О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 03.05.2012 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на трети май през две хиляди и дванадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 202 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството се движи по реда на чл. 437 вр. с чл.435, ал.2 от ГПК.

         Постъпила е жалба от длъжника „Видо Пласт” ЕООД – Сливен, представляван от управителя Н.Й. против разпореждане на ДСИ при СлРС за насрочване на публична продажба на офис обзавеждане и стока – дограма.

Жалбоподателят твърди, че по гр.д. № 3219/2011г. на РС – Сливен е постановено неприсъствено решение, с което е осъден да заплаща суми за наем и консумативи. След снабдяване с изпълнителен лист, въз основа на това решение, по молба на взискателя било образувано изп. дело № 63/2012г. на СИС при СлРС. По това дело била насрочена публична продажба на движими вещи, собственост на жалбоподателя. Твърди се още, че жалбоподателят бил извън пределите на РБългария и не е получавал съобщения и призовки от ДСИ. Сочи, че е депозирал молба за отмяна на неприсъственото решение, постановено против него, като е представил препис от нея.

От съда се иска да бъде отменено разпореждането на ДСИ, с което е насрочена публична продажба на движимите вещи.

         По делото са приложени и обяснения от ДСИ Св. Лишева, в които същата излага подробно процесуалните действия по движение на изпълнителното дело.

         След преценка и анализ на представените писмени доказателства, при извършената прецизна и пълна преценка на обстоятелствата и фактите по делото, настоящия съдебен състав констатира следното :

Срещу жалбоподателя е постановено неприсъствено решение по гр.д. № 3219/2011г. на СлРС, с което същия е осъден да заплати на Я.П.Н. с ЕГН ********** сумата от 1800 лева – дължим наем, обезщетение за забавено плащане – 31.07 лева, консумативи за ел. енергия в размер на 407.62 лева и обезщетение за ползване на помещението, след прекратяване на договора за наем в размер на 1 400 лева, ведно с направените разноски по делото в размер на 620.24 лева. Издаден е изпълнителен лист.

         ИД № 63/2012г. по описа на СИС при СлРС е образувано по молба на взискателя Я.П.Н., въз основа на представения изп. лист, издаден по гр.д. № 3219/2011г. по описа на Районен съд – Сливен.

         Поканата за доброволно изпълнение е връчена на длъжника по реда на чл. 50, ал.2 от ГПК, като в същата е вписан адреса на управление на търговеца, обявен в ТР.

На 16.02.2012г. е извършен опис на движимите вещи, срещу които е насочено изпълнението и изготвен протокол за действията. Изготвена е по изп. дело оценителна експертиза относно стойността на движимите вещи, служеща на ДСИ за определяне на начална тръжна цена на описаните вещи.

С Разпореждане от 28.03.2012г. е насрочена продан чрез явен търг с устно наддаване на описаните вещи. Изготвено е обявление за проданта, като същото е разгласено.

         Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи :

         Разглежданата жалба е недопустима.

         Разпоредбата на чл. 435, ал.2 от ГПК визира изчерпателно актовете и действията на СИ, които подлежат на обжалване пред съда от длъжника в изпълнителното производство, а именно : постановлението за глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването от имот, поради нередовно уведомяване за изпълнението, както и постановлението за разноските.

         В конкретния случай, не е налице никоя от гореизброените хипотези. Законодателят е ясен и категоричен, ограничавайки изчерпателно възможностите за обжалване от страна на длъжника в изпълнителното производство. Разпореждането за насрочване на продан на движими вещи не попада измежду изброените актове и действия, подлежащи на самостоятелен съдебен контрол.

         Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд, следва да остави без разглеждане депозираната жалба, тъй като същата се явява недопустима.

Недопустимостта на депозираната жалба, обуславя и недопустимостта на искането за спиране на изпълнителното дело.

         Мотивиран от горното, СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от „ВИДО ПЛАСТ” ЕООД – Сливен, с ЕИК 119676335, със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”Р.” № *, представляван от управителя Н.Й. – гражданин на РТурция против разпореждане  от 28.03.2012г. по изп. дело № 63/2012г. на СИС при СлРС за насрочване на продан чрез явен търг с устно наддаване на описани движими вещи от пункт 1 до пункт 28.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 202/2012г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                   2.