О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               гр.Сливен, 01.03.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на първи март през две хиляди и дванадесета  година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                                  мл.съдия: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Светиева въззивно частно граждански дело № 88 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

   

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 278 от ГПК, във връзка с чл. 126, ал.1 от ГПК.         

Обжалвано е определение № 205 от 21.11.2011 година, с което е прекратено производството по гражданско дело № 303 по описа за 2011 година на Котелски районен съд на основание чл. 126, ал. 1 от ГПК.

Определението е обжалвано в законоустановения срок от ищеца по делото на РС - Котел – М.Н.Н.. С частната жалба се правят оплаквания за незаконосъобразност на постановеното от районния съд определение за прекратяване на делото на посоченото основание, като  се излагат факти и обстоятелства които сочат, че не са били налице условията на закона за прекратяване на производството по делото, тъй като между последното и делото на СГС, не съвпадат по страни, предмет и квалификация. От въззивния съд се иска постановяване на съдебен акт, отменящ атакувания като  незаконосъобразен.

От ответната по жалбата страна не е депозиран отговор.

Съдът, като взе предвид направените в частната жалба оплаквания, и данните по първоинстанционното дело, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Частната жалба е допустима - подадена е от страна в процеса, имаща право на жалба и интерес от обжалване, с оглед постановено от първоинстанционния съд прекратяване на производство на основание чл. 126, ал. 1 от ГПК.

Разгледана  по същества се  преценява, като основателна и като  такава  следва  да  бъде уважена. Обжалвания съдебен акт е  незаконосъобразен и като такъв следва  да се  отмени поради следното.                

 За да постанови атакуваното определение, с което на основание  чл. 126, ал. 1 от ГПК, е било прекратено производството по делото, РС-Котел е констатирал, че между ищеца и Гаранционен фонд София има образувано гражданско дело № 8907 по описа Софийски градски съд за 2009 година,  с цена  на  иска 150 000 лева  и като  помагач на позицията на  ответника е конституиран Б.Я., който  е ответник по делото  на РС - Котел, водено от същия ищец, но на основание чл. 45 от ЗЗД, за присъждане на сумата 7000 лева, като обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане.    От констатациите на първоинстанционния съд, съпоставими с данните по делото, черпени от писмените доказателства, в това число представените като  приложение към частната  жалба е очевидно, че не са налице предпоставките на чл. 126 от ГПК, тъй като няма тъждество на ответниците, идентичност на основанието, а и исканията по двете дела са различни. Ответник по делото на РС - Котел е Б. А. Я., а по делото на СГС ответник е Гаранционен фонд. Правното основание по делото на РС-Котел е чл. 45 от ЗЗД, а по делото на СГС  е чл.288, във връзка с чл. 45 от ЗЗД. Искането  по първото от делата е за присъждане на обезщетение за имуществени  вреди, а второто от тях е с искане за присъждане на неимуществени вреди. След като не  се  установява, че двете висящи пред различните съдилища дела се водят между същите страни, на  същото основание и за същото искане, то несъмнено се налага извод, че  производството по делото на РС – Котел е следвало да бъде продължено, а не прекратено.Дали са били налице условия за спиране на делото до  приключване  на воденото в СГС производство  с влязъл в сила съдебен акт е  процесуален въпрос, излизащ извън предметните предели на настоящото  произнасяне, поради което  и  не  се  коментира.

 Воден от гореизложените съображения,съдът

 

                                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 205 от 21.11.2011 година, с което на основание чл. 126, ал. 1 от ГПК е прекратено производството по гражданско дело № 303 по описа за 2011 година на Котелски районен съд като незаконосъобразно.

ВРЪЩА гражданско дело № 303 по описа за 2011 година на Котелски районен съд, за продължаване на следващите се процесуални действия.

Определението е окончателно.

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                

       2.