О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр. Сливен, 14.06.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети юни  през две хиляди и дванадесета година в състав:

        

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                       ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                мл.с.  КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от мл.съдия Кондова ч. гр. д. № 330 по описа за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2, вр.чл.418, ал.4 ГПК.

Инициирано е по частна жалба  от „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ”АД , ЕИК 121887948, със седалище и адрес на управление гр.С., община С., район М., бул.”Ц. ш.” № *, депозирана от процесуален представител по пълномощие, съгл.чл.32,т.1 ГПК.

Атакува се Разпореждане на СлРС от 24.04.2012г., постановено по ч. гр.д.№ 1876/2012г. на същия съд, с което е отхвърлено искането на настоящия жалбоподател  за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за заплащане от длъжника ЕТ Д.Д. – ДИС, с представител Д.И.Д. *** на сума в размер 28 332,14 лв., като неоснователно.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на постановеното разпореждане. Съдът не бил изложил ясни и категорични правни доводи за мотивиране на така постановения съдебен акт. Неправилно съдът счел, че представения към заявлението договор за финансов лизинг № 90349/11.03.2010г. не е визиран в разпоредбата на чл.417 ГПК и не удостоверява подлежащо на принудително изпълнение вземане. Жалбоподателят намира, че този договор ясно и недвусмислено представлява документ, удостоверяващ ликвидно и изискуемо вземане срещу длъжника. Освен това като  редовно извънсъдебно изпълнително основание, представения документ притежавал нотариално заверено удостоверяване на подписите на страните по договора – лизингодател и лизингополучател, извършено от Нотариус Г.В., с рег. № 388 на Нотариалната камара и с район на действие РС Стара Загора. Това обстоятелство свидетелствало, че документа е редовен от външна страна, а претендираните суми макар и непосочени в цели числа били определяеми, тъй като в договора за финансов лизинг конкретно бил регламентиран начина на тяхното изчисляване.

От настоящата съдебна инстанция се иска отмяна на постановеното от СлРС разпореждане и уважаване искането на молителя „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ”АД за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по чл.417 ГПК, съгласно подаденото заявление.

Сливенски окръжен съд, намира депозираната частна жалба за редовна и допустима, подадена е в законоустановения срок, от правно легитимиран субект, разполагащ с правен интерес от обжалване на съдебен акт, чрез постановилия го съд.

Разгледана по същество частната жалба е основателна.

Производството по ЧГД № 1876/2012г. по описа на СлРС е образувано по заявление на „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ”АД , ЕИК 121887948, със седалище и адрес на управление гр.С., община Столична, район М., бул.”Ц. ш.” № *, депозирано от процесуален представител по пълномощие за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, съгл.чл.418, вр.чл417 ГПК срещу длъжника ЕТ Д.Д. – ДИС, с представител Д.И.Д. ***.

С разпореждане от  24.04.2012г. районният съд отхвърлил искането на молителя, като приел, че представения към заявлението документ – договор за финансов лизинг не е от категорията документи, визирани в разпоредбата на чл.417 ГПК.

Така формираният правен извод не намира опора в закона.

В случая съдът следва да провери дали документът, който се представя към заявлението е от естеството на предвидените в чл.417 ГПК и като такъв дали отговаря на законовите изисквания за форма и съдържание, след което да се пристъпи към проверка дали документа по своето съдържание удостоверява годно за изпълнение притезателно право.

Представеният към заявлението на молителя и настоящ жалбоподател оригинал на договор за финансов лизинг на пътно превозно средство № 90349/11.03.2010г., ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 /представляващо погасителен план/, неразделна част от договора са оформени писмено с нотариална заверка на подписите на страните. Макар договорът за финансов лизинг да е неформален, страните са го сключили в писмена форма  с нотариално удостоверяване на подписите си. В този смисъл представения към заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист документ попада сред категорията документи, посочени в разпоредбата на чл.417, т.3 ГПК. Този документ е редовен от външна страна, доколкото формата и съдържанието му не будят основателни съмнения при външен преглед, създава яснота относно авторството и материализираното в него вземане.

Изискуемостта на подлежащото на изпълнение вземане се удостоверява, както от клаузите на договора, така и от Приложение №1 и № 2,които са неразделна част от него и  където са описани дължимите плащания по договора – встъпителна вноска, такса за обслужване на договора, месечни лизингови вноски, лихви, неустойки, валута на плащанията и др. задължения. Изискуемостта на вземането за неустойка за разваляне на договора, поради неизпълнение от страна на длъжника се установява от представеното към документа уведомително писмо № 003272/14.06.2011г. и обратна разписка за получаването му.

 

 

С оглед изложеното настоящият съдебен състав намира, че представения договор за финансов лизинг към заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение е документ от категорията на визираните в чл.417, т.3 ГПК, редовен е от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника  Д.Д.-ДИС ЕТ.

Необходимо е заявлението на молителя „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ”АД с ЕИК 121887948, със седалище и адрес на управление гр.С., община С., район М., бул.”Ц. ш.” № *, срещу длъжника Д.Д.-ДИС ЕТ с представител Д.И.Д. ***  за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за претендираната сума 28 332,14 лв., включваща:

- 10 273,11 лв.- главница по договор за финансов лизинг № 90349/11.03.2010г. за период от 15.09.2010г. до 06.07.2011г.;

- 940,30 лв. – просрочена възнаградителна лихва от 15.01.2011г. до 06.07.2011г.;

-1 220,22 – неустойка за забава за период от 31.10.2010г. до 06.07.2011г.;

- 1872,65 лв. – просрочени други задължения и включващи застрахователни премии, данъци и такси и нотариални и съдебни такси за период от 13.06.2010г. до 31.03.2012г.;

- 12 344,44 лв. – неустойка на основание чл.30, ал.1, б.”В” от договора, а именно неизпълнение и разваляне на договора за периода 11.03.2010г. до 06.07.2011г.

-1681,41 лв. – законна лихва за забава върху главницата за периода от 07.07.2011г. до 31.03.2012г.

- законна лихва от датата на постъпване на заявлението в съда до изплащане на вземането, както и направените разноски по ч. гр.д. № 1876/2012г. в размер на 566,64 лв.- държавна такса и 732,58 лв. – адвокатски хонорар, да бъде уважено, като основателно.

Делото следва да бъде върнато на СлРС за произнасяне по заявлението с оглед дадените по-горе указания и за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Сторените в настоящото производство деловодни разноски от страна на жалбоподателя в размер на 283,32 лв. – платена държавна такса, следва да бъдат уважени, като се присъдят от СлРС с издаването на заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

 

Воден от гореизложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Разпореждане  на СлРС от 24.04.2012г., постановено по ч. гр.д.№ 1876/2012г., като неправилно и незаконосъобразно.

 

 

 

 

 

ВРЪЩА делото на СлРС за произнасяне по заявлението на „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ”АД , ЕИК 121887948, със седалище и адрес на управление гр.С., Община С., район М., бул.”Ц. ш.” № * за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу  длъжника Д.Д.-ДИС ЕТ, с представител Д.И.Д. ***, съобразно горните мотиви.

 

 

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                           1.

                                                                                           2.