ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

05.06.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на пети юни…...……………………….

през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                              Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  314 описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на С.И.Р. против Определение по ч.гр.д. № 249/2011 г. по описа на Районен съд – Котел, с което е спряно на основание чл. 432 във вр. чл. 438 от ГПК принудителното изпълнение провеждано от ЧСИ П.Р., рег.№ 835, с район на действие СлОС, по изп. лист издаден по ч. гр.д.№ 249/11 на КРС.  В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно, тъй като спиране по посочения текст следва да бъде извършено от ОС, а не от РС; длъжникът е получил съобщение от ЧСИ на 14.11.2011г. и до момента не е подал възражение, а също така по пр. рег.№ 1101/11 на РП-Котел, рег.№ 18138/12, вх.№ 4020/12 на РУ-„Полиция” е отказано образуването на наказателно производство по сигнала на Д. Л. Л., който е посочен като основание за спиране на производството по изп. дело. Моли съда да постанови определение, с което отмени Определение № 214/02.12.2011г. по ч. гр.д.№ 249/2011г. по описа на КРС.

            Частната жалба е допустима. Същата е подадена в срок, тъй като съобщение за определението на КРС, с което е спряно принудителното изпълнение провеждано от ЧСИ П.Р., рег.№ 835, с район на действие СлОС, по изп. лист издаден по ч. гр.д.№ 249/11 на КРС не връчено на страните т.е. срокът за обжалване на е започнал  да тече.

            Разгледана по съществото си, частната жалба е основателна.

            Заявителят С.И.Р. е подал  на 15.06.2011г. до КРС , заявление по чл. 410 от ГПК, за издаване на заповед да изпълнение на парично задължение срещу Д. Л. Л., за сумата 1 000лв., дължима по сключен граждански договор от 08.10.2010г. Към заявлението няма представени писмени доказателства. КРС е разпоредил издаването на Заповед за изпълнение № 179/15.06.2011г., за сумата 1000лв., ведно със законната лихва, считано от 15.06.2011г. до изплащането на вземането и връчването й на длъжника. Съобщението до длъжника е изпратено на адреса посочен в заявлението с. М., ул. „В.Б.” №*.  Съобщението е върнато, без да е връчено, като връчителя е посочил адрес в гр. София. Разпоредено е връчването на този адрес.

Тъй като длъжника не е бил намерен и на него, съдът е разпоредил да се извърши справка за настоящия и постоянен адрес на длъжника. От направената справка е видно, че такъв е адреса в с. М.,общ. Котел, ул. „В.Б.” №*. На основание чл. 47 ал.1 от ГПК на този адрес е залепено съобщение. Тъй като, срокът за възражение е изтекъл безуспешно е издаден изпълнителен лист по заповедта.

            По издадения изпълнителен лист е образувано изп. дело № 20118350401116 по ориса на ЧСИ П.Р., рег. № 835 на КЧСИ, с район на действие СлОС. До длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение  на 08.11.2011г. Не са представени доказателства, кога същата е получена от длъжника. По ч гр.д.№ 249/11 на КРС, липсват доказателства да е подадено възражение до КРС или възражение по реда на чл. 423 от ГПК до ОС.

            На 01.12.2011г., длъжникът Л. е подал до КРС, по ч гр.д. № 249/11 по описа на КРС, молба, с която е поискал спирането на принудителното изпълнение провеждано от ЧСИ П.Р., рег.№ 835, с район на действие СлОС, по изп. лист издаден по ч. гр.д.№ 249/11 на КРС, на основание чл. 432 във вр. чл. 438 от ГПК, тъй като е подал до РП-Котел сигнал за извършено престъпление, за това че чрез използване  на документ с невярно съдържание, или на неистински, или на преправен документ опитва до получи чужда движимо или недвижимо имущество, с намерение да го присвои.

            КРС, с атакуваното определение, е спрял изпълнителното производство.

            С частната жалба е представено Постановление за отказ да се образува наказателно производство от 09.04.2012г. по пр. рег.№ 1101/11 на РП-Котел, рег.№ 18138/12, вх.№ 4020/12 на РУ-„Полиция”, по сигнала подаден от Л., за което няма данни дали е влязло в сила.

            Обжалваното определение е незаконосъобразно. КРС не е компетентен да спре изпълнителното производство на основание чл. 438 от ГПК. Тази процедура е от компетентността на ОС, който при подадена жалба срещу действията на СИ може да спре изпълнението, като изпрати съобщение на СИ. В случая липсват доказателства за подаването на жалба против действията на СИ, поради което и искането е напълно неоснователно. Съдът не е обвързан с посоченото от молителя правно основание за допускане на спиране на изпълнението, но в конкретния случай липсва каквото и да е основание за спиране на същото, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено и съдът да се произнесе по същество, като остави подадената молба без уважение.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

            ОТМЕНЯ 214/02.12.2011г. по ч. гр.д.№ 249/2011г. по описа на Районен съд Котел, с което е спряно изпълнението по провеждано от ЧСИ П.Р., рег.№ 835, с район на действие СлОС, по изп. лист издаден по ч. гр.д.№ 249/11 на КРС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д. Л. Л. ЕГН **********, с адрес за призоваване гр. С., бул. „Ал. С.” № *, ет.*, ап.*, по молбата му от 01.12.2011г. по ч. гр.д.№ 249/11 по описа на КРС, за спиране на изпълнението по изп. дело № 20118350401116 по ориса на ЧСИ П.Р., рег. № 835 на КЧСИ, с район на действие СлОС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: