О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Сливен, 15.10.2012 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на петнадесети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 336 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК

 

         Образувано е по въззивна жалба на  адв. С. в качеството му на процесуален представител на И.М.К. *** против постановление за възлагане на недвижим имот от 07.05.2012 г. по изпълнително дело № 2012 8380400819 по описа на ЧСИ П.Г.. В жалбата е посочено, че неправилно ЧСИ е съставил постановление за възлагане на недвижим имот и извършеното от ЧСИ възлагане е незаконосъобразно. Като аргументи са посочени обстоятелствата, че жалбоподателят не е спрял да погасява изтегления банков кредит по който е образувано изпълнителното дело поради нехайство или недобросъвестност, а защото е търпял наказание в кралство Нидерландия в продължение на 3 години след което е бил екстрадиран в РБългария е задържан в Следствения арест за около 3 месеца като обвиняем по ДП № 6 „БОП”/09 по описа на ОД на МВР - Сливен. Посочено е също така, че в момента е с мярка за неотклонение „Домашен арест”, а съпругата му  М.К. също от години не живеела в България, а в чужбина от годите, където се грижела за болната си майка.  С оглед тези аргументи жалбоподателят счита, че неправилно ЧСИ е обявил на публична продан жилището находящо се в гр. С. ул. „Г.С.” № *-*-* и неправилно е провел търга за продажба на същото, поради което и постановлението за възлагане се явява неправилно и незаконосъобразно и моли същото да бъде отменено.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК – ЧСИ е посочил, че жалбата е допустима, но по същество е неоснователна.

         Взискателят по изпълнителното дело изразява становище за недопустимост на жалбата , тъй като не е налице нито една от хипотезите посочени в чл. 435 ал. 3 от ГПК – няма твърдение за ненадлено извършена публична продажба и невъзлагане на имота по най- високо предложената цена.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         На 01.07.2011 г. при ЧСИ П.Г. била депозирана молба за образуване на изпълнително дело от „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД гр. София, бул. „Ц.О.” № * против М.М.К., И.М.К. и П.Р.М.. С молбата бил представен изпълнителен лист от 10.06.2011 г. , с който длъжниците били осъдени да заплатят солидарно на взискателя сумата от 35 431,52 лв. главница по договор за кредит ведно със законната лихва, договорна лихва в размер на 2 748,39 лв., такси по договора в размер на 169 лв. и разноски от 1761,56 лв.

         След образуване на изпълнителното производство били предприети действия за събиране на вземанията, като била наложена възбрана на недвижим имот, който по-късно бил описан, оценен и  изнесен на публична продан. На 25.04.2012 г. бил съставен протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочената публична продан и на купувач , с който за купувач на недвижимия имот била обявена К.И.Е. ***, която предложила 32 410 лв. В законния срок К.Е. довнесла сумата по наддавателното предложение и на 07.05.2012г . било съставено постановление за възлагане на недвижим имот, с което процесния недвижим имот й бил възложен. На жалбоподателя било изпратено съобщение за постановеното постановление за възлагане получено от процесуалния му представител адв. С. на 23.05.2012 г. Процесната жалба е депозирана на 29.05.2012 г. в рамките на предвидения в разпоредбата на чл. 436 ал. 1 от ГПК едноседмичен срок.

         Частната жалба е процесуално недопустима . Същата е подадена в срок, но са обжалвани действия от длъжника , които не подлежат на обжалване .

         В разпоредбата на чл. 435 ал. 3 от ГПК изрично е посочено, че длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане на недвижим имот при две хипотези. В първия случай ако са налице твърдения, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно, а във втория случай ако са налице твърдения, че имуществото не е било възложено по най-високата предложена цена. В конкретния случай нямаме нито едно такова отправено твърдение и в частната жалба. В нея е посочено единствено, че постановлението за възлагане е незаконосъобразно, но не е изтъкнат нито един порок, който да го прави такова. В частната жалба всички наведени твърдения обясняват причината поради която се е стигнало до непогасяване на кредита и образуването на изпълнителното дело, но тези причини не са с такъв характер, че да се приеме, че са налице твърдения за нередовност при наддавателните предложения за публичната продан или за нередовност в действията на ЧСИ при възлагане на недвижимия имот по най-високата предложена цена.

С оглед изложеното следва да се приеме, че не е налице обжалване по същество на постановлението за възлагане на недвижимия имот от публичната продан поради което производството по делото следва да бъде прекратено като недопустимо.

По тези съображения, съдът  

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.М.К. *** против постановление за възлагане на недвижим имот от 07.05.2012 г. по изпълнително дело № 2012 8380400819 по описа на ЧСИ П.Г. като процесуално недопустима .

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 336 по описа на Сливенския окръжен съд за 2012 г. поради недопустимост на жалбата.

 

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен дневен срок от получаване на съобщението пред БАС .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ :