ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                  

Гр. Сливен, 15.03.2012г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на  шестнадесети септември през две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА ,

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

КРАСИМИРА КОНДОВА,

като се запозна с докладваното ч.в.гр.д.№ 130 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Делото е образувано по възражение на основание чл. 423, ал. 1 от ГПК по молбата на ЕТ „ТВК – Т.К.” срещу издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 6164/11г., по което компетентен да се произнесе е въззивният съд.

Въззивният характер на производството определя реда за разглеждането му по чл. 274 и сл. от ГПК и съгласно чл. 275 и чл. 276 от ГПК следва да бъде подадена от и администрирана чрез първоинстанционния съд. Едва след надлежното отстраняване на евентуално допуснатите нередовности и администрирането на възражението по реда за подаване и администриране на частни жалби, възражението съгласно чл. 276, ал. 2 от ГПК възражението заедно с делото, по което е издадена заповедта за изпълнение следва да се изпратят на горестоящия съд. Същият съд е компетентен да се произнесе и по евентуално разпореждане за връщане на възражението, предвид особените изисквания, при които е допустимо производството пред касационна инстанция.

Гореизложеното налага прекратяване на производството по делото и изпращането му за администриране на първоинстанционния съд в рамките на делото, по което е издадена заповедта за изпълнения – предмет на възражението

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.гр.д. № 130/12г. по описа на ОС – Сливен и ИЗПРАЩА делато на РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН за отстраняване на нередовности и администриране на възражението на ЕТ „ТВК – Т.К.”, със седалище и адрес на управление: гр. С., кв. „Р.”, ул. „З.” № *, ЕИК 119091919 подадено срещу заповед за изпълнение издадена по ч.гр.д. № 6164/11г. на РС – Сливен.

 

Определението не подлежи на обжалване

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            

ЧЛЕНОВЕ: