О П РЕ Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 07.05.2012 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…седми май през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………и с участието на прокурора………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова……гр. дело № 244 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  Община Сливен против действията на ЧСИ П. Р., рег.№ 834, с район на действие СлОС, по изп.д. № 20128350400379, изразяващи се в резолюция от 04.04.2012г.

В жалбата си твърди че изпълнителното дело е образувано на 29.03.2012г. от ЧСИ П.Р., въз основа на изпълнителен лист от 23.03.2012г., издаден от Софийски градски по търг.д. № 1324/2012г., издаден въз основа на Решение от 18.01.12 по арбитражно дело № 666/11 на АС при БТПП.  Наложени са запори върху сметките на Община Сливен във всички банки  в страната по искане на взискателя „Бул Гейт” ЕООД..

С Определение от 03.04.2012г. по търговско дело № 273/2012 на ВКС, съдът е постановил да се спре изпълнението решението на Арбитражния съд, с което са присъдени вземанията на „Бул гейт" ЕООД срещу Община Сливен, тъй като е внесена парична гаранция в размер на исковата сума по сметка на ВКС. На 04.04.2012г. Община Сливен е депозирала при ЧСИ П. Р. молба за спиране на изпълнението по изп.д. №20128350400379 и вдигане на наложените запори на банковите сметки на общината, като към молбата е приложено и определението от 03.04.2012г. по търговско дело № 273/2012г. на ВКС, I-во търг.отделение.

Обжалваният акт, с който е отказано спиране на изпълнението на запорите, а именно - Резолюция от 04.04.2012 г., не бил връчен на Общината и в този смисъл било нарушено правото й на защита във връзка с обжалването.

Предвид изложеното, моли  съда да отмените наложените запори по изп.д. № 20128350400379 на ЧСИ П. Р. на банковите сметки на Община Сливен,  като незаконосъобразни, тъй като за насочването на изпълнението върху банковите сметки Община Сливен не е била надлежно уведомена, което предпоставя наличието на основание за обжалване по чл.435, ал.2 ГПК.

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.  Посочва че спирането на изпълнителното производство се изразява във спиране на всички изпълнителни действия, като тези извършени до този момента запазват своето действие.

Взискателят е изложил писмени възражения, с които оспорва изложеното в жалбата.

Съдът намира подадената жалба за недопустима. В чл. 435 от ГПК са лимитивно определени лицата и действията на СИ, които могат да бъдат обжалвани. За длъжника това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В подадената жалба се сочи че се обжалва резолюция от 04.04.2012г., с която ЧСИ е отказал вдигането на наложените запори на банковите сметки на длъжника. Твърди се също така че жалбата е допустима, тъй като длъжникът не е бил надлежно уведомен за започване на изпълнението. Това основание за обжалване касае само случаите на отнемане на движима вещ или отстраняването на длъжника от имот т.е. не са налице основание за допустимост на жалбата. 

Видно от изложеното в жалбата не се обжалва нито едно от действията, визирани в чл. 435 ал.2 и ал.3 пр. последно от ГПК, поради което жалбата на длъжника по изп.д.№ 20128350400379 по описа на ЧСИ П. Р., рег.№ 834, с район на действие СлОС, е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по настоящото дело – прекратено.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Община Сливен, ЕИК 000590654, гр. С., бул. „Ц. О.” № *,  против действията на ЧСИ П. Р., рег.№ 834, с район на действие СлОС, по изп.д. № 20128350400379, изразяващи се в резолюция от 04.04.2012г., с която е отказано вдигане на наложените запори по изпълнителното дело, като НЕДОПУСТИМА..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 244/2012г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :