О П РЕ Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 28.03.2012 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…двадесет и осми март……………..…………………………

през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…………............... …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 163 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  В.Н.Д. против действията на ДСИ при СлРС по изп.д. № 20112230400482.

В жалбата си твърди че „обжалва посочените суми по изп.д.№ 20112230400482 на ДСИ, в седмодневния срок от получаване на уведомление с изх.№ 9570/22.11.11”, като оспорва исканите от него суми. Излага съображения, касаещи извършени от него плащания до момента. Счита че дължи общо сумата от 510лв. към 31.12.2011г.

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Взискателят е изложил писмени възражения, с които оспорва изложеното в жалбата.

Съдът намира подадената жалба за недопустима. В чл. 435 от ГПК са лимитивно определени лицата и действията на СИ, които могат да бъдат обжалвани. За длъжника това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В подадената жалба се сочи че се обжалва изпратеното съобщение до длъжника от 22.11.11г., с което му е изпратена за сведение молба от взискателя М. Д., уточняваща сумата посочена в поканата за доброволно изпълнение. Видно от изложеното в жалбата не се обжалва нито едно от действията, визирани в чл. 435 ал.2 и ал.3 пр. последно от ГПК, поради което жалбата на длъжника по изп.д.№ 20112230400482 на ДСИ при СлРС е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по настоящото дело – прекратено.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  В.Н.Д. ЕГН ********** *** против действията на ДСИ при СлРС по изп.д.№ 20112230400482, изразяващи се в изпращане на съобщение от 22.11.11г., като НЕДОПУСТИМА..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 163/2012г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :