О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

                                                 гр.Сливен, дата 14.05.2012 г.

                                                                

          СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети май две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:СТЕФКА МИХАЙЛОВА                                                                                                                                                     

                                                                        МЛ.СЪДИЯ:СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

 като разгледа докладваното от мл.съдия Хазърбасанова гражданско дело № 249 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

          Производството се развива по реда чл.435 и сл. от ГПК.

                   Образувано е по жалба на Община Сливен – длъжник по изпълнително дело № 380 по описа на Частен съдебен изпълнител П.Р., рег.№ 835, с район на действие Окръжен съд – гр.Сливен. Обжалва се размера на задължението, извършените и начислени разходи по налагане запори на банкови сметки до всички банки в страната, размера на възнаграждението на съдебния изпълнител и размера на адвокатския хонорар, инкорпорирани в Поканата за доброволно изпълнение, изпратена до длъжника.

          Оплакванията са свързани с твърдения, че съдебният изпълнител целенасочено не е подал информация до Регистъра на длъжниците, поддържан от КЧСИ, в деня на образуване на изпълнителното дело, с което създал опасност за злепоставяне на обществените интереси. Общината - длъжник твърди, че не е надлежно уведомена за делото, тъй като поканата за доброволно изпълнение е връчена на 02.04.2012 г., след като вече са изпратени запорни съобщения до банките. В молбата за образуване на изпълнителното дело, взискателят посочил какви суми длъжникът е платил до настоящия момент, но съдебният изпълнител не ги приспаднал от претендираната главница. С оглед на това, неправилно били определени дължимите такси на частния съдебен изпълнител, както и размера на адвокатския хонорар по делото. Жалбоподателят твърди, че същия е прекомерно висок, съобразно правната и фактическа сложност на делото. Освен това нямало доказателства, че разноските са реално направени. Обжалва се размера на начислените авансови такси, като се твърди, че са обосновани само разходите за образуване на изпълнително дело и за изпращане на покана за доброволно изпълнение. Разходите в размер на 450 лв. за налагане на запори на банкови сметки на общината следвало да бъдат отменени като необосновани, тъй като сметките на общината са публично обявени на нейния сайт. Атакува се таксата по точка 26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ в размер на 10 048,20 лв. Твърди се, че не е посочено по коя буква на т.26 от тарифата е начислена тази сума. С оглед на неправилно изчислената главница, неправилно била определена и таксата върху събраната сума, дължима по точка 26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ. Позовава се на практика на ВКС, в която е възприето, че уговореното възнаграждение между адвокат и клиент може да бъде намалено от съда по възражение на другата страна до размера, посочен в чл.36 от Закона за адвокатурата.

        Моли окръжния съд да отмени като незаконосъобазни действията на Частен съдебен изпълнител П.Р., рег.№ 835, с район на действие Окръжен съд – гр.Сливен, по определяне на размера на задължението по изпълнителното дело, включително главница и лихви, заплащане на необосновани разходи по изпращане на запорни съобщения до всички банки в страната, такси по точка 26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ в размер на 10 048,20 лв. и намали поради прекомерност размера на адвокатското възнаграждение на представителя на взискателя.

         Взискателят по изпълнителното дело, чрез своя представител по пълномощие – адв.К.Ц., депозира възражение срещу жалбата. Излага съображения, опровергаващи направените оплаквания. Моли жалбата да бъде оставена без разглеждане или евентуално действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в изпращане на съобщение до длъжника, с посочен размер на главница, лихви и разноски, да бъдат потвърдени.

        По реда на чл.436, ал.3 от ГПК частният съдебен изпълнител депозира обяснения към жалбата. В тях се пресъздава фактическата обстановка по изпълнителното дело, без по същество да се съдържа становище по законосъобразността на обжалваното действие.

        Настоящият въззивен състав, след като се запозна с жалбата, приложенията и копието на изпълнително дело № 380 по описа за 2012 г. на Частен съдебен изпълнител П.Р., рег.№ 835, намира за установено от фактическа страна следното:

        Изпълнително дело № 380 по описа за 2012 г. на Частен съдебен изпълнител П.Р., рег.№ 835, с район на действие Окръжен съд – гр.Сливен, е образувано въз основа на Изпълнителен лист от 07.02.2012 г. издаден от Софийски градски съд по арб.дело 07(11).2010 в полза на „Еко Бул Агро” ЕООД срещу Община Сливен. Изпълнителното дело е образувано на 29.03.2012 г. На следващия ден са изпратени запорни съобщения за налагане запор върху банковите сметки на Община Сливен до всички банки на територията на страната. На 02.04.2012 г. на длъжника е връчена Поканата за доброволно изпълнение на задължението.

        При така установеното от фактическа страна се налагат следните правни изводи:

                 Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, но не е налице подлежащ на обжалване акт на съдебния изпълнител, поради което се явява процесуално недопустима.

                 За разлика от отменения ГПК, който предвиждаше обща възможност за обжалване на всички действия на съдия - изпълнителя от страните в изпълнителното производство, новият ГПК изчерпателно изброява кои действия подлежат на обжалване и от кого. Нормата на чл. 435, ал. 2 от ГПК изброява действията на съдия-изпълнителя, които могат да бъдат обжалвани от длъжника. Глава 39 обаче се отнася само за защита против изпълнителни действия. Въпросът за разноските се поставя във всяко съдебно производство, поради което уредбата му в новия ГПК е в част първа - "Общи правила". Тази част важи както за исковия процес във всичките му етапи, така и за изпълнителното производство. Задължението на длъжника за разноски е изрично уредено в чл. 79, ал. 1 от ГПК, който е в раздел втори, глава осма от тази част. Ето защо, произнасянето на съдебния изпълнител за разноските (дължими такси, адвокатско възнаграждение и др.) в изпълнителното производство не е изпълнително действие. То не е насочено към осъществяване на притежанието по изпълнителното основание, а е реализация на общия принцип за отговорност за разноски, т. е. за неоснователно причинени имуществени вреди. Въпреки това, обжалваемостта на постановлението за разноските е въведена изрично сред кръга от лимитивно изброените действия на съдебния изпълнител, предмет на жалба до съда - чл. 435, ал. 2 от ГПК (в редакция след ДВ бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.).

                    Допустимостта на съдебното производство при оспорване от длъжника на разноските в провежданото изпълнение, обаче не е безусловна. Тя се определя от изискването длъжникът да е възразил в самото изпълнително производство - т. е. пред съдебния изпълнител по размера на разноските. Защото в противен случай ще липсва изрично произнасяне по този въпрос от съдебния изпълнител с последица липса на предмет на жалбата до съда, която се явява преждевременно подадена. С оглед предмета на настоящото производство, окръжният съд действа като контролна съдебна инстанция относно законосъобразността на обжалван несъдебен акт. Следователно може да бъде сезиран с жалба едва когато такъв акт бъде издаден. От изложеното следва, че длъжникът по изпълнението следва да поиска от съдебния изпълнител намаляването на съответните суми. Ако това му искане бъде отхвърлено, постановлението на ЧСИ по въпроса за разноските подлежи на обжалване пред съда. В тази връзка длъжникът по настоящото дело е приложил към жалбата възражение до частния съдебен изпълнител, т.е. той е бил сезиран с такова искане, но въпреки това не се е произнесъл по него. Съдът не би могъл да санира този пропуск и да се произнесе по довода, направен за първи път с жалбата, с която е сезиран.

                 Поради изложените съображения жалбата до Сливенски окръжен съд се явява преждевременно подадена. Предвид това тя следва да се върне на Частен съдебен изпълнител П.Р. за произнасяне по същество с постановление за разноските – арг. чл.435, ал.2 от ГПК, след което срещу този акт длъжникът може да подаде жалба.

                  Водим от горното, съдът

 

                                           

                                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

 

                 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Община Сливен, с адрес: гр.Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, представлявана от инж.К. М., в качеството му на кмет, с правно основание чл.435, ал.2 от ГПК, срещу действия на Частен съдебен изпълнител П.Р., рег.№ 835, с район на действие Окръжен съд – гр.Сливен по изпълнително дело № 380 по описа на частния съдебен изпълнител за 2012 г., в частта за разноските, като преждевременно предявена.

                  ВРЪЩА жалбата на Община Сливен, с характер на молба за намаляване на сумите и разноските по изпълнението, на Частен съдебен изпълнител П.Р., рег.№ 835 за произнасяне по същество.

                  ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 249 по описа на Сливенски окръжен съд за 2012 г.

                  Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр.Бургас.

                  Препис от определението да се връчи на страните и на Частен съдебен изпълнител П.Р., рег.№ 835, с район на действие Окръжен съд – гр.Сливен.

  

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                          

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ: