О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 04.06.2012г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти юни през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№313 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от „БУЛИДА” ООД, гр.Бургас чрез пълномощника му адв.Д.Х. против Разпореждане от 06.04.2012г. на Сливенски районен съд, постановено по ч.гр.д.№4566/2011г. по описа на съда, с което е обезсилена изцяло заповед за изпълнение на парично задължение №3414/19.07.2011г. на основание чл.417 от ГПК, както и издадения изпълнителен лист въз основа на нея по ч.гр.д.№4566/2011г. на СлРС и е прекратено производството по делото.

            Жалбоподателят „Булида” ООД, гр.Бургас твърди, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно. Съображенията на съда за постановяването му били, че дружеството – заявител не е представило доказателства, че е предявило иск против длъжника за установяване на оспореното от последния вземане. Този извод на съда бил необоснован, в противоречие с доказателствата по делото. Посочва, че той своевременно е подал до СлРС молба, към която е приложил копие от искова молба, подадена до СлОС, по повод на която е образувано т.д.№78/2011г. Посочва, че само в случай на непредставяне на доказателства за предявяване на иска първоинстанционния съд може да обезсили заповедта за изпълнение и изпълнителния лист. Моли съда да отмени обжалваното разпореждане и да отхвърли искането за обезсилване на издадената заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

            По делото е постъпил отговор на частната жалба в законоустановения срок от другата страна – „Берко-2006” ООД, гр.Сливен, която намира частната жалба за неоснователна. Посочва, че при направено в срок възражение от длъжника кредитора „Булида” ООД, гр.Бургас е подал искова молба пред СлОС, с която е предявил иск за съществуване на вземането си по чл.422 от ГПК и въз основа на нея било образувано т.д.№78/2011г. по описа на СлОС. Постановеното от районния съд разпореждане има своето основание, но то не е поради непредявяване на иск по оспореното вземане. Посочва, че в следствие отказ от иска и влязло в сила определение за прекратяване на производството по т.д.№78/2011г. на СлОС заповедта за изпълнение и изпълнителния лист следва да се обезсилят. Основанието за постановяване на разпореждането за обезсилване е именно прекратяване на производството по иска, поради отказ от същия. 

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            Въз основа на подадено от „Булида” ООД, гр.Бургас заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, СлРС по ч.гр.д.№4566/2011г. е издал на заявителя заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК №3414/19.07.2011г. и изпълнителен лист от 19.07.2011г. против солидарните длъжници „Берко 2006” ООД и П.В. Б.. В законоустановения срок двамата длъжници са подали възражение по чл.414 от ГПК за недължимост на сумите по издадената заповед за изпълнение. С разпореждане от 09.08.2011г. районният съд е уведомил заявителя относно подадените възражения и му е указал предявяване на иск за установяване на вземането в едномесечен срок. Съобщението с даденото указание е връчено на заявителя на 25.08.2011г. На 19.09.2011г. по делото е постъпила молба от заявителя, с която е представено копие от исковата молба по чл.422 от ГПК относно оспореното от длъжника вземане с отразен входящ номер от 19.09.2011г. по описа на компетентния СлОС. С разпореждане от 07.10.2011г. съдията-докладчик е приел и приложил молбата и приложението към делото.

            На 07.02.2012г. по ч.гр.д.№4566/2011г. е постъпила молба от П.В. Б. в лично качество и като управител на „Берко-2006” ООД, гр.Сливен, в която се посочва, че по предявения от заявителя иск по чл.422 от ГПК за установяване съществуването на оспореното вземане било образуване производство по т.д.№78/2011г. В последствие заявителят оттеглил предявения иск и производството по делото било прекратено. Поради това длъжникът моли съда да обезсили издадения по ч.гр.д.№4566/2011г. изпълнителен лист.

            Въз основа на искане от СлРС, СлОС с писмо от 16.02.2012г. уведомява районния съд, че т.д.№78/2011г. на СлОС със страни „Булида” ООД и „Берко 2006” ООД с правно основание чл.422 от ГПК е прекратено с определение от 17.11.2011г., влязло в сила на 19.12.2011г.

            С атакуваното разпореждане от 06.04.2012г. Сливенски районен съд е обезсилил изцяло издадената по делото заповед за изпълнение и изпълнителен лист, като е прекратил и производството по делото. За да постанови този резултат СлРС е констатирал, че по делото е постъпило възражение против заповедта за изпълнение и съдът е указал на заявителя за възможността да предяви иск относно вземането си в едномесечен срок от съобщаването. Районният съдия е приел, че съобщението с дадените указания е връчено на заявителя на 16.09.2011г., но в указания 1-месечен срок заявителят не е представил доказателства, че е предявил иск против длъжника относно оспореното вземане. Поради това съдът е приел, че следва незабавно да прекрати делото и да обезсили издадената заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК и изпълнителния лист. По тези съображения и на основание чл.415, ал.2 от ГПК, поради непредставяне в срок на доказателства за предявен иск относно вземането, районният съд е постановил атакуваното разпореждане.

Препис от разпореждането е връчено на заявителя „Булида” ООД, гр.Бургас на 17.04.2012г., като в законоустановения и указан едноседмичен срок - на 23.04.2012г. е подадена разглежданата жалба против него.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването и в законоустановения срок.

            Извършвайки служебна проверка относно валидността и допустимостта на обжалваното разпореждане, съдът констатира, че същото е недопустимо.

            На 07.02.2012г. СлРС е сезиран с молба, подадена от длъжниците по делото – „Берко – 2006” ООД и П. Б. с искане за обезсилване на издадения по делото изпълнителен лист, поради факта, че образуваното въз основа на предявения от заявителя иск по чл.422 от ГПК за установяване на оспореното вземане, предмет на издадената заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, е прекратено, поради оттегляне на предявения иск от ищеца – заявителя.

            Тази молба не е разгледана и районният съд не се е произнесъл по нея. Изложените в нея съображения не са обсъдени от СлРС. Съдът на практика се е произнесъл по искане, с което не е бил сезиран, без да се произнесе по искането, с което е сезиран. С атакуваното разпореждане той е разгледал въпрос, свързан с представянето на доказателства за предявяване на иска по чл.422 от ГПК и противно на приетото от самия него с р.з. от 07.10.2011г., че такива са представени, е приел противното и е постановил обжалваното определение на основание чл.415, ал.2 от ГПК. Тъй като молбата на длъжниците е на съвсем различно основание и в обжалваното определение няма абсолютно никакво споменаване относно съображенията и исканията, направени с нея, въззивният съд приема, че районния съд въобще не я е разгледал и не се е произнесъл по нея. Поради това обжалваното разпореждане се явява недопустимо, тъй като съда се е произнесъл по искане, с което не е сезиран без разгледа и да се произнесе по искането, с което е сезиран.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278, ал.4, вр. с чл.270, ал.3 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ОБЕЗСИЛВА Разпореждане от 06.04.2012г., постановено по ч.гр.д.№4566/2011г. на Сливенски районен съд, като НЕДОПУСТИМО.

ВРЪЩА ч.гр.д.№4566/2011г. на Сливенски районен съд за разглеждане и произнасяне от същия състав на искане вх.№3181/07.02.2012г. по вх. регистър на СлРС, подадено от П.В. Б. в лично качество и като управител на „Берко-2006” ООД, гр.Сливен.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.