ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 24.04.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и дванадесета година в състав:

                      

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                      мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

 

Като разгледа докладваното от младши съдия Кондова въззивно гражданско дело № 154 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Въззивното производство е образувано въз основа на две въззивни жалби, депозирани от ответниците в първоинстанционното производство- „ГАМА ЕЛ.МОТОРИ”ООД-Сливен и „ГАМА МОТОРИ”ООД гр.Сливен. Жалбите атакуват Решение № 1115/31.01.2012г., постановено по гр.д.№ 2638/2011г. на СлРС.  В жалбата на „ГАМА ЕЛ.МОТОРИ”ООД-Сливен се сочи, че се поддържат изцяло съображенията изложени в жалбата на „ГАМА МОТОРИ”ООД гр.Сливен. В последната се излагат оплаквания от различен характер, като едно от тях е непроизнасяне на съда по направеното от двете дружества възражение за подобрения, респ. право на задържане, представляващи извършени ремонтни работи върху процесните машини, предмет на ревандикация.

Настоящият съдебен състав е счел, че във въззивните жалби на двете търговски дружества чрез направеното оплакване за непроизнасяне от страна на съда е инкорпорирана молба за допълване на решението по реда на чл.250, ал.1 ГПК, тъй като според т.6 от Тълкувателно решение № 1/2000г. ОСГК на ВКС, възражението за право на задържане по принцип подлежи на двуинстанционно разглеждане по същество.

С определение на въззивния съд от 27.03.2012г. делото е върнато на районния съд за допълване на решението по направеното от страна на ответните дружества възражение за подобрения, респ.право на задържане, с указание към районния съд след постановяване на допълнително решение, делото да се изпрати на въззивния съд за продължаване на съдопроизводствените действия, доколкото въззивното производство не е било прекратено.

С разпореждане от 18.04.2012г. съда, компетентен да се произнесе по искането за допълване на решението е счел, че не са налице предпоставките за постановяване на допълнително решение, поради липса на надлежно искане по чл.250 ГПК и делото е изпратено отново на въззивния съд.

По изложените вече съображения в Определение от 27.03.2012г. на ОС Сливен, постановено по възз.гр.д. №154/2012г. и тъй като възражението, по което липсва произнасяне в диспозитива на атакуваното решение подлежи на двуинстанционна проверка, този въззивен съдебен състав, счита, че в случая е налице надлежно отправено искане за допълване на обжалваното решение, изходящо от страна в производството по смисъла на чл.250 ГПК. Въззивният съд не би могъл да се произнесе за първи път във въззивното производство по своевременно отправено с отговора на исковата молба възражение, тъй като страната ще бъде лишена от една съдебна инстанция. В конкретния случай искането е направено под формата на оплакване във въззивната жалба и макар последната да е адресирана до въззивния съд, компетентен да се произнесе е съда постановил непълното решение.

Ето защо, въззивното производство ще следва да бъде прекратено и върнато на районния съд, постановил обжалваното решение за произнасяне по надлежно отправеното искане/ съдържащо се във въззивните жалби/ за допълването му.

Районният съд е длъжен да се произнесе с допълнително решение, а в случай на  отхвърляне на искането – с надлежен съдебен акт, който да се връчи на страните с указание за възможността на последните да го обжалват. Едва тогава делото, ведно с въззивните жалби и евентуално подадените такива срещу допълнително постановеното решение / ако има такова/ следва да се изпратят на въззивния съд за разглеждането им по същество.

 

Ръководен от горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА гр.д.№ 2638/2011г. по описа на Сливенски районен съд за произнасяне по искането за допълване на решението, инкорпорирано във въззивните жалби на ответните дружества „ГАМА ЕЛ.МОТОРИ”ООД-Сливен и „ГАМА МОТОРИ”ООД гр.Сливен.

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гражданско дело № 154/2012г. по описа на СлОС.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС РБ в едноседмичен срок от съобщаване на определението с частна касационна жалба по реда на чл.274, ал.2 ГКП.

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                    

                                                                                                       2.