О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр. Сливен, 12.03.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети март  през две хиляди и дванадесета година в състав:

           

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:    МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                              мл.с.  КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от мл.съдия Кондова ч. гр. д. № 121 по описа за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба  от ЗК „Лев Инс” АД – гр.С., депозирана от процесуален представител по пълномощие, съгл.чл.32,т.3 ГПК. Атакува се Определение на СлРС от 26.01.2012г., постановено по ч. гр.д.№ 7032/2011г. на същия съд, с което е обезсилена издадената заповед за изпълнение по чл.410 срещу длъжника М.С.т. ***. В жалбата се излагат съображения за неправилност на постановеното определение, тъй като заявителят своевременно е предявил иск за установяване на вземането си. Счита, че при постановяване на обжалваното определение, съда, който го е постановил не е взел под внимание обстоятелството, че установителен иск по чл.422 ГПК е бил предявен в законоустановения срок, въз основа на който е било образувано гр.д. № 111/2012г. на СлРС, по което страните, предмета и цената на иска са идентични със заявените по ч.гр.д. № 7032/2011г.на СлРС.  Жалбоподателят счита, че искането за присъединяване на ЧГД № 7032/2011г. по описа на СлРС / заповедното производство/ би следвало да се разглежда като служебно уведомяване на съда за подадената в срок искова молба по чл.415 ГПК без да е необходимо представяне на допълнително копие от исковата молба за прилагане по частното гражданско дело, каквото изискване не е въведено и в процесуалния закон. От въззивната съдебна инстанция се иска отмяна на обжалваното определение, с което е обезсилена заповедта за изпълнение, издадена на основание чл.410 ГПК.

Ответникът по частната жалба, чрез процесуален представител по пълномощие, съгласно чл.32, т.1 ГПК е депозирал отговор на жалбата. В него изразява становище за неоснователност на същата, като счита, че нормата на чл.415, ал.2 ГПК е достатъчно ясна и в нея е предвидено, че когато заявителят не е представил доказателства за предявяване на иск за установяване на вземането си, след подадено възражение от страна на длъжника, то съда обезсилва издадената заповед за изпълнение. Намира, че съда не е задължен служебно да извършва проверка дали искова молба с предмет, съвпадащ със заявлението по чл.410 ГПК е постъпила в съда, както и да събира данни за датата на депозирането й и в тази връзка сочи съдебна практика на ВКС. Счита, че СлРС правилно е процедирал в конкретната правна хипотеза  и моли въззивния съд да потвърди атакуваното определение.

Сливенски окръжен съд, намира депозираната частна жалба за редовна и допустима, подадена е в законоустановения срок, от правно легитимиран субект, разполагащ с правен интерес от обжалване на съдебен акт, чрез постановилия го съд.

Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

Производството по ЧГД № 7032/2011г. по описа на СлРС е образувано по заявление на ЗК „Лев Инс” АД, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.”Ч.В.” № * за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. Заповед за изпълнение е издадена на 17.11.2011г., връчена е на длъжника на 21.11.2011г. и на 28.11.2011г. е депозирано писмено възражение срещу издадената заповед.

С разпореждане № 22007 от 29.11.2011г. районният съд е съобщил на заявителя за постъпилото възражение, като му е указал, че следва да предяви иск за вземането си, съгл.чл.415, ал.2 ГПК. Надлежно е указано на заявителя, че ако не представи доказателства, че е предявил иска в законовия срок, съдът ще обезсили заповедта. Разпореждането е получено от заявителя на 19.12.2011г. от която дата в законовия срок не са били представени доказателства за предявяване на иска и СлРС е обезсилил заповедта с обжалваното определение от 26.01.2012г.

За да постанови определението, предмет на настоящата проверка, съда издал заповедта за изпълнение приел, че не са ангажирани пред него доказателства за предявяването на исковата молба против длъжника в срок.

Доказването на  факта, че е предявен иск за установяване на вземането е в тежест на заявителя и това е изрично посочено в нормата на чл.415, ал.2 ГПК. В конкретния случай такива доказателства не са били представени пред съда, издал заповедта за изпълнение, въпреки твърдението на жалбоподателя, че искът е предявен в срок. Уведомяването би могло да се осъществи с подаване на копие от исковата молба, ведно с данни за датата на постъпването й в регистратурата на съда, респ. подаването й в куриерска служба или пощенско клеймо. Съдът обаче не е задължен служебно да извършва проверка дали в срок е депозирана искова молба, идентична по предмет с подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение. Съдът, пред който е образувано гражданско производство въз основа на предявения иск с правно основание чл.422 ГПК, също не е задължен служебно да уведомява този, издал заповедта за изпълнение за постъпилата искова молба и за датата на депозирането й.

С оглед изложеното, определението на СлРС, с което е обезсилена издадената заповед за изпълнение, поради непредставяне в срок на доказателства за предявяване на установителен иск за съществуване  вземането на заявителя е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното по-горе, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, депозираната от ЗК „Лев Инс”, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.”Ч.В.” № *, частна жалба срещу Определение № 383/26.01.2012г., постановено по ЧГД № 7032/2011г. на СлРС.

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Определение № 383/26.01.2012г., постановено по ЧГД № 7032/2011г. на СлРС.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВКС РБ, по реда на чл.274, ал.3, т.1 ГПК, при наличие на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                                1.

                                                                                                                2.