О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 02.05.2012 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:     

                               

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 246 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по частна жалба против определение от 28.02.2012 г. по гр. д. № 4147/2011 г. на Сливенски районен съд, с което определение е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за изменение на съдебно решение в частта за разноските. В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно, неправилно и необосновано. По делото било безспорно установено, че преди предявяването на иска ищцата не е подавала до работодателя молба, придружена с доказателства, за изплащане на обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ.  Твърди се, че за прилагането на чл. 78 ал. 2 от ГПК законът изисква ответникът с поведението си да не е дал повод за завеждане на делото, поради което следва да бъде изследвано поведението на ответника преди този момент. За това съдът незаконосъобразно е отказал да приложи законовата разпоредба, като се е мотивирал с това, че обезщетението не е било заплатено до края на процеса.  Освен това налице е и признание на иска, което е направено в хода на процеса, след като се установило, че обезщетението е дължимо. Твърди се, че са налице всички законови изисквания на чл. 78 ал. 2 от ГПК, за да бъдат присъдени разноските изцяло в тежест на ищцата и неоснователно съдът е отхвърлил молбата. Поради това се иска отмяна на определението и постановяване на ново, с което да бъде изменено решението в частта му за разноски.

В законния срок е постъпил писмен отговор на тази частна жалба, в който се твърди, че претенциите на ответното дружество са неоснователни и съдът справедливо е поделил разноските съобразно уважения иск

С определение № 799/28.02.2012 г. по гр. д. № 4147/2011 г. на СлРС е отхвърлена като неоснователна молбата на „Италиана” ЕООД със седалище и адрес на управление  с. Ч., обл.П., ул. „О.К.” № *  за изменение на съдебно решение № 1042/06.01.2012 г. по гр. д. №4147/2011 г. на СлРС. Съдът е приел, че в случая претендираното от ищцата обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ й се дължи по силата на закона, то трябва да бъде поискано и роля на покана играе подадената искова молба. Поради това от датата на завеждане на исковата молба то се претендира.  Работодателят е могъл да го изплати на ищцата до края на съдебния процес. В писмения си отговор работодателят, като ответник, е заявил, че ще признае иска, но под условие  - ако ищцата представи писмени доказателства, че е останала без работа, каквито тя е представила в хода на процеса. Едва след това е било направено признание на иска, но не в пълния му размер.

Настоящият състав намира, че определението е законосъобразно. За прилагането на разпоредбата на чл. 78 ал. 2 от ГПК се изисква ответникът с поведението си да не е дал повод за завеждане на делото и ако признае иска тогава разноските се възлагат на  ищеца. В случая ответникът е направил с отговора си признание за един от исковете, но под условие – само ако са налице определени предпоставки.  Поради това страната държала да бъдат представени съответните доказателства, което е настъпило в хода на производството пред първата инстанция.  Едва след представянето на тези доказателства е било направено признание на иска, но е несъмнено, че ищцата е положила усилия, за да докаже основателността на своята претенция. Поради това правилно съдът е приел, че в случая не е налице поведение на ответника, от което може да се направи несъмнен извод, че той не е дал повод за завеждането на делото. Самото признание на иска също не е в претендирания пълен размер. Ето защо законосъобразно, правилно и обосновано съдът е заключил, че  в случая не са налице предпоставките, изпълващи хипотезата на  чл. 78 ал. 2 от ГПК и е отхвърлил като неоснователна молбата.

 

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „„Италиана” ЕООД със седалище и адрес на управление  с. Ч., обл.П., ул. „О.К.” № *  за отмяна на определение № 799/28.02.2012 г. по гр. д. № 4147/2011 г. на СлРС.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: