ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 09.07.2012г.

 

Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на девети юли през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

като разгледа докладваното от  Хр. Марева въззивно ч.гр.дело № 331 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството се движи по реда на гл. ХХІ от ГПК.

Образувано е по частна жалба на адв. П.В. в качеството й на пълномощник на „Уникредит лизинг” АД против разпореждане от 24.04.2012г. по ч.гр.д. № 1877/12г. на РС – Сливен, с което е отказано издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу Д.Д.-*** за сумата от 101393.53лв., представляваща договорни задължения по развален договор № 90348/11.03.2010г. за финансов лизинг на ППС с нотариална заверка на подписите, извършена от Нотариус Г.В., рег. № 388 на НК и район на действие РС – Стара Загора.

Поддържа се, че разпореждането е неправилно.

Посочената сума представлява сбор от: главница в размер на 45978.04лв. за периода 15.09.2010г. – 06.07.2011г.; просрочена договорна лихва - 3248.52лв. за периода 15.12.2010г. – 06.07.2011г.; 5488.92лв. – неустойка за забава в периода 31.10.2010г. – 06.07.2011г.; 6528.48лв., представляваща други задължения вкл. премии, данъци и такси, нотариални и съдебни такси за периода 10.01.2010г. – 31.03.2012г.; 34201.81лв. неустойка за неизпълнение и разваляне на договора за периода 11.03.2010г. – 06.07.2011г.; 5947.76лв. законна лихва за забава върху главницата за периода от 07.07.2010г. до 31.03.2012г., законна лихва от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на сумите.

Посочва, че съдът не е изложил мотиви относно извода си, че представения документ не представлява основание по чл. 417 от ГПК, при положение, че представения документ представлява такова по чл. 417, т. 3 от ГПК – договор с нотариална заверка на подписите, а претендираните суми са определяеми.

Иска се отмяна на обжалваното разпореждане и уважаване на заявлението за издаване на

Частната жалба е допустима съгласно чл. 274 ал.1 т.2 във вр. с чл. 418 ал.4 от ГПК.

От данните по представеното ч.гр.д № 1877\12г. по описа на РС – Сливен и доказателствата – представени с частната жалба се установява следното:

Подадено е заявление от „Уникредит лизинг” АД за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против „Д.Д. – ДИС” ЕТ за сумата от 101393.53лв., представляваща договорни задължения по развален договор № 90348/11.03.2010г. за финансов лизинг на ППС с нотариална заверка на подписите, извършена от Нотариус Г.В., рег. № 388 на НК и район на действие РС – Стара Загора, която сума представлява сбор от: главница в размер на 45978.04лв. за периода 15.09.2010г. – 06.07.2011г.; просрочена договорна лихва - 3248.52лв. за периода 15.12.2010г. – 06.07.2011г.; 5488.92лв. – неустойка за забава в периода 31.10.2010г. – 06.07.2011г.; 6528.48лв., представляваща други задължения вкл. премии, данъци и такси, нотариални и съдебни такси за периода 10.01.2010г. – 31.03.2012г.; 34201.81лв. неустойка за неизпълнение и разваляне на договора за периода 11.03.2010г. – 06.07.2011г.; 5947.76лв. законна лихва за забава върху главницата за периода от 07.07.2010г. до 31.03.2012г., законна лихва от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на сумите.

Към заявлението са приложени договор за финансов лизинг на ППС № 90348/11.03.2010г. с нотариална заверка на подписите, сключен между заявителя като лизингодател  и посочени длъжник като лизингополучател, с който лизингодателят се е задължил да придобие определено ППС и да го предостави на лизингополучателя за ползване срещу уговорено с договора възнаграждение.

В чл. 5 от договора са определени условията за плащане на възнаграждението съгласно приложение – посочено като № 1, представляващо неразделна част от договора.

В чл. 6 от договора са уговорени условията за изпълнение на задължението на лизингодателя.

В договора освен задължение за заплащане на лизинговата цена са предвидени и следните парични задължения за лизингополучателя:

в чл. 12, ал. 2 - поемането на риска и разноски свързани с експлоатацита и поддържането на лизинговия обект;

в чл. 13, ал. 1 – сключването на договор за застраховка за сметка на лизингополучателя срещу рискове епроделени в Общите условия и Приложение № 1, като дължимите по договора за застраховка суми се заплащат при подписване на договора

в чл. 13, ал. 2 – задължение за заплащане на застрахователни премии за нов срок за застраховка, ако първоначалната е изтекла по време на срока на договора;

в чл. 13, ал. 3 – допълнителни застрахователни премии за дозастраховане до попълване на пълната застрахователна сума при всяко изплащане на частична щета;

в чл. 13, ал. 5 е предвидено, че ако лизингополучателя не заплаща застрахователните премии, лизингодателя има право и сам да плати дължимите застрахователни премии, които лизингодателя е длъжен да възстанови при поискване;

в чл. 19, ал. 1 лизингополучателя е поел задължение да заплаща в срок всички лизингови вноски, разходите свързани с ползването на обекта, вкл. пътен данък и други плащания редовно и в срок;

чл. 19, ал. 7 – да заплати премиите за застраховка на лизинговия обект, за своя сметка в полза на лизингодателя както е уговорено в договора за финансов лизинг, както и всички разходи по съхранението, опазването, поддръжката и експлоатацията на лизинговия обект.

В чл. 30, ал. 1 от договора са предвидени неустойки за забава: А – по 0,07% на ден върху сумата на забавено плащане съгласно договора за всеки ден забава, но не повече от 50% и В – при разваляне на договора по вина на лизингополучателя в размер равен на разликата между лизинговат ацена на обекта и вече платените от лизингополучателя месечни вноски, а когато развалянето е преди предаването на обекта – в размер на сумата на встъпителната вноска или авансовото плащане

За установяване вида и размера на паричните задължения на длъжника и изпълнение на насрещното задължение на лизингодателя са представени следните документи:

Приложение № 1 с нотариална заверка на подписите, в което е определен срока на договора – от 10.02.2010г. до 15.03.2012г.; лизинговата цена в размер на 41231.07 EUR без ДДС, размер на такса за обслужване 364.55 EUR; задължение за заплащане на лизинговата цена на 23 броя месечни вноски в размер съгласно Приложение №2, представляващо неразделна част от договора, с падеж на първата – първо число от месеца и на всяка следваща – до 15 число, които включват главница и лихва; задължение за заплащане на договорна лихва;

Приложение № 2 с нотариална заверка на подписите към ЛД № 90348, съгласно който за посочения в заявлението период са дължими равни месечни вноски в размер на 2629.67 EUR, включващ главница и лихва съгласно приложение № 1;

Представени са следните документи без нотариална заверка на подписите: анекс от 11.03.2010г., касаещ прехвърлянето на собствеността, както и поемане на задължение от страна на лизингополучателя; потокол от 11.03.2010г. за съответствие, подписан от страните по договора, в който е посочено, че лизинговия обект предаден по ЛД 81004, съответства на лизинговия обект по ЛД 90348, а именно: седлови влекач, марка „Рено”, модел „Премиум”, рама № VF622GVA000139881.

Освен подписани от длъжника документи, към заявлението са представени и следните изходящи от заявителя документи: извлечение от счетоводни книги; уведомително писмо и обратна разписка, в която е посочено, че е получена от лице Р.Д. на адрес в гр. С.: ул. „М.Г.” № *.

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага извода, че частната жалба е основателна частично и заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист следва да се уважи за сумата 45978.04лв., представляващи месечните вноски, включващи главница договорни лихви за периода 15.09.2010г. до 06.07.2011г.; договорна лихва за същия период в размер на 3248.52лв. и неустойка за забава в размер на 5488.92лв. за периода 31.10.2010г. – 06.07.2011г.

По подаденото заявление отказът – постановен с разпореждането на първоинстанционния съд, макар при липса на мотиви като краен резултат следва да бъде потвърдено относно неустойка за неизпълнение и разваляне на договора в размер на 34201.81.лв.; законна лихва за забава върху главницата за периода 07.07.2011г. – 31.03.2012г. в размер на 5947.76лв., както и за всички посочени други задължения – застрахователин премии, данъци и такси, разходи за нотариални и държавни такси.

Неправилен е изводът на първоинстанционния съд, че представените документи не отговарят на изискванията на чл. 417 от ГПКС за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Представения договор за финансов лизинг  е основание по чл. 417, т. 3 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение, тъй като договорът за лизинг с нотариална заверка на подписите на страните, както и представените с него приложения № 1 и № 2, установяващи наличие на конкретни по размер задължения на лизингополучателя. Съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба № 32 на Министерство на правосъдието за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, когато се удостоверява документ, който съдържа повече от един лист, удостоверяването се извършва като всеки два листа се скрепят с подписа и печата на нотариуса най-малко на две места. Когато приложенията към един договор - неразделна част от него са оформени от нотариуса по този начин и на последната страница от договора са удостоверени подписите на страните върху документа, се счита, че нотариалната заверка на подписите се отнася и за приложенията към договора като неразделна негова част. Поради обстоятелството, че приложение № 1, приложение № 2 са оформени по посочения начин, следва да се приеме, че същите са част от договора за финансов лизинг и нотариалната заверка на подписите се отнася и за тях.

Съгласно разпоредбата на чл. 418, ал. 3 от ГПК, когато според представения документ изискуемостта на вземането е в зависимост от изпълнението на насрещно задължение или от настъпването на друго обстоятелство, изпълнението на задължението или настъпването на другото обстоятелство трябва да бъдат удостоверени с официален или с изходящ от длъжника документ. В настоящия случай е налице втората хипотеза, тъй като заплащането на лизинговите вноски е в зависимост от предаването на лекия автомобил, което е удостоверено от двустранно подписания от страните по договор за финансов лизинг на ППС № 90348/11.03.2010г. приемо-предавателен протокол. Налице са предпоставките на чл. 417, т. 3 и чл. 418, ал. от ГПК за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу „Д.Д.-ДИС” ЕТ за сумите, представляващи главница в размер на 45978.04лв. за периода 15.09.2010г. – 06.07.2011г.; просрочена договорна лихва - 3248.52лв. за периода 15.12.2010г. – 06.07.2011г.; 5488.92лв. – неустойка за забава в периода 31.10.2010г. – 06.07.2011г. Задължението за неустойка също е предвидено в договора. Посочени са параметрите за ликвидност, а възникването на задължението е от момента на забава, в каквато съгласно клаузите на договора длъжникът следва да се счита поставен с изтичане на сроковете за плащане – посочени в Приложение № 1.

По отношение на претендираните суми: 6528.48лв., представляваща други задължения вкл. премии, данъци и такси, нотариални и съдебни такси за периода 10.01.2010г. – 31.03.2012г.; 34201.81лв. неустойка за неизпълнение и разваляне на договора за периода 11.03.2010г. – 06.07.2011г.; 5947.76лв. законна лихва за забава върху главницата за периода от 07.07.2010г. до 31.03.2012г.  искането за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 3 от ГПК е неоснователно.

Изискуемостта на вземането за неустойка по чл. 30, ал. 1, б. В от договор за финансов лизинг на ППС № 90348/11.03.2010г. е в зависимост от разваляне на договора. Съгласно чл. 418, ал. 3 от ГПК настъпването на това обстоятелство трябва да бъде установено с официален или с изходящ от длъжника документ, каквито документи не са представени от заявителя. Приложените към заявлението писма и покани изхождат заявителя, а не от длъжника и нямат характер на официален документ. Връчването на писмата и поканата освен за разваляне на договора и възникване на задължението за плащане на неустойка за неизпълнение е предпоставка и за възникване на задължението за заплащане на обезщетението за забава за неплатените вноски за главница до развалянето на договора съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗЗД. В представената обратна разписка нито е посочен документа, за който се отнася, нито в разписката се съдържа подпис на длъжника.

Освен това задълженията за заплащане на застрахователни премии, данъци и такси в договор за финансов лизинг на ППС № 90348/11.03.2010г. не са посочени като ликвидни и произтичащи от самия договор. Предвидени са и определени условия за плащането им, изпълнението на които следва да се установи с посочените в чл. 418, ал. 3 от ГПК документи, но такива не са представени. Представеното извлечение от сметка е документ, изходящ от страната, която се ползва от него, поради което и за тези парични вземания, частната жалба против разпореждането за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист следва да се остави без уважение.

Съразмерно на частта от вземанията, за които заявлението следва да се уважи следва да се уважи и искането за присъждане на деловодни разноски в настоящото производство, а именно….

Водим от гореизложеното и на основание чл. 278 и 279 от ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 24.04.2012г. по ч.гр.д. № 1877/12г. на РС – Сливен, с което е отхвърлено заявлението „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ” АД, ЕИК 121887948, със седалище и адрес на управление: гр. С., С. О., р-н „М.”, бул. „Ц. Ш.” № *, съдебен адрес: чрез пълномощника адв. П.И.В. – П. *** за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК против „Д.Д.-ДИС” ЕТ, ЕИК 119046710 съ седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „М.Г.” № * В ЧАСТТА относно следните парични задължения: 45978.04лв. (четиридесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и 4ст.), представляваща главница за периода 15.09.2010г. – 06.07.2011г.; 3248.52лв. (три хиляди двеста четиридесет и осем лева и 52ст.) - просрочена договорна лихва за периода 15.12.2010г. – 06.07.2011г. и 5488.92лв. (пет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и 92ст.) – неустойка за забава в периода 31.10.2010г. – 06.07.2011г., произтичащи от договор за финансов лизинг на ППС № 90348/11.03.2010г. с нотариална заверка на подписите и приложения, представляващи неразделна част от същия договор, заедно със законната лихва върху главницата 45978.04лв. считано от подаване на заявлението по чл. 417 от ГПК – 23.04.2012г. до окончателното изплащане.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на основание чл. 417, т. 3 от ГПК и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ за плащане в полза на „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ” АД, ЕИК 121887948 от „Д.Д.-ДИС” ЕТ, ЕИК 119046710 със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „М.Г.” № * на следните парични задължения: 45978.04лв. (четиридесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и 4ст.), представляваща главница за периода 15.09.2010г. – 06.07.2011г.; 3248.52лв. (три хиляди двеста четиридесет и осем лева и 52ст.) - просрочена договорна лихва за периода 15.12.2010г. – 06.07.2011г. и 5488.92лв. (пет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и 92ст.) – неустойка за забава в периода 31.10.2010г. – 06.07.2011г., произтичащи от договор за финансов лизинг на ППС № 90348/11.03.2010г. с нотариална заверка на подписите и приложения, представляващи неразделна част от същия договор, заедно със законната лихва върху главницата 45978.04лв. считано от подаване на заявлението по чл. 417 от ГПК – 23.04.2012г. до окончателното изплащане, както и деловодни разноски в размер на 1094.31лв. (хиляда деветдесет и четири лева и 31 ст.) – държавна такса и 778.73лв. – платено адвокатско възнаграждение.

 

ВРЪЩА делото на РС – Сливен за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по подаденото заявление съгласно настоящото определение!

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба подадена от „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ” АД, ЕИК 121887948 против разпореждане от 24.04.2012г. по ч.гр.д. № 1877/12г. на РС – Сливен, с която е отказано издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на основание чл. 417 от ГПК В ЧАСТТА относно парични задължения 6528.48лв., представляваща други задължения вкл. премии, данъци и такси, нотариални и съдебни такси за периода 10.01.2010г. – 31.03.2012г.; 34201.81лв. неустойка за неизпълнение и разваляне на договора за периода 11.03.2010г. – 06.07.2011г.; 5947.76лв. законна лихва за забава върху главницата за периода от 07.07.2010г. до 31.03.2012г. като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                     2.