О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      N 

 

гр. Сливен, 28.05.2012 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                              МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                 мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева въз.ч.гр.  д.  N 295 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

Обжалвано е разпореждане, с което е уважена молба за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 и чл. 418 от ГПК и изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводните книги на банка.

Частният жалбоподател твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като визираният в договора за кредит, по който той е поръчител, краен срок за погасяване на кредита е 24.02.2011г., а заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист е депозирано в съда на 22.12.2011г., тоест – след изтичане на 6 месечния срок по чл. 147 от ЗЗД. Поради това счита, че отговорността му като поръчител по договора за кредит е отпаднала. Развива подробни съображения в тази насока, като се позовава на разпоредбите на ЗЗД, уреждащи зависимостта между задълженията на прекия длъжник и поръчителя. Заявява, че срокът по чл. 147 ал. 1 от ЗЗД е преклузивен и съдът без искане на поръчителя трябва да провери дали кредиторът е предявил иск против длъжника преди изтичането му. В обобщение моли въззивния съд да отмени разпореждането на СлРС от 27.12.2011г., да отхвърли заявлението, да обезсили издадените заповед за незабавно изпълнение на парично вземана и изпълнителен лист, и му присъди разноските по делото.

Частната жалба е подадена в срока и заедно с подадено възражение срещу издадената заповед за незабавно изпълнение.

В законовия срок не е постъпил отговор от насрещната страна.

Настоящият състав намира частната жалба за неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 419 ал. 2 от ГПК частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение може да се основава само на съображения, извлечени от актовете по чл. 417. В случая  частният жалбоподател оспорва правоотношението и излага материално правни доводи, а доколкото представеният документ по чл.  417 т. 3 от ГПК е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника, твърденията във връзка с отпадането на отговорността му не могат да бъдат изследвани и обсъждани в това производство. Наведените съображения са такива по съществото на спора и следва да се разгледат и разрешат в спорен исков процес, какъвто би се развил, ако кредиторът предяви иск за установяване на вземането си, с оглед оспорването му с възражение.

Ето защо частната жалба и искането за присъждане на разноски са неоснователни. и не следва да се уважават.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Й.Р.Й. ***, против разпореждане от 27.12.2011г.  по ч.гр.д.№ 8175/11г. на СлРС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ: