О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 18.06.2012 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                            

                               

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 333 по описа за 2012  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

       Производството е по частна жалба срещу разпореждане № 6800 от 03.05.2012 г. по чгрд № 632/2012 г. на Сливенския районен съд. С това разпореждане съдът е обезсилил издадената на основание на чл. 410 ГПК заповед № 369/13.02.2012 г. за изпълнение на парично задължение. В жалбата се твърди, че в мотивите съдът неправилно е приел, че в указания едномесечен срок жалбоподателят не е предявил иск за съществуване на вземането. Твърди се, че той е подал искова молба вх. № 9548/20.04.2012 г. и по повод на тази искова молба е било образувано грд №1807/2012 г. по описа на Сливенския районен съд. Поради това се иска да бъде уважена частната жалба и да се отмени обжалваното разпореждане като неправилно и незаконосъобразно.

       След преценка на събраните доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна:

       Жалбоподателят е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК с вх. № 3468/10.02.2012 г. По повод на това заявление е било образувано грд №632 /2102 г . на Сливенския Районен съд и е била издадена Заповед № 369 за изпълнение на парично задължение, която заповед е била връчена на упълномощен представител на длъжника на 05.03.2012 г. В изпълнение на указанията, съдържащи се в заповедта, на 06.03.2012 г. длъжникът е подал възражение против издадената заповед. На заявителя е било връчено на 02.04.2012 г. Разпореждане № 5203/29.03.2012 г. с което е бил уведомен за постъпилото в срок възражение против издадената заповед за изпълнение, било му е указано, че може в едномесечен срок да предяви иск относно вземането си по заявлението, като довнесе държавната такса, а ако не стори това и не представи в срока доказателства, че е предявил иска издадената заповед за изпълнение ще бъде обезсилена. До 03.05.2012 г. по делото не са постъпили доказателства за предявяването на иска поради което съдът сее произнесъл с атакуваното разпореждане и е обезсилил заповедта за изпълнение.

       Въз основа на приетото за установено от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи.

   Частната жалба е неоснователна. Доказването на факта на предявяване на иска и спазването на срока е в тежест на молителя. За изпълнение на това задължение, с оглед предотвратяване на евентуалното обезсилване на заповедта за изпълнение, молителят следва да представи пред съда, издал заповедта, доказателства за предявяване на иска и за датата на депозиране на исковата молба. "Представянето" на посочените доказателства по смисъла на  чл. 415, ал. 2 ГПК предполага не само изпращане и постъпване в регистратурата на искова молба от заявителя, но и уведомяване на съда - по делото, образувано по заявлението за издаване на заповед за изпълнение, че искът е съдебно предявен. Уведомяването би могло да се осъществи, както изрично със заявление, придружено с копие от исковата молба и данни за депозирането й, така и със съдебно удостоверение, издадено от съда, пред който е образувано исковото производство. Единствено фактът на предявяване на исковата молба в съда, включително и когато е налице съвпадение в институцията /един и същ конкретен районен съд/ по заповедното и по исковото производство, не е достатъчен за доказване, че са спазени изискванията по  чл. 415, ал. 2 ГПК. Съдът не е задължен служебно да извършва проверка дали искова молба, с предмет, съвпадащ със заявлението по чл. 410 ГПК, е постъпила в съда, както и да събира данни за датата на депозирането й. Съдът по заповедното производство би могъл единствено да извърши справка, ако представените му доказателства са неясни или съдържат противоречиви данни.

Молителят в заповедното производство не е представил доказателства за предявяване на иска по чл. 415, ал. 1 ГПК в предвидения в закона срок, поради което правилно районният съд е обезсилил заповедта за изпълнение. Въззивното определение за потвърждаване на първоинстанциония съдебен акт е законосъобразно и следва да се остави в сила.

Ръководен от изложените съображения съдът

                              

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение частната жалба на О.Д.У. ЕГН ********** *** против разпореждане № 6800/03.05.2012 г. по ЧГрД № 632/2012 г. на СлРС като неоснователна.

 

Определението не  подлежи на обжалване.

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: