О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.С., 12.06.2012 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

          Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на дванадесети юни през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

          ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 292 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „МКБ Юнионбанк” АД гр.С., район „К.С.” бул.”Г.Т.” № * против Разпореждане от 17.04.2012 г. по ч.гр.д. № 1664 по описа за 2012 г. на СлРС, с което е отхвърлено заявлението на жалбоподателя за издаване на Заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417 от ГПК против кредитополучателя „Екоинженеринг груп” ЕООД, представлявано от Т.В.В. със седалище гр.С., бул.”Х.Д.” № * и солидарно отговорните длъжници Т.В.В. ЕГН ********** ***, Т.Т.В. ЕГН ********** ***, П.Т.В. ЕГН ********** ***, З.В.В. ЕГН ********** *** и „СТРОЙ БУЛ”ЕООД гр.С., бул.”Х.Д.” № *, представлявано от З.В.В. ЕГН ********** *** за сумите от 101 088.79 евро – просрочена главница; 10 787.44 евро просрочена редовна лихва, начислена за периода от 25.01.2011 г. до 06.03.2012 г. включително; 2 862,17 евро – просрочена наказателна лихва, начислена за периода от 25.05.2011 г. до 10.04.2012 г. включително; 1479,43 евро – такса за управление, законна лихва от 11.04.2012 г. до изплащане на вземането, разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 2723 лв. и разноски по издаване на Заповед за изпълнение в размер на 4 546,05 лв. за държавна такса.

В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно и незаконосъобразно, тъй като съдът неправилно бил посочил, че липсва предсрочна изискуемост на задължението по договора за кредит и анексите към него, тъй като не били изпълнени условията на т.8.2 от Договора, а именно, че „при обявяване на кредита за предсрочно изискуем банката изпраща писмено уведомление за изпълнение на цялото задължение на адреса за кореспонденция на кредитополучателя и солидарните длъжници по договора за кредит”. Посочено е, че съдът не е съобразил договореното в т.10.4.2 от договора между страните според, което „всички уведомения, покани, съобщения и документи изпратени от някоя от страните по договора и достигнали до посочения от насрещната страна адрес за кореспонденция се считат за валидно получени и обвързват насрещната страна независимо дали е била открита на адреса и/или е потвърдила писмено или по друг начин получаването им. Страните се съгласяват, че уведомлението, поканата, съобщението или документа са достигнали до адреса за кореспонденция и винаги, когато има потвърждение от доставчика на пощенски или куриерски услуги, че са били доставени на адреса, но не приети или непотърсени от адресата”. Моли се разпореждането да бъде отменено като неправилно и необосновано и да бъде издадена Заповед за изпълнение в полза на жалбоподателя против кредитополучателя и солидарните длъжници  за сумите посочени в заявлението за издаване Заповед за изпълнение, както и да бъдат присъдени деловодните разноски за настоящата инстанция в размер на 2 273,03 лв.

          От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

          На 11.04.2012 г. в Районен съд – Сливен било депозирано Заявление за издаване на Заповед за изпълнение от жалбоподателя, с което се искало издаването на Заповед за изпълнение срещу лицата „Екоинженеринг груп” ЕООД, представлявано от Т.В.В. със седалище гр.С., бул.”Х.Д.” № * и солидарно отговорните длъжници Т.В.В. ЕГН ********** ***, Т.Т.В. ЕГН ********** ***, П.Т.В. ЕГН ********** ***, З.В.В. ЕГН ********** *** и „СТРОЙ БУЛ”ЕООД гр.С., бул.”Х.Д.” № *, представлявано от З.В.В. ЕГН ********** *** за сумите от 101 088.79 евро – просрочена главница; 10 787.44 евро просрочена редовно лихва, начислена за периода от 25.01.2011 г. до 06.03.2012 г. включително; 2 862,17 евро – просрочена наказателна лихва, начислена за периода от 25.05.2011 г. до 10.04.2012 г. включително; 1479,43 евро – такса за управление, законна лихва от 11.04.2012 г. до изплащане на вземането, разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 2723 лв. и разноски по издаване на Заповед за изпълнение в размер на 4 546,05 лв. за държавна такса. В Заявлението било посочено, че вземането произтича от извлечение от счетоводни книги за задължението на длъжника „Екоинженеринг груп”ЕООД и солидарните длъжници Т.В.В., Т.Т.В., П.Т.В., З.В.В. и „Строй бул” ЕООД, както и от договор за предоставяне на кредит „Развитие” № 318-502/30.10.2008 г., анекс № 318-10.10/25.11.2009 г. и анекс № 318-1193/27.09.2010 г. В обясненията дадени по заявлението било посочено, че на основание т.8.1.2 от Договора за кредит, вземането било обявено за предсрочно изискуемо, тъй като не били погасени в срок редица погасителни вноски като били посочени и кои погасителни вноски не са платени в уговорения срок с падежни дати от 25.11.2010 г. и следващи. Към заявлението било представено извлечение от счетоводните книги на жалбоподателя, извлечение от договор за представяне на кредит „Развитие” от 30.10.2008 г., и анекси към договора от 2009 и 2010 г. В т.1.15 от Договора за банков кредит било посочено, че кредитополучателят декларира адрес за кореспонденция за целите на договора, както следва: гр.С., бул.”Х.Д.” № *. В т.8.1.2 от стандартните условия по кредита било посочено, че предсрочна изискуемост на кредита настъпва, когато кредитополучателя не е погасил изцяло в срок, която и да е погасителна вноска по главницата, дължимите лихви, такси или комисионни съгласно тарифата на банката. В т.8.2. от условията по кредита било посочено, че при обявяване на кредита за предсрочно изискуем банката изпраща писмено уведомление за изпълнение на цялото задължение на адреса за кореспонденция на кредитополучателя по договора. Страните в т.10.4 от договора се съгласявали, че се обвързват от адресите за кореспонденция, декларирани съгласно т.1.15 от договора. Съответно в т.10.4.2 било постигнато споразумение, че „всички уведомения, покани, съобщения и документи изпратени от някоя от страните по договора и достигнали до посочения от насрещната страна адрес за кореспонденция се считат за валидно получени и обвързват насрещната страна независимо дали е била открита на адреса и/или е потвърдила писмено или по друг начин получаването им. Страните се съгласявали, че уведомлението, поканата, съобщението или документа са достигнали до адреса за кореспонденция и винаги, когато има потвърждение от доставчика на пощенски или куриерски услуги, че са били доставени на адреса, но не приети или непотърсени от адресата”. Към договора за кредит били представени анекси от 2009 и 2010 г., с които като солидарни длъжници в задължението встъпват съответно Т.Т.В., Т.В.В. и П.Т.В. с адреси за кореспонденция бул.”Х.Д.” № *. По втория анекс от 2010 г. като солидарни длъжници встъпили З.В.В. и „СТРОЙ БУЛ” ЕООД, представлявано от З.В.В.. В т.9.4. от анекса за двамата солидарни длъжници Зорница Вълкова и „СТРОЙ БУЛ” ЕООД като адрес за кореспонденция бил посочен гр.С., бул.”Х.Д.” № *. По делото са представени и писма до солидарните длъжници и до длъжника, с които същите са били уведомени за настъпилата предсрочна изискуемост на цялото вземане по отпуснатия кредит, поради неизпълнението му като писмата са били изпратени на декларираните за кореспонденция адреси, а именно гр.С., бул.”Х.Д.” № * и доставчикът е посочил, че не е връчил писмата, а същите са били върнати на подателя. На длъжника „СТРОЙ БУЛ” било изпратено съобщение и на адрес бул.”Х.Д.” № *, където е неговото седалище, но писмото също било върнато на подателя.

          Разпореждането за отказ от издаване на Заповед за изпълнение било връчено на жалбоподателя на 27.04.2012 г.  и в рамките на законоустановения едноседмичен срок на 03.05.2012 г. била депозирана процесната частна жалба.

          Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт, разгледана по същество същата е основателна.

          В разпоредбата на чл. 417 ал.1 т.2 от ГПК е посочено, че може да се поиска издаване на Заповед за изпълнение въз основа на документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания от държавните учреждения, общините и банките. В настоящия случай жалбоподателят е депозирал Заявление за издаване на  Заповед за изпълнение като в него е посочил и съответно е приложил извлечение от счетоводните си книги установяващи вземането му към посочените по-горе длъжници на основание договор за предоставяне на кредит „Развитие” от 2008 г., вноските по които не са били изпълнявани на уговорените дати . Освен това жалбоподателят е приложил и Договора за банков кредит, както и Анексите към него, от които безспорно се установява, че страните са се били споразумели при неизпълнение и забавяне заплащането на която и да е вноска по договора, същият да се счита за прeдсрочено изискуем. Само и единствено на основанието посочено в т.8.1.2 , непогасеното вземане по кредита следва да се счита за изискуемо, като непогасяването на вноските е видно от представеното извлечение от счетоводните книги на жалбоподателя. Действително в стандартните условия към договора страните са се били споразумели кредитополучателят да получава уведомително писмо за това, че се дължи изпълнение на цялото задължение по обявения за предсрочно изискуем кредит, но тази клауза не прави вземането изискуемо или неизискуемо. Изискуемостта на вземането настъпва със самото непогасяване на редовните вноски- така както е било договорено в чл. т.8.1.2 от Договора за кредит. Въпреки това, следва да се има предвид, че страните са посочили адрес за кореспонденция и са се споразумели всички книжа касаещи договора и анексите към него да се изпращат на тези адреси за кореспонденция и независимо дали са получени на практика от страните, да се считат за връчени. Ето защо изводът на първоинстанционния съд, че след като писмата касаещи обявяването на кредитора за предсрочно изискуем не са били получени лично от длъжниците, не е настъпила предсрочна изискуемост на вземането е неправилен. Предсрочната изискуемост на вземането е настъпила за дължимостта на цялото вземане, длъжниците са били надлежно уведомени на адресите си за кореспонденция и следва да се издаде Заповед за изпълнение и изпълнителен лист .

          С оглед на гореизложеното, основателна се явява претенцията за присъждане на деловодни разноски пред въззивната инстанция за жалбоподателя, които видно от представените писмени доказателства са в размер на 2273.03 лева. Те следва да се присъдят от РС с издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

          Въз основа на изложеното, съдът

 

 

                                                О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

          ОТМЕНЯ Разпореждане от 17.04.2012 г. по ч.гр.д. № 1664 по описа за 2012 г. на Сливенския районен съд като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

          ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за произнасяне по заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист съобразно горните мотиви.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.