О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 11.05.2012г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети май през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                   

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл. с. СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№260 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

          Образувано е по частна жалба, подадена „Агромениджмънт систем” ООД, гр.Стара Загора против Определение №275 от 02.04.2012г. на Новозагорски районен съд, постановено по гр.д.№214/2012г. по описа на същия съд, с което е допуснато обезпечение на предявен иск в полза на „Агри Милк” ЕООД, с.Богданово, общ.Нова Загора против „Агромениджмънт систем” ООД, гр.Стара Загора чрез обезпечителна мярка – забрана за извършване на селскостопанска дейност до окончателното решаване на спора върху имота, собственост на „Агри Милк” ЕООД – земеделска земя нива с площ от 22,998 дка, находяща се в землището на с.Богданово, общ.нова Загора, ЕКАТТЕ 04635, съставляваща имот №039010, като е определена парична гаранция в размер на 1000лв., вносима от „Агри Милк” ЕООД.

            Жалбоподателят „Агромениджмънт систем” ООД, гр.Стара Загора твърди, че атакуваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Посочва, че предявеният иск е само за обявяване на нищожност на договор за аренда, като не е съединен с иск по чл.108 от ЗС и дори и след положително за него решение няма как да осъществи права, след като няма претенция за предаване на владение върху имота. Освен това счита, че иска не е подкрепен с убедителни писмени доказателства. Няма ангажирани доказателства и за твърдените с исковата молба извършени самоуправни действия от ответната страна. Посочва, че договора за аренда е с нотариална заверка на подписите и е надлежно вписан и съгласно Закона за арендата в земеделието има право да го ползва и обработва и не извършва самоуправни действия. Новият собственик на земята не може да се противопостави срещу това ползване на арендатора. Представените с исковата молба декларации нямат характера на убедително писмено доказателство и са с невярно съдържание, тъй като Б. и Д.И. са получавали рента по договора за аренда. Жалбоподателят счита, че обезпечителната мярка е недопустима, тъй като с нея му се забранява да извършва разрешена от закона дейност. Поради това моли съда да отмени допуснатото обезпечение, като незаконосъобразно и неправилно.

            Препис от частната жалба е връчен редовно на другата страна – „Агри Милк” ЕООД, с.Богданово, общ.Нова Загора, която в  законоустановения срок е представила отговор, с който оспорва жалбата като недопустима и неоснователно.  На първо място посочва, че жалбата е недопустима, поради липса на правен интерес, тъй като постановената мярка още не е наложена, няма образувано изпълнително дело, нито връчване на съобщение от съдебен изпълнител за налагането й. На следващо място счита, че жалбата е неоснователна. Намира определението на РС – Нова Загора за правилно и законосъобразно. Посочва, че е получил владението от продавачите в деня на подписване на нотариалния акт и е започнал да ползва имота по предназначение, като изорал и засял нивата. Ответника извършил самоуправни действия, като изорал засятата от „Агри Милк” ЕООД нива. Предвид възникналия спор относно валидността на арендния договор имало реална опасност тези действия да продължат, поради което е необходимо поисканото обезпечение, допустимо за всички видове искове. Посочва, че за периода, в който ответника обработва земята неправомерно, той не може да реализира правото си на собственост в цялост и търпи сериозни загуби. Посочва, че освен, че искът му е подкрепен с убедителни писмени доказателства е внесъл и определената от съда парична гаранция. Поради това моли съда да потвърди атакуваното определение.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            Районен съд – гр.Нова Загора е сезиран с иск по чл.26, ал.2 от ЗЗД за обявяване за нищожен на договор за аренда на земеделска земя, рег.№1798, акт 112, том ІІІ от 05.03.2008г. на Нотариус Я.В., вписан в АВ с вх.№804/05.03.2008г., партида 15671, поради липса на представителна власт на пълномощника на арендодателите, предявен от „Агри Милк” ЕООД, с.Богданово, общ.Нова Загора против „Агромениджмънт систем” ООД, гр.Стара Загора, Б. Д.И. и Д.М.И.. Ищцовото дружество в исковата молба посочва, че на 14.09.2011г. е закупило от Б. и Д.И. земеделска земя – нива с площ от 22,998 дка, находяща се в землището на с.Богданово, общ.нова Загора, ЕКАТТЕ 04635, съставляваща имот №039010. Сделката е оформена с нотариален акт, приложен към исковата молба. В т.4 от нот. акт продавачите заявили, че имота не е обременен с тежести и няма сключени договори за наем и аренда. На същия ден – 14.09.2011г. ищецът посочва, че влязъл във владение на имота и започнал да го използва като изорал и засял нивата. Малко след това ответника „Агромениджмънт систем” ООД, гр.Стара Загора му заявил, че по отношение на имота има сключен на 05.03.2008г. договор за аренда. Освен това ответното дружество изорало засятата от ищеца нива. И.и заявили, че не са подписвали пълномощно за сключване на договор за аренда и го декларирали пред нотариус. С оглед тези действия на ответното дружество ищецът е направил искане с исковата молба за допускане на обезпечение на предявения иск чрез налагане на обезпечителна мярка „забрана за достъп до имота”.

            Към исковата молба са представени нотариалния акт за покупко-продажба на въпросната нива от 14.09.2011г.; договора за аренда на нивата от 05.03.2008г. и нотариално заверени декларации на Б. И. и Д. И.а, че не са упълномощавали лицето Ц.К. да сключва договори за аренда на нивата от 22,998 дка, находяща се в землището на с.Богданово, общ.Нова Загора.

            С Определение №199/14.03.2012г. по гр.д.214/2012г. РС – Нова Загора е отхвърлил молбата за обезпечение на предявения иск като неоснователна, като е приел в мотивите си, че не е налице доказана обезпечителна нужда, както и че поисканата обезпечителна мярка е неподходяща.

            На 30.03.2012г. ищецът „Агри Милк” ЕООД е подал молба, с която посочва нова обезпечителна мярка – забрана за извършване на селскостопанска дейност до окончателното решаване на спора върху имота.

С Определение №199/14.03.2012г. по гр.д.214/2012г. РС – Нова Загора е допуснал поисканото обезпечение на предявения иск чрез обезпечителна мярка – забрана за извършване на селскостопанска дейност до окончателното решаване на спора, върху имота, собственост на „Агри Милк” ЕООД – земеделска земя нива с площ от 22,998 дка, находяща се в землището на с.Богданово, общ.нова Загора, ЕКАТТЕ 04635, съставляваща имот №039010, като е определена парична гаранция в размер на 1000лв., вносима от „Агри Милк” ЕООД.

Към отговора на исковата молба, подаден от „Агромениджмънт систем” ООД, гр.Стара Загора е приложено извлечение от партидата на дружеството, от което е видно, че през 2008-2009г. на Б. И. е изплатена рента за земя от 22,998 дка в размер на 690 кг. пшеница и 920 кг. ечемик.

Със Заповед №РД-10-84/01.09.2011г. на Директора на ОД „Земеделие” – Сливен е утвърдено разпределението на масивите за ползване в землището на с.Богданово, общ.Нова Загора за стопанската 2011/2012г., съгласно споразумение, сключено между собствениците и ползвателите, като в масивите на „Агромениджмънт систем” ООД, гр.Стара Загора е включен и имот №39010 с площ от 22,998дка.

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Частната жалба е подадена от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването и в законово определения срок, поради което е допустима. С оглед възражението на „Агри Милк” ЕООД за недопустимост на жалбата, следва да се отбележи, че съобщаването за допуснатото обезпечение на ответното дружество е направено от районния съд, съгласно разпоредбата на чл.396, ал.1, предл. последно от ГПК, като срока за обжалване на определението на съда по обезпечението за него тече именно от този момент. Съобщението, ведно с определението е връчено на жалбоподателя на 09.04.2012г., на която дата той е подал и частната жалба против определението. В случая не е налице подаване на жалба преди съобщаване за действието, т.е. преди да е започнал да тече срока за обжалване. Частната жалба е подадена именно в срока за обжалване и то в първия му ден. В случая наложената мярка, както бе посочено се съобщава не от съдебен изпълнител, а от наложилият я съд.

            Разгледана по същество е основателна и като такава следва да се уважи.

            При произнасяне по искане за допускане на обезпечение съдът следва да установи дали предявения иск, чието обезпечение се иска е допустим, вероятно основателен, дали е налице обезпечителна нужда и в случай, че молителят има право на исканото обезпечение да прецезира исканата обезпечителна мярка – оправдана ли е с оглед обезпечителната нужда.      

            Съдът намира, че предявеният иск по чл.26, ал.2 от ЗЗД е допустим. На този етап от производството /първоначална размяна на книжа/ и представените от ищеца с исковата молба писмени доказателства не може да се направи извод, че същият е вероятно основателен. Настоящия състав намира, че представените с исковата молба писмени доказателства не са убедителни по смисъла на чл.391, ал.1, т.1 от ГПК. Следователно в случая следва задължително да бъде определена гаранция, но само в случай, че са налице и другите две кумулативни предпоставки за допускане на исканото обезпечение.

            Най-същественото условие, съгласно изискванията на закона, относно допускане на обезпечение е обезпечителната нужда, визирана като основна предпоставка в разпоредбата на чл.391, ал.1 от ГПК. Тя се преценява конкретно във всеки отделен случай, като се извлича от поведението на ответника. Трябва да е налице реална опасност, в резултат на предприетите от ответника действия, да стане невъзможно или да се затрудни осъществяването на правата на молителя по евентуално положително за него и влязло в сила решение. Опасността, обуславяща наличието на обезпечителна нужда следва да се изразява в такива действия на ответника, които намаляват, заплашват да намалят или така накърняват имуществото му, служещо за общо обезпечение на кредиторите му, че да осуетят или затруднят реализирането на правата на последните. За да се приеме наличието на обезпечителна нужда не е достатъчно единствено предположението на молителя, необходимо е той несъмнено да докаже не само вероятността за това, а да я обоснове с конкретни действия на длъжника, насочени към намаляване, увреждане, разпиляване на имуществото или други подобни. В случая липсват каквито и да е причини да се приеме, че изпълнението на постановеното решение би било по някакъв начин затруднено, не са представени абсолютно никакви доказателства, които да обосновават наличието на обезпечителна нужда. Налице е само твърдение от ищеца в исковата молба и то за действия, които на практика представляват реализиране на права на ответното дружество – арендатор по договора за аренда /изораване и засяване на нивата/. Не са посочени и доказани действия на ответното дружество, които да препятстват реализирането на правата на ищеца в случай на положително за него решение. Следва да се отбележи, че до постановяване на такова евентуално положително за ищеца решение, то той е обвързан от сключения между неговите праводатели и ответното дружество – арендатор договор за аренда, надлежно вписан в АВ за неговия срок. В тази насока настоящата инстанция не споделя извода на районния съд, че ответника е извършил самоуправни действия като е изорал и засял нивата, предмет на договора за аренда, включени в неговите правомощия, още повече, че няма и никакви доказателства в тази насока, а единствено голословни твърдения, направени в исковата молба.  

На последно място поисканата и допусната от районния съд обезпечителна мярка е неходходяща с оглед защитата на накърненото право, още повече, че с нея се засягат в значителна степен правата на ответното дружество. С налагането на тази обезпечителна мярка не се постига целта на обезпечителното производство - да се гарантира възможността и на двете страни, с оглед изхода на спора, да бъдат съответно удоволетворени, да се гарантират правата на ищеца, без обаче да се засягат неоправдано тези на ответника. Освен това обаче следва да се отбележи, че при липса на обезпечителна нужда въобще не следва да се преценява поисканата от молителя обезпечителна мярка.

Поради изложените съображения, съдът намира, че искането за допускане на обезпечение не следва да се уважава.

Тъй като правните изводи на двете инстанции не съвпадат, то атакуваното определение следва да бъде отменено, а вместо него въззивният съд следва да постанови ново, с което да остави без уважение искането за допускане на обезпечение.       

            Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278, ал.2 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ОТМЕНЯ Определение №275 от 02.04.2012г. по гр.д.№214/2012г. на Районен съд – гр.Нова Загора, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

           

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Агри Милк” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Б., общ.Н. З., ул.”И. В.” №*, представлявано от Н.Й.И. за допускане на обезпечение на предявения от него против „Агромениджмънт систем” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.С. З., ул. „Х. Б.*-*-*, представлявано от Ц.М., Б. Д.И. и Д.М.И., двамата от гр.Н.З., ул.”Б. М.” №* иск с правно основание чл.26, ал.2 от ЗЗД за обявяване за нищожен на договор за аренда на земеделска земя, рег.№1798, акт 112, том ІІІ от 05.03.2008г. на Нотариус Я.В., вписан в АВ с вх.№804/05.03.2008г., партида 15671, поради липса на представителна власт на пълномощника на арендодателите,7 чрез налагане на обезпечителна мярка „забрана за извършване на селскостопанска дейност до окончателното решаване на спора върху имота, собственост на „Агри Милк” ЕООД – земеделска земя нива с площ от 22,998 дка, находяща се в землището на с.Богданово, общ.нова Загора, ЕКАТЕ 04635, съставляваща имот №039010”,  като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                   2.