П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 9 юли 2012 година

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в открито съдебно заседание на девети юли, две хиляди и дванадесета година, в  състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

             

в присъствието на секретар Р.Г. и прокурор ……………сложи за разглеждане гр.д. № 113 по описа за 2012 година, докладвано от Председателя.

 

         На поименното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

         Ищците, пор. № 1 и пор. № 2, редовно призовани, се явяват лично и с адв. В.Е. от АК Пловдив, редовно упълномощен с пълномощно представено по делото.

         Ответникът ЗК „Лев Инс” АД, се представлява от юриск. И.Й., редовно упълномощен с пълномощно представено по делото с дата 18.01.2012г.

         Вещото лице Н.Т., редовно призовано, не се явява.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото.

         Адв. Е.:  Не поддържам исковата претенция и със съгласието на моите доверители оттеглям всички депозирани искове с исковата молба. Същите декларират, че не са съгласни си изложеното в нея, никога не са я подписвали, като тези подписи, които са положени, са техни имитирани подписи и предполагат, че са били положени от предишен повереник на покойната Я.Г.М.. Считам, че е налице първична данна за неистински частен документ, което представлява престъпление по смисъла на чл. 316 от НК, предвид което на основание разпоредбите на ГПК, Ви моля, ако сте съгласни с моите доводи и установите наличието на извършено престъпление, то да препратите делото на РП Сливен за извършване на процесуална проверка по изложените от мен факти и обстоятелства.

         Юриск. Й.: Не възразявам срещу оттеглянето на иска.

         С оглед заявеното оттегляне на исковата претенция от ищците, изразеното становище от ответната страна, съдът счита, че са налице условията на чл. 232 от ГПК, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 113/2012г. по описа на СлОС.

         ОСЪЖДА ищците да заплатят сумата в размер на 150 лв., представляваща дължимо възнаграждение на вещото лице, изготвило назначената по делото съдебно - медицинска експертиза.

         След представяне на доказателства за внесения депозит, на вещото лице ДА СЕ ИЗДАДЕ РКО за възнаграждение в размер на 150 лв. – изготвяне и представяне по делото в писмен вид на назначената съдебномедицинска експертиза.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието се закри в 10:05 ч.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: