О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 11.05.2012г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети май през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №252 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на длъжника „НИКРАС ОЙЛ” ООД, гр.Сливен срещу действията на ЧСИ Н.Г., изразяващи се в насрочен и проведен опис на недвижим имот по изп.д.№20128360400438 по описа на ЧСИ Н.Г. с район на действие СлОС.

В жалбата си жалбоподателят твърди, че заедно с поканата за доброволно изпълнение от страна на ЧСИ Г. е получил и съобщение за насрочен опис на недвижимите имоти, ипотекирани в полза на банката, който ще се извърши на 04.04.2012г. от 10,00ч. Счита, че действията на ЧСИ са незаконосъобразни, тъй като описа е насрочен преди изтичане на срока за доброволно изпълнение, без за това да има изрично искане от страна на взискателя и то два дни след получаване на поканата за доброволно изпълнение. Освен това при извършване на описа, съдебния изпълнител описал имущество, което не е ипотекирано в полза на взискателя и не служи за обезпечение на вземането му. Освен това посочва, че му била връчена и оценката на описаните имоти, която е крайно занижена и не отговаря на пазарната стойност на описаните сгради и находящото се у тях имущество. Моли съда да отмени действията на ЧСИ Г., с които е нарушен закона и са накърнени правата му.

По делото е постъпило становище от другите длъжници в изпълнителното производство – Й.П.Й. ***, които намират жалбата за основателна и се присъединяват към нея.

            Другата страна по изпълнителното производство – взискателят „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, гр.София е подала писмено възражение по жалбата, като намира същата за на първо място за недопустима и моли да бъде оставена без разглеждане, тъй като е насочена срещу действия, които не попадат в изрично посочените в чл.435 от ГПК действия, подлежащи на обжалване от страна на длъжника, както и поради това, че същата е просрочена – подадена след изтичане на срока по чл.436, ал.1 от ГПК. На следващо място намира жалбата за неоснователна и моли съдът да я остави без уважение. Посочва, че разпоредбата на чл.449, ал.1 от ГПК дава възможност в поканата за доброволно изпълнение да се посочи денят, в който ще се извърши описа, като може да бъде и в срока за доброволно изпълнение. Намира за неоснователно оплакването, че е описано имущество, което не служи за обезпечение на взискателя. Посочва, че съгласно разпоредбата на чл.133 от ЗЗД цялото имущество на длъжника служи за обезпечение на кредиторите. Учредените в полза на взискателя обезпечения не го ограничават да насочи изпълнението единствено и само спрямо тях.

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК държавния съдебен изпълнител е изложил подробни писмени мотиви по обжалваните действия. Счита, че жалбата е недопустима, като просрочена – подадена е на 17.04.2012г. след като едноседмичния срок по чл.436, ал.1 от ГПК, течащ от описа, на който длъжника е присъствал – от 04.04.2012г. е бил изтекъл. Относно основателността на жалбата, намира същата за неоснователна. Посочва, че с оглед посочения от взискателя способ и на основание чл.449 от ГПК е посочил в поканата за доброволно изпълнение денят, в който ще се извърши описа, като това може да стане и в срока за доброволно изпълнение. Съгласно разпоредбата на чл.133 от ЗЗД цялото имущество на длъжника служи за обезпечение на кредиторите и взискателят по реда на чл.442 и сл. от ГПК може да насочи изпълнението върху всяка вещ или вземане на длъжника. Относно твърдението за неправилно определяне на цената на описаното имущество, посочва, че тези действия не подлежат на обжалване от длъжника. От друга страна вещите лица са присъствали лично при описа и са се съобразили с местонахождението, състоянието, конструкцията на сградите, търсенето, предлагането и осъществените сделки за подобни в гр.Сливен.

След като се запозна с жалбата и с документите, съдържащи се в изпратеното от съдебния изпълнител изпълнително дело №438/2012 на ЧСИ Н.Г. с район на действие СлОС, съдът констатира следното:

Производството по изпълнително дело №20128360400438 по описа на ЧСИ Н.Г. с район на действие СлОС е образувано по молба на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, гр.София въз основа на изпълнителен лист от 20.03.2012г., издаден по ч.гр.д.№1275/2012г. на Сливенски районен съд, с който са осъдени „НИКРАС ОЙЛ” ООД, гр.Сливен, Д.Н.Й. и Й.П.Й. да заплатят солидарно на взискателя следните суми: просрочена главница в размер на 876635 евро по Договор за банков кредит от 17.10.2007г., изменен и допълнен с Анекс №1/17.06.2008г., Анекс №2/21.11.2008г., Анекс №3/19.03.2009г., Анекс №4/26.03.2009г., Анекс №5/18.06.2009г., Анекс №6/05.10.2009г., Анекс №7/29.03.2010г., Анекс №8/29.07.2010г., Анекс №9/30.09.2010г. и Анекс №10/01.07.2011г.; просрочена редовна лихва за периода от 07.12.2009г. до 04.02.2010г. в размер на 6746,34 евро; просрочена редовна лихва за периода от 05.03.2010г. до 05.12.2010г. в размер на 76650,46 евро; просрочена редовна лихва за периода от 25.03.2011г. до 12.02.2012г. в размер на 62614,46 евро; наказателна лихва за периода от 25.09.2008г. до 21.11.2008г. в размер на 2026,33 евро; наказателна лихва за периода от 06.07.2009г. до 04.10.2009г. в размер на 32359,36 евро; наказателна лихва за периода от 05.02.2010г. до 04.03.2010г. в размер на 6262,08 евро; наказателна лихва за периода от 05.11.2010г. до 30.06.2011г. в размер на 59566,43 евро; наказателна лихва за периода от 07.11.2011г. до 18.03.2012г. в размер на 24150,07 евро; просрочени такси управление за 2009г., 2010г и 2011г. в размер на 12421,36 евро; просрочени застрахователни премии, дължими на 07.11.2011г. в размер на 2936,06лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 19.03.2012г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 68567,63лв.

По искане на взискателя, съдебния изпълнител е насочил принудителното изпълнение върху недвижими имоти, собственост на длъжника „НИКРАС ОЙЛ” ООД, гр.Сливен, ипотекирани в полза на взискателя, чрез налагане на възбрана, извършване на опис и публична продан, както и върху движимите вещи, находящи се в тези имоти; върху недвижими имоти, собственост да длъжниците Й.П.Й. и Д.Й. в режим на СИО чрез налагане на възбрана; запор на МПС, собственост на длъжниците; запор върху притежаваните от длъжниците Й. и Д.Й.  дялове в ТД „НИКРАС ОЙЛ” ООД, гр.Сливен и в ТД „Себорга луче” ООД; запор на банкови сметки в изброени в молбата банки.

На 27.03.2012г. е изпратена покана за доброволно изпълнение до всеки един от длъжниците по делото, като в нея са посочени подробно изп. действия, предприети от ЧСИ, налагането на запор върху банкови сметки, налагането на възбрана върху посочени недвижими имоти и запор върху движимите вещи, находящи се в тях. Изрично е посочено в поканата насрочването на опис на недвижимите имоти и движимите вещи, описани в поканата, като е посочена датата – 04.04.2012г. и часа на описа, задължението на длъжниците да осигурят достъп до тях.

Поканата за доброволно изпълнение длъжникът „НИКРАС ОЙЛ” ООД, гр.Сливен – жалбоподател е получил на 02.04.2012г. чрез управителя Й.Й..

На 04.04.2012г. е извършен опис на два недвижими имота, собственост на длъжниците, както следва: сграда с идентификатор №67338.303.158.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед №РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, със застроена площ 379 кв.м., на 5 етажа, предназначение – курортна, туристическа сграда, построена в поземлен имот с идентификатор №67338.303.158 в местността „Карандила”, гр.Сливен, целият с площ от 4287кв.м.; сграда с идентификатор №67338.303.148.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед №РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, със застроена площ 440 кв.м., на 4 етажа, предназначение – Хотел, построена в поземлен имот с идентификатор №67338.303.148 в местността „Карандила”, гр.Сливен, целият с площ 1929кв.м. и на движимите вещи, находящи се в описаните сгради. На описа са присъствали: ЧСИ Г., представител на взискателя, вещи лица М.И. и Р.Х., управителя на длъжника „Никрас Ойл” ООД, гр.Сливен – Й.Й.; длъжника Д.Й. и длъжника Й.Й.. Протоколите за опис на недвижимите имоти и движими вещи са подписани от всички присъстващи, в т.ч. Й.Й. в качеството му на управител на „Никрас Ойл” ООД, гр.Сливен и в лично качество като длъжник. Описаните недвижими имоти са оставени във владение на длъжника „Никрас Ойл” ООД, гр.Сливен, като неговият управител Й.Й. е определен за пазач, в т.ч. на движимите вещи.

Вещите лица, присъствали на описа са изготвили оценки на описаните имущества, приети от ЧСИ Г..

            Жалбата против действията на ЧСИ Г. е подадена на 17.04.2012г. от длъжника „Никрас Ойл” ООД, гр.Сливен.

            С оглед така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Подадената от „НИКРАС ОЙЛ” ООД, гр.Сливен на 17.04.2012г. жалба против действията на ЧСИ Г., изразяващи се в насрочен и проведен опис на недвижим имот и движими вещи, както и в оценката на същите, е недопустима.

            На първо място следва да се отбележи, че жалбата е просрочена.

            Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.1 от ГПК жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи – от деня на съобщението. В настоящия случай се атакуват действията на съдебния изпълнител, свързани с извършен на 04.04.2012г. опис на недвижими имоти и движими вещи, собственост на длъжниците. За това действие – насрочения опис длъжника „НИКРАС ОЙЛ” ООД, гр.Сливен е надлежно уведомен чрез връчване на поканата за доброволно изпълнение, в която е посочен денят на описа, съгл. чл.449, ал.1 от ГПК, като негов представител – управителя Й.Й. е присъствал на описа и е подписал протоколите за опис на недвижимите имоти и движими вещи. Следователно, с оглед цитираната законова разпоредба, срока за обжалване  за него тече от деня на извършване на действието, т.е. на описа – 04.04.2012г. Едноседмичния срок за подаване на жалба е изтекъл на 11.04.2012г. Жалбата е подадена на 17.04.2012г., т.е. след изтичане на законоустановения срок и се явява просрочена, т.е. процесуално недопустима.

            На второ място следва да се отбележи, че жалбата е насочена и срещу действия на съдебния изпълнител, чието обжалване не е предвидено в изрично посочените от закона случаи. Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК длъжникът може да обжалва и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В случая длъжникът обжалва действия на съдебния изпълнител, свързани с извършване на опис и оценка на имущество, обект на принудително изпълнение, които с оглед цитираната разпоредба не са предвидени измежду тези, подлежащи на самостоятелно обжалване. Поради това жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати. 

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от длъжника „НИКРАС ОЙЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.”А. Б.*-*-*, ЕИК 119532032, представлявано от управителя Й.П.Й. срещу действията на ЧСИ Н.Г., рег.№836, с район на действие СлОС по изп. дело №20128360400438, изразяващи се в насрочване и извършване на опис на имущество на длъжника и оценка на описаното имущество, като НЕДОПУСТИМА.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№252/2012г. по описа на  Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 

            Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.