О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 29.03.2012 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

       

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 186  по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба против разпореждане от 17.02.2012 г. по гр. д.№ 8000/2011 г. на Сливенския районен съд, с което  е оставена без разглеждане исковата молба и е прекратено производството по делото. Твърди се, че разпореждането е необосновано и незаконосъобразно и се иска неговата отмяна. Съдът е приел, че  предявеният иск е недопустим, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 118 ал. 2 от КТ не се е смятало за изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е бил преместен на друго работно място, без да се променя длъжността и размера на основната му заплата. С този извод съдът отвежда под една материално-правна норма твърденията в исковата молба и се е произнесъл по съществото на спора без да са събрани конкретни доказателства за установяване на твърденията на ищцата.  В исковата си молба тя е заявила, че е променена длъжностната й характеристика, променено е и трудовото й възнаграждение, както и мястото на работа. Поради това дали е налице промяна на трудовото правоотношение, съдът може да установи след като изслуша страните по изясняване на фактическата обстановка и събере поисканите доказателства. По основателността съдът следва да се произнесе със своето решение. Ето защо като е приел, че предявеният иск е недопустим, съдът е допуснал съществено  процесуално нарушение. Съгласно нормата на чл. 252 от ГПК съдът постановява определение, когато не се е произнесъл по съществото на спора. В случая обаче, съдът се е произнесъл по съществения въпрос налице ли е или не  промяна в трудовото правоотношение на ищцата с определение и е нарушил принципа залегнал в чл( 2 от ГПК. Поради това се иска отмяна на разпореждането и връщане на делото за разглеждане по съществото на спора.

С разпореждане № 2698/17.02.2012 г. районният съдия е оставил без разглеждане исковата молба като недопустима. Приел е, че е така, тъй като в исковата си молба ищцата твърдяла, че с устно разпореждане на работодателя са променени характера и мястото й на работа, както и допълнителното й възнаграждение. Съдът обаче е приел, че в случая намира приложение  разпоредбата на чл. 118 ал. 2 от КТ и че изложеното в исковата молба не сочи да е налице изменение на трудовото правоотношение, а е изпълнена точно тази хипотеза на закона. Поради това е прекратил производството по делото.

Жалбата е основателна. На съдебен контрол подлежат трудовите спорове относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовото правоотношение. Принципът за едностранна неизменяемост на трудовото правоотношение, установен императивно в разпоредбата на чл. 118, ал. 1 КТ, означава недопустимост едностранно да се изменя уговореното между страните съдържание на трудовото правоотношение по отношение на характера на работата, работното място, срока на трудовия договор, трудовото възнаграждение, както и други условия, които страните могат да уговарят в трудовия договор. Тази преценка съдът следва да направи след като събере относимите и допустими доказателства, посочени от страните, и съобрази доводите им. Това следва да стане с произнасяне по съществото на спора. Като е приел обаче, че в случая намира приложение  разпоредбата на чл. 118 ал. 2 от КТ и че изложеното в исковата молба не сочи да е налице изменение на трудовото правоотношение е допуснато нарушение на основните съдопроизводствени правила. Този извод може и да е верен, но той следва да бъде изведен след надлежното разглеждане на спора. В исковата молба и допълнителната такава достатъчно ясно е очертана защитата, която претендира ищцата и молбата й не е недопустима.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

      ОТМЕНЯ разпореждане № 2698/17.02.2012 г по гр. д.№ 8000/2011 г. на Сливенския районен съд, с което  е оставена без разглеждане исковата молба и е прекратено производството по делото.

      Връща делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

      

Определението е окончателно

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

         ЧЛЕНОВЕ: