О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр. Сливен, 23.03.2012 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и трети март през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 95 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от адв. Л.П.,***, в качеството й на пълномощник на А.Г.П. - ищец по гр.д. № 7583/2011г. по описа на СлРС против определение от 09.01.2012г. постановено по същото дело, с което исковата молба е върната и производството по делото е прекратено.

В частната жалба се сочи, че определеният от първоинстанционния съд срок за изправяне на нередовностите по исковата молба е бил пропуснат, но това се е дължало на трудната комуникация по празниците между адв. П. и ищцата П., която живеела в РГърция.

Тъй като ищецът изпълнил дадените указания на съда, макар и няколко дни след срока, моли въззивния съд да отмени атакуваното определение и върне делото за разглеждане от РС – Сливен.

         Препис от частната жалба е връчен редовно на другата страна, като в указания от съда срок е представен отговор по нея. В същия се излагат доводи относно законосъобразността на атакувания съдебен акт. Сочи се, че ищецът е разполагал с процесуална възможност да поиска от съда удължаване на срока, но същия не е сторил това. Моли частната жалба да бъде отхвърлена, като неоснователна.

         След анализ на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна :

         Предявена е искова молба от А.Г.П. срещу Н.И.Д.. С разпореждане от 06.12.2011г. състав на СлРС е оставил исковата молба без движение, като е дал подробни указания към ищеца за изправяне на нередовностите по исковата молба. Съдът е предупредил изрично ищеца за неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията в посочения срок.

Съобщение за постановеното разпореждане и неговото съдържание е редовно връчено на 21.12.2012г. чрез процесуалния представител на ищеца.

В указания от съда срок, не са представени пред СлРС доказателства за изпълнение на дадените указания.

С определение от 09.01.2012г. състав на СлРС е върнал исковата молба и прекратил образуваното пред него гражданско производство № 7583/2011г.

На 10.01.2012г. е постъпила в Районен съд – Сливен молба, с която ищцата отстранява част от нередовности на исковата молба, съгласно дадените указания.

На 11.01.2012г. е внесена и държавна такса, съгласно указанията.

На 19.01.2012г. е връчено редовно, чрез процесуалния представител адв. П., съобщение до ищеца за постановеното определение от 09.01.2012г.

Частната жалба против атакуваното определение от 09.01.2012г. е депозирана пред РС – Сливен на 17.01.2012г.

Установеното от фактическа страна, мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Жалбата е допустима, подадена от лице, което има правен интерес от обжалването и срещу акт на съда, който подлежи на обжалване.

Разгледана по същество се явява неоснователна, по следните съображения, а именно :

Срокът за изпълнение на дадените от съда указания е изтекъл на 28.12.2012г. До този момент указанията на съда не са били изпълнени. Към момента на постановяване на атакуваното определение - 09.01.2012г., са били изтекли дори двадесет дни на пасивно процесуално поведение на ищеца. Същият, респ. процесуалния представител адв. П., е разполагал със законовата възможност да поиска удължаване на определения срок, в случай на необходимост за каквато твърди. След като не е депозирана нарочна молба за удължаване на срока, а е изтекъл даденият от съда вече такъв, то следва да се приеме, че при постановяване на атакуваното определение, първоинстанционния съд е действал изцяло в изпълнение на законовите норми, визирани в чл.129, ал.3 и ал.4 от ГПК.

Ето защо, въззивния съд счита, че правилно първоинстанционния съд е постановил връщане на исковата молба и прекратил производството по делото. Атакуваното определение, следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на СлОС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ПОТВЪРЖДАВА определение от 09.01.2012г. постановено по гр.д. № 7583/2011г на СлРС.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария при наличие на предпоставките, визирани в чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                              

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                            2.