О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      

 

гр. Сливен, 10.04.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на десети април през две хиляди и дванадесета година в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА                                                 

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

мл.с.  КРАСИМИРА КОНДОВА 

 

като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова  гр. д.  № 127 по описа за 2012 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 Производството е по реда на чл.278, вр.чл.463 ГПК.

 Образувано е въз основа на частна жалба от „Юробанк и Еф Джи  България” АД, със седалище и адрес на управление гр.С., бул.”Ц. О.” № * депозирана от процесуален представител по пълномощие – адв. А.Д. –ПАК.

Атакува се  извършеното на 05.01.2012г. от ЧСИ П.Р., с район на действие Окръжен съд-Сливен разпределение на постъпила по изпълнително дело № 194/2010г. парична сума в резултат на извършена публична продан на недвижим имот на длъжника.

В жалбата се твърди, че от протокола, с който е извършено разпределение не ставало ясно по какъв начин е разпределена сумата, представляваща разноски по изпълнителното дело. Счита се, че при извършване на разпределението на удовлетворяване подлежат действително сторените и доказани в хода на производството разноски, докато от представеното от  ЧСИ разпределение не било ясно как съдебния изпълнител преценил, че сума в размер на 9169,53 лв., следва да бъде заделена и преведена по сметка на взискателяРайфайзен банк” АД. Съмнително било и изобщо дали съществуват доказателства по изпълнителното дело, че разноски в този размер действително са били извършени от взискателя.

От съда се иска да се отмени извършеното разпределение и делото да се върне на съдебния изпълнител с указания за изготвяне на коректно и законосъобразно разпределение.

Насрещната по жалбата страна не е депозирала писмен отговор.

Сливенски окръжен съд, като се запозна с данните по изпълнителното дело и като съобрази доводите на жалбоподателя, намира следното:

Законодателят в нормата на чл.462, ал.2 ГПК е предвидил специален срок за подаване на жалба срещу извършеното от съдебен изпълнител разпределение, а именно тридневен срок от деня на предявяване на разпределението.

С призовка до настоящия жалбоподател, в качеството му на ипотекарен присъединен кредитор, ЧСИ е извършил уведомление за датата на предявяване на изготвеното разпределение. Призовката е получена чрез пълномощник на жалбоподателя- адв.Д.П. АК-Ямбол /л.359 -360 от делото/, който е присъствал и на самото разпределение, състояло се на 05.01.2012г./арг.от протокол за разпределение от 05.01.2012г./л. 372/

Както в призовката до жалбоподателя, така и в самия протокол за извършеното разпределение / л. 372 от делото/, ЧСИ е посочил, че същото подлежи на обжалване в тридневен срок, считано от датата на предявяването му.

В конкретната правна хипотеза предявяването на разпределението е извършено на 05.01.2012г. в присъствието на пълномощник на настоящия жалбоподател, а жалбата срещу осъщественото разпределение е депозирана, респ. входирана при ЧСИ на 12.01.2012г., т.е. след изтичане на тридневния срок. По делото липсват данни жалбата да е подадена по пощата или куриерска фирма, съответно липсва пощенски плик, от чието клеймо да бъде установена дата, предшестваща тази на входирането на жалбата в кантората на ЧСИ.

Съгласно разпоредбата на чл.462, ал.2 ГПК, ако в тридневен срок от деня на разпределението не бъде подадена жалба, то се смята за окончатлено и съдебния изпълнител предава сумите по разпределението.

С оглед изложените съображения, частната жалба, предмет на настоящото разглеждане се явява недопустима, тъй като не е била депозирана в законоустановения  срок и следва да бъде оставена без разглеждане.

В настоящото производство разноски не са претендирани и съдът не следва да се произнася.

Мотивиран от горното, Сливенски окръжен съд,

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  частна жалба на Юробанк и Еф Джи  България” АД, със седалище и адрес на управление гр.С., бул.”Ц.О.” № *, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 127/2012г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр.Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ:        1.

                          

2.