изрично е уредена възможността постановлението за възлагане да се обжалва само от лице, което е внесло задатък до последния ден на проданта. Жалбоподателката няма качеството на взискател, длъжник, нито пък твърди, че е трето лице, в чието владение са се намирали вещите, като сочи че третото лице самостоятелно е подало жалба, по която е било образувано гр.д. № 555/2011 г. на СлОС.  Освен това от приложените към делото протоколи се установява, че жалбоподателката не правила наддавателни предложения, следователно  не може да се приеме, че частната жалба е допустима на основанията на чл. 435 ал. 3 от ГПК. Поради това частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

Ръководен от изложените съображения съдът

                              

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима частната жалба подадена от Р.Т.К. ***, чрез адв. М.С. против постановление  на ЧСИ № 16377/13.12.2011 г.

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 87/2012г. по описа на Сливенски окръжен съд.

ОСЪЖДА Р.Т.К. *** да заплати на Д.В.Н. *** ЕГН ********** направените  в това производство разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лв.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаски апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му.  

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: