О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 28.05.2012г.

 

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми май през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

           

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно гр. дело №251 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

            Образувано е по въззивна жалба, подадена от Е.Х.К., А.И.К. и И.А.К. чрез пълномощника адв. А.Г. против Решение №14/01.03.2012г. по гр.д.№102/2010г. на Котелски районен съд.

            При извършване на проверката по чл.267 от ГПК, съдът констатира, че районният съд е квалифицирал предявения иск като ревандикационен по чл.108 от ЗС, като тази квалификация е указана на страните с доклада по чл.146 от ГПК и впоследствие приета с решението. Правните изводи на районния съд са формирани именно въз основа на иск по чл.108 от ЗС, като съдът е приел, че предявения ревандикационен иск е основателен и следва да бъде уважен. В диспозитива на решението обаче съдът е изписал само установителната част, като е пропуснал да отрази осъдителния диспозитив при уважен иск по чл.108 от ЗС. Ревандикационният иск по своя характер е осъдителен иск, като при основателност, съдът въз основа на установено право на собственост на ищеца осъжда ответника да предаде владението на имота, владян, респ. държан от него без правно основание. В случая е налице формирана и изразена от първоинстанционния съд в мотивите воля за уважаване на ревандикационния иск при обсъждане на трите кумулативни предпоставки, като в диспозитива съдът е пропуснал да отрази осъдителния диспозитив, задължителен при иска по чл.108 от ЗС.

            По изложените съображения, съдът намира, че е налице явна фактическа грешка при изписване диспозитива на атакуваното съдебно решение, като формираната в мотивите воля не е отразена изцяло в диспозитива.

            Поради това съдът намира, че следва да прекрати въззивното производство и да върне делото на районния съд за отстраняване на констатираната ЯФГ, тъй като отстраняването й обуславя последващото произнасяне на въззивния съд по подадената въззивна жалба, касаеща изцяло постановеното първоинстанционно решение /обаче само с установителен диспозитив/. След отстраняване на констатираната от съда явна фактическа грешка, делото следва да се върне незабавно на СлОС за разглеждане на подадената първоначално въззивна жалба и евентуално подадената впоследствие въззивна жалба против решението за поправка на ЯФГ.

            Ръководен от изложеното, съдът

             

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№251/2012г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

ИЗПРАЩА на Котелски районен съд гр.дело №102/2010г. по описа на РС – Котел за поправяне на допусната в решението явна фактическа грешка, изразяваща се в неотразяване в диспозитива на решението на осъдителната част на уважения ревандикационен иск по чл.108 от ЗС при наличие на изрично формирана за това воля в мотивите.

           

           

УКАЗВА на Котелски районен съд след изпълнение на указанията да изпрати отново делото на Сливенски окръжен съд за разглеждане на подадената въззивна жалба, ведно с евентуално постъпила такава против решението за поправка на ЯФГ.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните.  

             

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                         2.