О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 09.04.2012г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на девети април през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 125 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от Д.Д.К., ищец по гр.д. № 7944/2011г. по описа на СлРС против разпореждане № 2750/17.02.2012г. по същото дело, с което е прекратено производството.

В жалбата се твърди, че първоинстанционния СлРС е дал незаконосъобразни указания към ищеца за внасяне на държавна такса в размер на 244.80 лева по гражданско производство с предмет – намаляване на издръжка, с правно основание на претенцията чл. 150 от СК. Твърди се, че съгласно разпоредбата на чл. 83, ал.1, т.2 от ГПК такси и разноски по производството на делата не се внасят от ищците – по искове за издръжка.

Поради изложеното, от въззивния съд се иска да отмени атакуваното разпореждане и върне делото на СлРС за разглеждането му по същество.

         След анализ на събраните по делото доказателства, въззивния съд установи следното от фактическа страна :

         Пред СлРС е предявен иск от Д.Д.К. против С.А.С., в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете А.Д. К. с искане за изменение, чрез намаляване размера на дължимата издръжка от 250 лева месечно на 80 лева месечно.

С разпореждане от 31.01.2012г. съдът е оставил производството по делото без движение, като е указал на ищеца да представи доказателства за внесена д.т. в размер на 244.80 лева по сметка на СлРС, в едноседмичен срок от съобщаването. Ищецът е предупреден за неблагоприятните процесуални последици при неизпълнение на указанията.

Съобщение до ищеца за дадените от съда указания е връчено редовно на 06.02.2012г.

В срока за изпълнение, а именно на 10.02.2012г., е постъпила молба от пълномощника на ищеца – адв. Ст. К.,***, в която се възразява против дължимостта на държавната такса по този вид производства, като се позовава на разпоредбата на чл. 83, ал.1, т.2 от ГПК.

Първоинстанционния съд с разпореждане от 13.02.2012г. се е произнесъл, като не е уважил искането за освобождаване от държавна такса.

Първоинстанционния съд на 17.02.2012г. е констатирал неизпълнение на дадените указания за внасяне на държавна такса и постановил разпореждане, с което е върнал исковата молба и прекратил производството по гр.д. № 7944/2011г. по описа на СлРС.

Препис от разпореждане  от 17.02.2012г. е връчено редовно на 27.02.2012г., като в указания от съда срок, на 02.03.2012г. е депозирана и разглежданата жалба.

Установеното от фактическа страна, мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Жалбата е допустима, подадена от лица, което има правен интерес от обжалването и против акт на съда, който подлежи на инстанционен съдебен контрол.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна по следните съображения, а именно :

Под ищец, по смисъла на чл.83, ал.1, т.2 от ГПК трябва да се разбира този който предявява претенция за издръжка, а не този, който дължи такава, когато с предявен от него иск той иска да се намали или прекрати същата. Това е така, защото изключението, предвидено в закона, цели да се защитят интересите на децата, на които родителите дължат издръжка, болните родители, които нямат средства да се издържат, на които синовете и дъщерите дължат издръжка или болния съпруг, на когото другият съпруг дължи издръжка. Разпоредбата не цели облекчения на лица, които имат задължения за издръжка.

Друго тълкуване на нормата на чл.83, ал.1, т.2 от ГПК ще бъде в разрез с идеята на законодателя за осигуряване на особена защита на нуждаещите се от издръжка деца и същевременно необосновано ще бъдат защитени интересите на задължените лица за осигуряване на издръжка.

Предвид гореизложеното, то държавната такса по гр. производство № 7944/2011г. по описа на СлРС е дължима от ищеца и след като същия не е изпълнил дадените от съда указания за внасянето й в посочения срок, правилно СлРС е постановил прекратяване на производството.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 17.02.2012г. постановено по гр.д. № 7944/2011г. по описа на Сливенски районен съд.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                            2.