О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 18.04.2012 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на осемнадесети април през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 185 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба на ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД – Пловдив против определение № 3779/28.10.2011г. постановено по гр.д. № 5159/2011г. по описа на СлРС, в частта му с която е оставено без уважение възражението за липса на местна подсъдност на спора.

         Частния жалбоподател твърди, че първоинстанционния съд неправилно е приел, че местната подсъдност следва да се определи по реда на чл.113 от ГПК, която гласи, че „Иск на потребител може да бъде предявен и по неговия настоящ и постоянен адрес”. В конкретния случай, ищецът нямал качеството на „потребител” по смисъла на ЗЗП, като следва да се приложат общите правила на чл.105 от ГПК за определяне на  подсъдност, а именно – родово подсъдния съд по седалището на ответника.

Частната жалба е връчена редовно на другата страна, която в указания от съда срок е депозирала отговор по нея. В същия се навеждат възражения против изложените в жалбата твърдения и тълкувания на законовите разпоредби. От съда се иска частната жалба да бъде оставена без уважение, а атакуваното определение потвърдено.

След анализ на изложеното в частната жалба, отговора по нея и приложените писмени доказателства по гр.д. № 5159/2011г. по описа на СлРС, се установява следното :

С определение № 3779/28.10.2011г. постановено по гр.д. № 5159/2011г. по описа на СлРС е оставено без уважение възражението за липса на местна подсъдност, направено от ответника ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД - Пловдив. В мотивите на атакуваното определение, съдът е посочил, че приема възражението за неоснователно, тъй като подсъдността по конкретния казус следва да се определи в съответствие с разпоредбата на чл.113 от ГПК, а именно „ Иск на потребител може да бъде предявен и по неговия настоящ и постоянен адрес”.

Съобщение за изготвеното определение е връчено редовно на частния жалбоподател на 14.11.2011г., като жалбата против него е депозирана на 15.11.2012г.

Установеното по горе, мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Частната жалба е депозирана в срок, от лице, имащо право на жалба и в законоустановения срок. Същата е допустима.

Разгледана по същество се явява неоснователна, по следните съображения, а именно :

Атакуваното определение е постановено в съответствие на разпоредбата на чл.113 от ГПК. Съгласно тази норма, иск на потребител може да се предяви и по неговия настоящ или постоянен адрес.  Действително, параграф 13, т.1 от ПЗР на Закона за защита на потребителя визира всяко физическо лице, но следва да бъде съобразена и специалната разпоредба на параграф 1, т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, където е дадено легалното определение на „потребител на енергия или природен газ за битови нужди…”, като съответно е посочено - физическо или юридическо лице. При така посочените разпоредби, в случая следва да бъде приложена нормата на чл.113 от ГПК, тъй като предявения от „Лотос” ООД - Сливен иск е именно иск на потребител във връзка с начислената му сума за потребление на електрическа енергия.

Чл.113 от ГПК предвижда алтернативна местна подсъдност, при която е допустимо местната подсъдност да бъде определена по избор на ищеца, т.е. по неговия постоянен или настоящ адрес. В конкретния случай търговецът - потребител е предявил иска по неговото седалище и адрес на управление - гр.Сливен, бул.”Х. Димитър” № 1-7, съответно пред Сливенския районен съд.

Предвид гореизложеното, първоинстанционният СлРС е постановил законосъобразно и правилно определение, което следва да бъде потвърдено, като делото се върне на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Предвид гореизложеното, настоящият въззивен съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 3779/28.10.2011г. постановено по гр.д. № 5159/2011г. по описа на СлРС, с което е оставено без уважение възражението за липса на местна подсъдност, направено от ответника ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД - Пловдив.

 

ВРЪЩА делото на Сливенски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                                 

                                                                                         1.  

                                                           ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                         2.