П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 10.10.2012 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение,  в публично съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и дванадесета година, в  състав:

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

               

при секретаря П.С. и с участието прокурора  ……………, сложи за разглеждане гр.дело № 238 по описа за 2012 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 

          На  именното повикване в 13.30  часа се явиха:

 

За ищеца ЗК ”Български имоти” АД се явява представител по пълномощие адв. М.Д., надлежно преупълномощена от адв. Д., същият надлежно упълномощен съгласно представеното с исковата молба пълномощно от 25.08.2012 г.

Ответникът, ред. призован, се явява лично.

Вещото лице, редовно призовано, се явява.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.           

         

Адв.Д.: Поддържам предявения иск. Представям приходни касови ордери – 2 бр. за сумата от общо 5 х.лв., както и платежно нареждане за сумата от 25 х.лв., от които е видно, че ответникът е извършил частично плащане в размер на общо 30 х.лв. В случай, че същият приеме и се съгласи, че дължи сумата 39 414 лв., ние няма да претендираме заплащането  на мораторна лихва, в която насока ще оттеглим предявения иск.

ОТВЕТНИКЪТ: Отговор на исковата молба не съм представил. Платил съм 30 х.лв. Съгласен съм да заплатя остатъка от главницата в размер 39 х.лв., адвокатския хонорар и половината държавна такса при условие, че ищецът оттегли предявения от него иск за мораторната лихва от около 8 х.лв. и да не претендира също законната лихва от подаване на исковата молба до окончателното плащане.

Адв. Д.: Съгласни сме и оттегляме исковата претенция за заплащане на мораторната лихва от 8 149.89 лв. и в тази част искаме да прекратите производството също при условие, че ответникът подпише съдебно споразумение да ни заплати сумата от 39 704.14 лв., представляваща неплатен остатък от главницата, както и половината  от държавна такса заплатена от нас 1 557 лв., адвокатския хонорар 3 534 лв. към тая сума следва да ни заплати и 150 лв. за назначените експертизи и заключението, което вече е изготвено по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Съгласен съм споразумението да се сключи така.

 

Въз основа на гореизложеното съдът УСТАНОВИ, че между страните се сключва следната

 

СЪДЕБНА СПОГОДБА :

 

ИЩЕЦЪТ ЗК „Български имоти” АД, ЕИК 831510265, чрез процесуалният си представител – адв. Д., преупълномощена от пълномощника адв. М.Д. ОТТЕГЛЯТ предявените против Х.К.Г. ЕГН ********** *** искове за заплащане на сумата от 8 149.89 лв., представляваща мораторна лихва за периода от 07.03.2011 г. до 23.04.2012 г., дължима за изплатеното от ищеца обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” с полица № 04/5080293717 за претърпени от П.К.С. вреди от ПТП на 17.01.2009 г., както и  предявеният иск за заплащане на законна лихва за забава върху размера на същото обезщетение, а именно: 69 704.14 лв. за периода от 23.04.2012 г.  до 10.10.2012 г. включително при условие, че ответникът се задължи със съдебно споразумение по настоящото гр. д. № 238/2012 г. по описа на Окръжен съд – Сливен  да заплати на ищеца сумата от 39 704.14 лв., заедно със законната лихва върху тази сума, считано от 10.10.2012 г. до окончателното изплащане, както и сумата от 3 534 лв., представляваща заплатения от ищеца адвокатски хонорар по настоящото дело, както и  сумата  от 1 557 лв. , представляваща половината от заплатената  по гр. д. № 238/2012 г. по описа на Окръжен съд Сливен държавна такса, както и 150 лв., представляващи заплатени от ищеца разноски за вещо лице.

 

ОТВЕТНИКЪТ Х.К.Г. ЕГН ********** *** е съгласен и се ЗАДЪЛЖАВА  при горните условия ДА ЗАПЛАТИ на ищеца ЗК „Български имоти” АД, ЕИК 831510265, чрез процесуалният си представител – адв. Д., преупълномощена от пълномощника адв. М.Д. сумата от 39 704.14 лв. /тридесет и девет хиляди седемстотин и четири лева и 14 ст./, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от 10.10.2012 г. до окончателното изплащане, както и сумата от 3 534 лв./три хиляди петстотин тридесет и четири лева/, представляваща заплатения от ищеца адвокатски хонорар по настоящото дело, както и  сумата от 1 557 лв. /хиляда петстотин петдесет и седем лева/, представляваща половината от заплатената  по гр. д. № 238/2012 г. по описа на Окръжен съд - Сливен държавна такса, както и 150 лв., представляващи заплатени от ищеца разноски за вещо лице, които суми представляват остатъка от задълженията на ответника във връзка с изплатеното от ищеца обезщетение, а именно: 69 704.14 лв. - обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” с полица № 04/5080293717 за претърпени от П.К.С. вреди от ПТП на 17.01.2009 г., от които са заплатени до момента 30 000 лв. от ответника в течение на производството по посоченото гражданско дело с ПКО № 1631/01.06.2012 г. за сумата от 3 000 лв., ПКО № 1579/29.05.2012 г. и платежно нареждане за сумата от 25 000 лв. по сметка на ищеца в „Райфайзен Банк България”.

 

С горната спогодба страните заявяват, че уреждат изцяло отношенията си по повод на които е образувано гр. д. № 238/2012 г. по описа на Окръжен съд – Сливен, за което се подписват.

 

 

ИЩЕЦ ЗК „Български имоти” АД

 

                             ПЪЛНОМОЩНИК:

 

 

 

 

 

Ответник Х.К.Г. :

 

 

На основание чл. 232 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 238/2012 г. по описа на Окръжен съд – Сливен  в частта относно предявените от ЗК „Български имоти” АД против Х.К.Г. искове за заплащане на  сумата от 8 149.89 лв., представляваща мораторна лихва за периода 07.03.2011 г. до 23.04.2012 г. върху размера на изплатеното от ищеца на П.К.С. обезщетение общо  69 704.14 лв., както и за законната лихва върху тази сума за периода от 23.04.2012 г. до 10.10.2012 г. , поради ОТТЕГЛЯНЕ  на предявените искове.

 

На основание чл. 234 ал. 1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатата по-горе между страните спогодба в частта относно предявените искове, като законосъобразна, непротиворечаща на морала и добрите нрави.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 238/2012 г. по описа на Окръжен съд – Сливен като спогодено.

Определенията относно прекратяването във връзка с оттеглянето на  част от предявените искове и с оглед споразумението за остатъка от предявените искове подлежи на обжалване с частна жалба в  едноседмичен срок от днес пред АС – гр. Бургас.

На основание чл. 78 ал. 9 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДА СЕ ВЪРНЕ  на ищеца ЗК „Български имоти” АД половината от заплатените по гр. д. № 238/2012 г. на СлОС д.т. от общо 3 114.17 лв., а именно сумата от  1 557 лв.

За изготвеното заключение на вещото лице да се издаде разходен касов ордер за сумата 150 лв., която да се изплати от внесения депозит.

          Протоколът се състави  в с.з., което се закри в 13.50 ч.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          СЕКРЕТАР: