ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

27.02.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……………в закрито   заседание на двадесет и седми февруари……….……………………….

през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова……….……ч.гр..дело № 96 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по молба за определяне на срок при бавност и намира правното си основание в чл. 255 и сл. от ГПК.

            На 22.02.2012г. е постъпила молба за определяне на срок при бавност от И.К.Т., чрез пълномощника му по делото адв. Д.Б. от САК, в която се сочи че е страна по дело за делба, по което е постановено решението по допускане на делбата. С определение на съда била назначена оценителна експертиза, като разноските за изготвянето й били разпределени пропорционално между страните, съобразно частите им от правото на собственост, като било указано че ако това не стане в дадения седмодневен срок, делото ще бъде прекратено. Твърди че е внесъл своята част от разноските, а ответната страна не е внесла такива. Счита че е следвало, СлРС да продължи производството по делото, като с решението страната бъде осъдена да заплати разноските.

            В съответствие с разпоредбата на чл. 255 ал.2 от ГПК, СлРС е изпратил молбата, ведно със становище на докладчика по делото.

Молбата за определяне на срок при бавност е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.  

СлРС е процедирал законосъобразно. След допускане на съдебната делба е назначил експертиза относно реалната поделяемост на процесния имот, неговата оценка и начина за разделяне, като е указал на страните, че следва да внесат в едноседмичен срок, определения за всяка от тях депозит, като ги е предупредил че  при неизпълнение на това задължение далото ще бъде внесено в архив (а не както се твърди в молбата че ще бъде прекратено). Разпореждането на съда е съобщено на страните. В дадения срок ответницата не е внесла определения й депозит. Действията на съда са законосъобразни. С оглед разпоредбата на чл. 76 от ГПК, във вр. чл. 355 от ГПК, всяка страна внася предварително разноските, по действията които е поискала, като сумите за разноски по действия по инициатива на съда се внасят от двете страни или от едната страна, според обстоятелствата. Тъй като назначената експертиза за реална поделяемост на имота и оценката му е от съществено значение за развитието на втората фаза на производството по съдебна делба и без нея ще бъде невъзможно неговото продължаване, то  при липсата на разноски за тази експертиза е предвидено, в чл. 69 ал.2 от ПАРОАВАС, че при невнасяне на тези разноски от страната, делото се внася в архив, като след тяхното внасяне производството продължава под същия номер. СлРС не е допуснал необосновано забавяне на производството и действал съобразно задълженията си, като  дори е изпратил повторно уведомление на ответника да внесе разноски на 23.02.2012г., за което все още липсват доказателства дали е връчено. Правилно е посочено в представеното становище, че ищцовата страна може да внесе и определените за ответника разноски за експертиза, които с крайния съдебен акт ще й бъдат присъдени.

Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 257 ал.2 пр. второ от ГПК, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

           

ОТХВЪРЛЯ молбата на И.К.Т. – ищец по гр.д.№ 5932/11 по описа на СлРС,  чрез пълномощника му адв. Д.Б. от САК, за определяне на срок при бавност, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението не  подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: