О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Сливен, 15.05.2012г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                    МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                 мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въз.гр.  д.  N 215 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и е образувано по въззивна жалба против първоинстанционно решение № 852/02.03.2012г. по гр.д. № 3196/11г. на СлРС.

Въззивният съд констатира, че по гр.д. № 3196/11г. на СлРС липсват исковата молба, приложенията към нея, отговорът на насрещната страна и приложенията към него, както и определението за изпращането им за разглеждане по подсъдност, съдържащи се в гр.д. № 1632/11г. на БРС.

В придружителното писмо, с което СлРС е изпратил делото с въззивната жалба на разпореждане на въззивния съд, изобщо не е описано съдържанието на гр.д. № 3196/11г. на СлРС – не е описано нито едно от приложените към него други дела, ведно с които то е изпратено, включително не е посочено като изпратено гр.д. № 1632/11г. на БРС.

СлОС е изискал от СлРС да бъде изпратено това дело, което е част от гр.д. № 3196/11г. на СлРС, но с писмо от 15.05.2012г. от деловодството на СлРС е постъпил отговор, в който се заявява, че делото не може да бъде намерено, поради което е невъзможно изпращането му.

Така е налице изгубено дело, а доколкото то е естествена и неразделна част от гр.д. № 3196/11г. на СлРС – е налице хипотезата на изгубени съдебни книжа, по смисъла на чл. 108 ал. 5 от НАРОАВАС и се дължи тяхното възстановяване по реда, предвиден специално за това в нормата на чл. 108 от НАРОАВАС.

Към момента липсата на искова молба, допуснатите доказателствени средства, отговора на насрещната страна и представените от нея доказателствени средства, въззивният съд не е в състояние да осъществи надлежен инстанционен контрол върху постановения съдебен акт по гр. д. № 3196/11г. на СлРС. Това може да стане след извършването на процедурата по възстановяване, поради което образуваното по въззивната жалба производство следва да се прекрати, а делото – върне на СлРС за извършване на съответните процесуални действия.

Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 215/2012г. на СлОС.

ВРЪЩА гр.д. № 3196/11г.а на СлРС на районен съд – Сливен за провеждане на производство по възстановяване на изгубени съдебни книжа.

 

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: