О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      N 

 

гр. Сливен, 10.04.2012 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                              МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                 мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева ч.гр.  д.  N 212 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Постъпила е чрез ЧСИ жалба от длъжниците по изп.д. № 20127680400047, в антетната част на която е посочено, че е против действията на ЧСИ – насрочен опис на недвижим имот.

В жалбата се твърди, че длъжниците са получили покана за доброволно изпълнение заедно със заповед за незабавно изпълнение, както и съобщение за насрочен опис на недвижим имот. Така са узнали за образуваното против тях изпълнително дело с взискател “Юробанк и Еф Джи България” АД, гр. Сливен, който се е снабдил с изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК.

Длъжниците заявяват, че възразяват срещу издадената заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и искат спиране на действията на ЧСИ по насрочения на 26.03.2012г. опис. Развиват съображения във връзка с това, че заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителният лист са издадени на база на договорна ипотека, сключена с банката, по нея е ипотекиран недвижимия имот, предмет на описа, но той представлява апартамент, който не е собственост на ипотекиралите го в полза на банката лица, а е собственост на ЖСК, която не е прекратила своята дейност, тя е в строеж, няма издаден акт 16 за всички имоти и те са собственост на кооперацията. Твърдят и че не са уведомявани от банката за повишаване на лихвения процент.

Така подаденият документ, на първо място, не представлява жалба против действията на ЧСИ по смисъла на чл. 435 и чл. 436 от ГПК и с нея не се атакува действие на ЧСИ, включено в изчерпателно изброените от правната норма на чл. 435 ал. 2 от ГПК, които единствено е допустимо да бъдат обжалвани от длъжника.

На второ място не се касае и за частна жалба срещу разпореждането за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, тъй като в обстоятелствената част не са наведени никакви твърдения, които да придадат такъв характер на подадения документ.

Видно от съдържанието на изложението, длъжниците са направили възражение по чл. 419  ал. 2 вр. чл. 414 от ГПК и именно като такова следва да се разгледа и администрира подадената на 19.03.2012г. чрез ЧСИ “жалба”. Компетентен да стори това е СлРС, на който следва да се изпрати цялата преписка, а производсдтвото пред СлОС – да се прекрати.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.гр.д. № 212/2012г. на СлОС.

ИЗПРАЩА  жалба вх. № 02023/19.03.2012г. по описа на ЧСИ рег. № 768, заедно с всички приложения към нея, на компетентния съд – РАЙОНЕН СЪД – гр. СЛИВЕН, за приемане, администриране и разглеждане на направеното възражение по чл. 419 ал. 2 от ГПК вр. чл. 414 от ГПК.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

                            

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: