ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 26.03.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести март през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 119 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по молба на основание чл. 105 от СК

С разпореждане от 08.03.2011г. на основание чл. 129, ал. 2 от ГПК съдът, следа като е извърши проверката по чл. 129, ал. 1 от ГПК е констатирал нередовности, за чието отстраняване са дадени ясни точни указания чрез връчване препис от разпореждането. Едноседмичният срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 20.03.2012г., но до момента същите не са отстранени. Нарушени са изискванията на чл. 127, ал. 1, т. 2, т. 4 и чл. 128, т. 2 от ГПК.

Поради неизпълнение на указанията за отстраняване на тази нередовност молбата следва да бъде оставена без разглеждане и съгласно чл. 129, ал. 3 и ал. 4 от във вр. с чл. 540 от ГПК делото да се прекрати.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Д.И.Й.,***Ф.К.” № * за разкриване на данни и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 119 по описа за 2012г. на ОС – Сливен поради неизпълнение на указанията за отстраняване в срок на нередовности.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: