ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

17.04.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на седемнадесети април...……………………….

през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: С. БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…С. Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  203 описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на „Обединена българска банка” АД, против Разпореждане № 3227/29.02.2012г. по ч гр.д.№ 69/2012 на СлРС. В жалбата се твърди че с обжалваното разпореждане Сливенски районен съд е отхвърлил заявление вх.№ 17333/2011 година на „ОББ" АД за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист за сумата от 6 335.48 лева главница, договорна лихва в размер на 605.20 лева и наказателна лихва в размер на 133.93 лева, както и присъждане на разноски. Мотивите на съда били че не е установена изискуемостта на дълга.Счита че разпореждането е незаконосъобразно, неправилно и необосновано. В приложения към заявлението договор за предоставяне на потребителски кредит без обезпечение от 05.08.2008г, чл.19 било указано, че при пълно или частично неплащане на две погасителни вноски, кредитът става автоматично предсрочно изискуем, без да е необходимо кредитополучателя да бъде уведомяван. В същия смисъл бил и чл.42 от Общите условия на банката за предоставяне на кредити. Тоест не било необходимо да бъде създаван специален документ, удостоверяващ предсрочната изискуемост на кредита. В представеното извлечение има изрична графа , указваща от коя дата кредитът не е обслужван - от 29.01.2011г, както и от коя дата е налице предсрочна изискуемост - 29.03.2011 година. Видно от същото извлечение до датата на подаване на заявлението- 21.12.2011 година, кредитът продължавал да е необслужван. т.е по делото са налице достатъчно данни за основателност на претенцията.

 


Поради гореизложеното моли съда да отмените изцяло разпореждане № 3227/29.02.2012 година на Сливенски районен съд по ч.гр.д.№ 69/2012 година и да постанови съдебен акт, с който да уважите искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, за описаните в заявлението суми, както и да присъдите направените съдебни разноски пред двете инстанции.

Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

 „ОББ” АД е подала на 23.12.2011г. до ЯРС, заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, срещу длъжника К.С.К. за сумата от 6 335.48 лева главница, договорна лихва в размер на 605.20 лева и наказателна лихва в размер на 133.93 лева, както и присъждане на разноски. Като документ, от който произтича вземането е посочила Договор за предоставяне на потребителски кредит от 05.08.2008г. и извлечение от счетоводните книги на банката на основание чл. 417 т.2 от ГПК, за дължими суми на длъжника към 21.12.2011г.

ЯРС е прекратил производството пред себе си и изпратил делото по подсъдност на СлРС.

С атакуваното Разпореждане № 3227/29.02.2012г. по ч гр.д.№ 69/2012 на СлРС, състава на СлРС е отхвърлил подаденото заявление и искането за присъждане на разноски. В мотивите на обжалваното разпореждане е посочено че не са налице условия за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК за сумата, посочена в заявлението, тъй като нито са изложени съображения, нито са представени доказателства, че кредита е станал предсрочно изискуем на някое от посочените в договора доказателства.

Настоящата инстанция намира постановеното разпореждане за законосъобразно и правилно. Действително в подаденото заявление никъде заявителят не е споменал че претендира посочената главница, тъй като кредита е станал предсрочно изискуем и не е изложил твърдения на какво основание кредита е станал предсрочно изискуем. 

Действително чл. 417 т.2 от ГПК, е предвидил че заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, когато вземането му се основава на документ или извлечение от счетоводните книги, с което се установява вземане на банка. В същото време, обаче, чл. 418 ал.2  и 3 от ГПК, предвижда че съдът проверява не сама дали документът е редовен от външна страна, но и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. Изискуемостта може да настъпва в зависимост от настъпването на определено обстоятелство. В този смисъл, не е достатъчно простото представяне от заявителя на извлечение от счетоводните книги на банката, в което се посочва че той дължи определена сума (част от главницата без да е изтекъл срока на договора), а следва да бъде наведено твърдение, че е настъпила предсрочна изискуемост на сумата по договора за кредит, както и на какво основание е настъпила същата , за да може съдът да провери дали е налице подлежащо но изпълнение вземане на заявителя срещу длъжника.

Предвид изложеното следва да бъде оставена без уважение частната жалба.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, гр.София, ЕИК 000694959 гр.С.,район В., ул."С. С."№* представлявана от законните представители С. П. В., ЕГН ********** и Р. И. Т., ЕГН **********, чрез пълномощник адвокат С.Х.Е.,*** съдебен адрес: гр.Я., ул."Ж. П." *,ет.*, кант.*, против Разпореждане № 3227/29.02.2012г. по ч гр.д.№ 69/2012. на Районен съд – Сливен, , като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС, в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: