О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 14.03.2012 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                                    

                               

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 126 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

      

       Постъпила е частна жалба против разпореждане от 25.01.2012г. по гр.д. № 7784/2011г. на СлРС, с което е прекратено производството по делото и е върната исковата молба. Твърди се, че разпореждането е незаконосъобразно. Производството е било образувано по молба за делба на наследствени недвижими имоти. Районният съд е оставил без движение исковата молба, тъй като преценил, че не били посочени всички съделители. Жалбоподателите – ищци поискали да им бъдат издадени няколко удостоверения, отнасящи се до снабдяване с документи от различни населени места. Страната е поискала удължаване на предвидения срок и съдът е уважил това искане, но в дадения срок са пристигнали две от удостоверенията, а следващото е било получено два дни след последната дата, посочена от съда. Поисканите от съда документи пристигали служебно и не можело на страната да се вмени вина за забавянето. От друга страна се касаело за особено исково производство и съгласно чл.341 и чл.342 от ГПК в първото по делото заседание по допускане на делбата всеки може да възрази против участието на дадено лице или да бъде изключен имот от делбата. В това заседание се решавали и редица преюдицални въпроси.  Ето защо се иска отмяна на разпореждането и връщане на делото на РС с указания за продължаване на съдопроизводствените действия.

       С разпореждане № 377/25.01.2012г. по гр.д. № 7784/2011г. е върната исковата молба на жалбоподателите поради не отстраняване на нередовностите в срок и е прекратено производството по делото. Съдът е посочил, че с разпореждане от 13.12.2011г. е оставил без движение исковата молба с указания в едноседмичен срок от връчване на разпореждането да бъде представено ново удостоверение за наследници на К.П., удостоверение за раждане на К.Д., удостоверение за родствени връзки на К.Д., удостоверение за наследници на Д.П. и удостоверение за наследници на Я.Д.. Било е указано на ищците, че при неизпълнение исковата молба ще бъде върната, а производството по делото прекратено. Препис от разпореждането е било връчено на пълномощника на ищците на 03.01.2012г., а с молба от 05.01.2012г. е поискано да бъде продължен срока за отстраняване на нередовностите. Срокът е бил продължен с две седмици до 24.01.12г. До този момент не е било представено удостоверението за раждане на К.Д., удостоверението за наследници на К.П. и удостоверение за наследници на Я.Д.. По делото е приложено удостоверение за наследници на Я.П.Д., на Д.К.П., удостоверение за родствени връзки на К.К.Д..

       Частната жалба е основателна. Действително съдът е приел, че с оглед на депозираната пред него искова молба е необходимо да бъдат представени удостоверения за наследници, както и нови такива за някой от наследодателите. В изпълнение на тези указания пълномощникът на ищците е поискал и е получил съдебни удостоверения, с които да се снабди с необходимите документи от кметствата на различни населени места. Очевидно е, че това създава затруднения на страната с оглед характера на администрацията. Вярно е, че е било поискано удължаване на срока, но и в този срок страната не е могла да получи необходимите документи и то по причини, които не могат да й бъдат вменени във вина, тъй като документите са били получавани по пощата. Поради това и с оглед характера на производството, а именно такова за делба, районният съдия не е следвало да връща подадената искова молба и да прекратява производството, а да насрочи делото в с.з. и да изслуша възраженията на призованите като съделители относно правото им да участват в делбата, както и относно включването на четирите имота в делбената маса.

      

Ръководен от изложените съображения съдът

                              

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 377/25.01.2012г. по гр.д. № 7784/2011г. на Сливенския районен съд, с което е върната исковата молба на Т.И.Р., П.И.Д. и Я.И.Т. поради неотстраняване на нередовностите в срок и е прекратено производството по гр.д. № 7784/2011г. на Сливенския районен съд.

 

ВРЪЩА делото на Сливенския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия, свързани с администрирането на подадената искова молба.

 

Определението не подлежи на обжалване.

                                        

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: