О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 28.06.2012г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : Х. МАРЕВА

 

        СВЕТОС.А  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия СветоС.а Костова ч. възз.гр.д. № 327 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е образувано по повод частна жалба от М.И.В. против протоколно определение от о.с.з. проведено на 16.05.2012г. по гр.д. № 239/2005г. по описа на Районен съд – Нова Загора.

Частния жалбоподател М. В. твърди, че е наследник на С. Д. И., която е дъщеря на общия наследодател на процесните имоти, предмет на производството за съдебна делба. В проведеното съдебно заседание на 16.05.2012г., чрез процесуалния си представител е поискала да се изключат от делбената маса на осн. чл. 345 от ГПК личните земи с площ от 57 дка на Т. и С. Д.. Съдът с определение не е уважил искането. Частния жалбоподател твърди, че по този начин се прегражда по – нататъшния ход на делото, като това ще доведе до едно ново порочно решение.

Предвид горното от въззивния съд се иска да отмени атакуваното определение като незаконосъобразно и допусне делба между наследниците на Д.С. Бинев и наследниците на Т. Д. и С. Д..

Частната жалба е правилно администрирана от първоинстанционния съд, като е връчена за отговор на процесуалния представител на ответниците.

В указания от съда срок е депозиран отговор, в който се излагат подробни аргументи по отношения недопустимостта и неоснователността на частната жалба. Твърди, че атакуваното определение не е от категорията съдебни актове, подлежащи на инстанционен контрол. Сочи се, че в първа фаза на делбата има постановено решение, което е минало инстанционна проверка. Същото е определило между кои страни и за кои имоти е допусната делбата, както и наследствените квоти на всеки от съделителите. Твърди се, че направеното искане по реда на чл. 345 от ГПК е несвоевременно, като се сочи че същото не изпълва законовите предпоставки на разпоредбата, тъй като в случая няма съсобственици -трети лица, извън кръга на наследниците.

След подробен анализ на изложеното в частната жалба и наведените възражения в депозирания отговор по нея, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд, констатира следното :

Частната жалба е недопустима, подадена срещу съдебен акт, който не подлежи на инстанционен контрол.

В проведеното с.з. на 16.05.2012г. пред РС – Нова Загора е направено искане за поставяне на въпроси и задачи към експерта, изготвил назначената по делото експертиза, с цел отделяне от наследствената маса на конкретни допуснати до делба недвижими имоти. Първоинстанционния съд се е произнесъл с мотиви, че искането за поставяне на такава задача към експерта е неоснователно, тъй като по делото има влязло в сила Решение – І ва фаза на делбата, определящо между кои имоти и кои наследници ще се извърши делбата, както и при какви делбени квоти. Правилно първоинстанционния съд е преценил, че това решение изцяло обвързва по - нататъшния ход на делото. Недопустимо е по реда на разглеждане на частните жалби да се иска и преразглеждане на влязлото в сила решение. Атакуваното протоколно определение, постановено на 16.05.2012г. във връзка със събиране на доказателства по делото не подлежи на инстанционен контрол, тъй като същото не прегражда по нататъшния ход на делото, нито е изрично предвидено в закона.

Гореизложеното налага оставяне без разглеждане на депозираната частна жалба и прекратяване на производство, без да се навлиза в същината на изложените доводи и възражения.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав при СлОС

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната частна жалба от М.И.В. с ЕГН ********** *** против постановеното протоколно определение в проведеното о.с.з. на 16.05.2012г. по гр.д. № 239/2005г. по описа на РС – Нова Загора.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.гр.д. № 327/2012г. по описа на СлОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба при условията на чл. 280, ал.1 от ГПК пред ВКС, в едноседмичен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                            2.