ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

19.04.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесети април...……………………….

през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  171 описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на М.В.Ч., против протоколно определение от 20.02.2012г. по гр.д.№ 6847/2011г. на СлРС, с което производството по делото е прекратено, поради неявяването й в с.з.. В жалбата се твърди че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като неправилно съдът е приел че към датата на с.з. не е съществувала уважителна причина, поради което не се е явила в.с.з. на 20.02.2012г. Счита че такава уважителна причина се доказва от представения болничен лист, издаден от д-р Стойчев. Счита също така, че същия установява че не е могла да се яви в с.з. до 21.02.2012г., тъй като поправката на датите на разрешения отпуск по болест е нанесена от самия орган, който е издал болничния лист. Представя доказателства в тази насока. Моли съда да отмени определението за прекратяване, като върне делото на СлРС за продължаване на производството.

Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

Жалбоподателката и ищца по гр.д.№ 6847/11 на СлРС, с  предмет иск по чл. 49 от СК.  Първото заседание по делото е било насрочено на 20.02.2012г., за което страните са били редовно призовани. Ищцата не се явила в с.з., като е поискала с молба отлагането на делото, тъй като не може да се яви по здравословни причини, за което е представила заверено копие от болничен лист рег. № 49/17.02.2012г., издаден от ЕТ „Д-р Димитър Стойчев” АПМП, в който е отразено диагноза „остър бронхит”, режим на лечение – „домашен-амбулаторен”  и отпуск поради временна нетрудоспособност в размер на 7 дни. Времетраенето на отпуска е записано с цифри – 5, поправено на 7, с думи – седем и е отразено че поправката е на лекаря издал болничния лист. За време на отпуска е отбелязано – от 17.02.2012г. до 21.02.2012г.

С атакуваното протоколно определение от 20.02.2012г., състав на СлРС е прекратил производството, с мотив че датата, до която ищцата е в болнични е поправена и съгласно Наредбата за медицинската експертиза при определяне на домашен-амбулаторен или свободен режим, пред периода на разрешения отпуск, следва да се представи медицинско удостоверение, в което да е отбелязано че заболяването на лицето не позволява явяването пред органите на съдебната власт, а такова не е представено с молбата.

От представените доказателства, включително и тези с частната жалба се установява че на ищцата е бил даден отпуск за временна нетрудоспособност за периода от 17.02. до 21.02.2012г. за заболяване „остър бронхит”. Установено е по безсъмнен начин че поправката на срока на отпуска е нанесена от лекуващия лекар. Представения болничен лист, обаче с реквизитите в него, не е годно доказателства, за установяване на обстоятелството, че ищцата не може да се яви в с.з., поради това заболяване, а само за обстоятелството че й е разрешен отпуск поради временна нетрудоспособност за този период. Съгласно чл. 18 ал.2 от Наредба за медицинската експертиза,  при определен домашен амбулаторен или свободен режим осигуреният е длъжен, ако е необходимо, да се яви пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт през периода на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, освен ако представи "Медицинско удостоверение" по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието, в което е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт. Тъй като такова удостоверение ищцата не е представила и с оглед задължението й за лично явяване по чл. 321 ал.1 от ГПК, правилно първоинстанционния съд е прел че са налице условията за прекратяване на производството.

Предвид изложените съображения, следва да бъде оставена без уважение частната жалба.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на М.В.Ч., ЕГН **********,***, с адрес за призоваване гр. С., ул. „М.” № *, ІІ ОУ „Христо Ботев”, против протоколно определение от 20.02.2012г. по гр.д.№ 6847/2011г. на Районен съд- Сливен, с което производството по делото е прекратено, поради неявяването й в с.з, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: