О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      N 

 

гр. Сливен, 22.03.2012 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                              МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                 мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева въз.ч.гр.  д.  N 161 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

Обжалвано е разпореждане, с което е отхвърлено заявление по чл. 417 и чл. 418 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводни книги за вземане на банка по договор за кредит.

Частният жалбоподател твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като неправилно РС е приел, че заявлението следва да се отхвърли, понеже  в извлечението от сметка към негоо не са посочени имената на наследниците на длъжника, те не са приели наследството по опис и не е посочено изрично всеки от тях за какъв дял от задължението отговаря. Заявява, че това не прави документа нередовен от външна страна – счита, че след като към момента на подаване на заявлението имената, адресите и ЕГномера на наследниците са му били неизвестни, той е предприел съответните действия за снабдяване с удостоверение от община Сливен, като е направил искане за издаване на съдебно удостоверение в т. 14 на заявлението – “Допълнителни изявления и допълнителна информация”. Поради това частният жалбоподател счита, че е изпълнил като заявител всички изисквания на ГПК и моли въззивния съд да отмени обжалваното разпореждане като незаконосъобразно и вместо това задължи РС да издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Няма постъпил отговор на частната жалба.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

След като се запозна със заявлението и представените пред РС към него документи, СлОС счита, че частната жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Настоящата инстанция споделя изложените в мотивите на обжалваното разпореждане доводи на първоинстанционния съд във връзка с неоснователността на заявлението. Същото е постановено при правилно приложение на законовите правила и в съответствие с практиката на ВКС.

В противоречие с твърдяното в частната жалба, СлРС е издал исканото от заявителя съдебно удостоверение за снабдяване с такова за имената и адресите на наследниците на починалия длъжник по договора за кредит Стилиян С., но това не променя обстоятелството, че в случая не може да се прецени еднозначно и несъмнено, че документът, въз основа на който се иска издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу посочените впоследствие лица – наследници на длъжника. Както правилно се е обосновал РС, от една страна липсват данни, че наследниците са приели наследството, за да има възможност да се ангажира имуществената им отговорност,  а и не е разграничена по резмер тази отговорност за всеки от тях, с оглед разделния й характер. От друга страна в това производство по тези въпроси нито е допустимо да се събират доказателства, нито – да се обсъждат и разрешават.

Поради това заявлението по чл. 418 вр. чл. 417 от ГПК следва да се отхвърли като неоснователно. Ако заявителят желае да използва реда на заповедното производство, за него е открита възможността да иска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

С оглед съвпадението на правните изводи на двете инстанции, частната жалба се явява неоснователна и не следва да се уважава. Обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 3898/09.03.2012г. по ч.гр.д. № 7450/2011г. на СлРС, с което е отхвърлено като неоснователно заявление с вх. № 28126/28.11.11т. на “БАНКА ДСК” ЕАД , гр. София, за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист въз основа на документ по чл. 417 т.2 от ГПК, против наследниците на С.В.С., като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Определението  подлежи на касационно обжалване с частна касационна жалба в едноседмичен срок от връчването.

                            

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: